gore

 • Baner Optina Alibunar

Muncan Pera - 351-39-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-39/2015-04
25. јун 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћних објеката, на парцели број 616. к.о. Локве, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015), Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године и Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице (стан бр. 1 спратности П+1, стан бр. 2 спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 489 м2) и изграђене помоћне објекте (надстрешница бр. 1, надстрешница бр. 2 и остава, укупне бруто развијене грађевинске повшрине 118 м2), на парцели број 616. к.о. Локве, поднет од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 19.06.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице и изграђене помоћне објекте, на парцели број 616. к.о. Локве, ближе описаних у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Решење о локацијској дозволи бр. 353-47/13-04 од 28.10.2013. године
 2. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године
 3. Решење о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 4. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве од 05.11.2014. године, по коме је парцела број 616. к.о. Локве у приватном власништву подносиоца захтева
 5. Геодетски снимак објекта – парцела топ. број 616. к.о. Локве – Обрађивач д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, од 2015. године
 6. Главни пројекат АГ, К, В и К, бр. техничког дневника 9/2013, са Идејним пројектом за изградњу помоћних објеката, бр. техничког дневника 9/2013 – POM, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3`` са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића 43б, са овером издате грађевинске дозволе и овером од стране извођача радова и надзорног органа да је објекат урађен у складу са пројектом
 7. Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78, са овером издате грађевинске дозволе
 8. Елаборат енергетске ефикасности број пројекта 9/2013, од новембра 2013. године, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3``, са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића бр. 43б, са овером издате грађевинске дозволе
 9. Енергетски пасош, бр. пројекта 05/2015 од 18.05.2015. године, обрађивача ЈП ``Градска стамбена агенција`` са седиштем у Панчеву, улица Његошева 1-А
 10. Одлука о формирању комиисје за преглед објекта број 08-ТР-2015 од 19.05.2015. године, донета од стране предузећа d.o.o. ``Termolux`` са седиштем у Панчеву, улица Браће Јовановића бр. 43 и Записник о техничком прегледу објекта од 15.06.2015. године са Предлогом Комисије за технички преглед објекта да се за исти изда употребна дозвола
 11. докази о уплати административних такси
 
Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна документација и то:
-          Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78 није оверен од стране инвеститора, извођача радова и надзорног органа, да су електричне инсталације изведене у складу са пројектом
-          Није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-          Подносилац захтева нема право подношења захтева за издавање употребне дозволе, с обзиром да је Решење о грађевинској дозволи за изградњу предметних објеката бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године издато на претходног власника. С обзиром да је до преноса наследства, које обухвата и предметну парцелу, дошло у току изградње објекта, пре подношења захтева за употребну дозволу, подносилац захтева мора да измени грађевинску дозволу за изградњу предметних објеката, како би иста гласила на његово име
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина 16, Нови Сад, у року од 5 дана од дана пријема.
Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење жалбе се плаћа републичка административна такса у износу од 440,00 динара, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама.
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Доставити:
 1. Мунћан Пера, Лењинова 103, Локве
 2. Архива

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81