gore

  • Baner Optina Alibunar

Javni poziv skladištarima poljoprivrednih proizvoda septembar 2018

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik RS „br. 62/06. 65/08-dr zakon, 41/09 i 112/15),  Odluke o skidanju  useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koriste bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar br.  320-291/2018-04 od  10.09.2018. godine, predsednik  opštine Alibunar raspisuje

JAVNI POZIV

 SKLADIŠTARIMA ZA SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

I  Pozivaju se zainteresovana skladišta za poljoprivredne proizvode, da opštini Alibunar podnesu pisane ponude sa uslovima skladištenja.

II  Zainteresovana skladišta moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. Da poseduju Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata  za delatnost skladišta poljoprivredne proizvode

2. Da ispunjavaju tehničke karakteristike koje obezbeđuju izvršenje sledećih obaveza:

-  da poljoprivredne proizvode koje za račun opština Alibunar,  primi, kondicionira, skladišti u skladu sa tim vrši obnavljanje radi očuvanja kvaliteta i količine. Skladišta u svakom trenutku mora na stanju da ima količinu proizvedenih proizvoda koja odgovara knjigovodstvenoj evidinciji opštine Alibunar.

- da u procesu skladištenja, od prijema do isporuke poljoprivrednog proizvoda o svom trošku preduzme sve tehničko  tehnološke i organizacione mere,  kao i mere zaštite rada suzbijanja skladišnjih štetočina dezinsekcija-fumugacija, dezinfekcije i deratizacije, kako bi se očuvao kvalitet i zdravstvena ispravnost zrna, a uz što manje gubitka, kao i da u potpunosti odgovara za sve promene u količini i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda kao i gubitak, manjak, kvar i druge štete;

- da o izvršenom skladištenju sačinjava zapisnik koji potpisuju predstavnik isporučioca i ovlašćeno lice skladištara. Kvantitativni prijem se vrši merenjem na baždarenoj kolskoj vagi skladištara, a kvalitativni prijem se vrši po osnovu sertifikata o izvršenoj analizi poljoprivrednih proizvoda izdat od strane akreditovane kontrolne kuće. Po izvršenom prijemu robe  skladištar je dužan da u roku od tri dana dostavi opštini Alibunar potvrdu o skladištenju, magacinski ulaz  i sertifikat o kvantitetu i kavlitetu, ovlašćene kontrolne kuće;

- da vrši izskladištenje i otpremu poljoprivrednih proizvoda po pismenom nalogu u opštini Alibunar, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema naloga. Skladištar mora da završi isporuku roba u navedenom roku koji je propisao opština Alibunar, uz dostavljanje potrebne dokumentacije (potvrda o skladištenju robe potpisana i overena, magacinski izlaz). Prilikom skladištenja i opreme robe skladištar je dužan da pozove primaoca robe i sa njim sačini zapisnik o otpremi i preuzimanju i da primerak dostavi opštini Alibunar;

Skladištar uskladištene poljoprivredne proizvode u svojim poslovnim knjigama vodi na vanbilanskoj evidenciji kao vlasništvo opština Alibunar.

U slučaju nastanka eventualne štete na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima skladištar je obavezan da u ime opštine Alibunar prijavi i dokazuje okolnosti i činjenice pri  kojima je šteta nastala.

3. Skladištar mora da raspolaže skladištem koje ispunjava sledeće minimalne uslove:

a) skladišni prostor za čuvanje poljoprivrednih proizvoda mora da bude silos sa silo ćelijama;

b)silos sa skladištenje poljoprivrenih proizvoda mora da:

- je izgrađen od materijala koji je predviđen standardom za izgradnju silosa ( tipa betonskog ili metalnog);

- da sprečava pojavu vlage i da se lako čisti i održava (koji je pogodan za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju);

- da je zaštićen od ulaska ptica, insekata i glodara;

- da ima obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetljenje i provetravanje;

- da ima prijemni koš kojim se obezbeđuje razvrstavanje zrnastih kultura na klase, utvrđene u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet tih kultura;

- da ima odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje prijem u skladištenje primljenih zrnastih kultura u silosne ćelije u kojima se čuvaju.

v) silos za čuvanje poljoprivrednih proizvoda mora da:

- ima kapacitet silo ćelija od najmanje 750 tona;

- ima silosne ćelije koje su građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju;

- ima funkcionalnu i baždarenu opremu za merenje temperature po nivoima silosnih ćelija sa sistemom za registrovanje mernih podataka;

- ima odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje transport uskladištenih zrnastih kultura;

- ima silosne aspiratere kojima se obezbeđuje  uklanjanje lako odvojivih primesa iz zrnene mase;

- ima neophodnu opremu za aspiraciju i čišćenje silosnih ćelija, prijemnog bunkera, mašinske kućice, podsilosnih i nadsilosnih galerija, elevatora, vaga i ostalih prostora silosa;

g) silos mora da poseduje odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje iskladištenje poljoprivrednih proizvoda;

d) oprema za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda mora da ima:

- kolsku vagu za važećim uverenjem kojom se verifikuje njena tehnička ispravnost i ispravnost merenja;

- opremu za uzorkovanje zrnastih iz transportnih sredstava-ručne sonde koje omogućuju uzorkovanje u skladu sa propisima kojima se uređuje način uzimanja;

- akreditovanu laboratoriju ili zaključen ugovora sa akreditovanom laboratorijom ili kontrolnom kućom za kontrolu kvaliteta i kantiteta poljoprivrednih proizvoda;

III Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju javna skladišta za poljoprivredne proizvode koja

1. su upisana u registar privrednih subjekta za delatnost  skladišta poljoprivrednih proizvoda;

2. dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

IV Opština Alibunar zadržava pravo odabira javnog skladišta za poljoprivredne proizvode sa kojim će zaključiti ugovor o poslovno  tehničkoj saradnji, po kriterijumu ponuđenih finansijskih i tehničkih uslova skladištenja i udaljenosti skladišnog prostora.

V Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane.

Ponude se podnese poštom ili u zgradi Opštinske uprave opštine Alibunar, Trg Slobode br.4 u uslužnom centru, u zatvorenim kovertima sa naznakom“ opština Alibunar-ponuda za javna skladišta za poljoprivredne proizvode“.

Rok za dostavljanje ponuda je dana 17. SEPTEMBRA .2018.godine do 12,00 časova.

Ovaj javni poziv biće objavljen na oglasnim tablama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica na teritoriji opštine Alibunar, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Alibunar, oglasnoj tabli Skupštine opštine Alibunar i sajtu opštine Alibunar.

Republika Srbija – AP Vojvodina

OPŠTINA ALIBUNAR

PREDSEDNIK

Broj: 320-293/2018-04

Datum: 12. septembar 2018. godine

A L I B U N A R

PREDSEDNIK OPŠTINE

Dušan Dakić 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81