gore

  • Baner Optina Alibunar

Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - maj 2018

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS„ br. 62/06. 65/08-dr zakon, 41/09 i 112/15),  Odluke o skidanju  useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koriste bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar br.  320-542/2016-03-02 od  07.09.2016. godine,predsednik  opštine Alibunar raspisuje

JAVNI POZIV

ZA OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

 

I

Pozivaju se zainteresovana lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, da opštini Alibunar podnesu pisane ponude.

II

Zaiteresovana lica moraju ispunjavati sledeće uslove:

  1. Neophodno je da zainteresovano lice obezbedi depozit  u iznosu od minimum 1.000.000,00 dinara, (uplatom na račun 840-3187741-38, model 97, poziv na broj 74-202)
  2. Lice će otkup vršiti po akontacionim cenama Dijamanta i Viktorija grupe, odnosno po najvišoj ceni, koja ne može biti manja od tržišne cene postignute na Produktnoj berzi-Novi Sad na dan uplate,koji je u isto vreme i dan izdavanja naloga za prodaju od Radne grupe za skidanje useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koristi bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar,
  3. Obračun i plaćanje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda će se vršiti u roku od 24 sata od momenta prodaje istih.

III

Pravo učešća po ovom pozivu imaju lica koja za otkup poljoprivrednih proizvoda dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

           

IV

Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane.

Ponude će se rangirati po ponuđenim cenama i drugim finansijsko – tehničkim uslovima datim u ponudi.

Minimalna količina za otkup poljoprivrednih proizvoda iznosi 100 tona po vrsti proizvoda.

Najpovoljniji ponuđač se obavezuje da otkupi najmanje minimalnu količinu proizvoda propisanu u ovom javnom pozivu.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne otkupi svu ponuđenu količinu, opština zadržava pravo da zaključli ugovor sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem za preostalu količinu preko minimuma

Opština Alibunar zadržava pravo odabira lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa kojim će zaključiti ugovor o poslovnoj saradnji-otlup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,po kriterijumima ponuđenim finansijskim uslovima u javnom pozivu (uz obavezu isticanja odredive cene za svaku kulturu, s tim što se ponuđena cena ne može odnositi na ponudu drugog ponuđača ).

      

Ponude se podnose Opštini Alibunar , Trg Slobode br.4, u uslužnom centru, u zatvorenim kovertima sa naznakom  „OPŠTINA ALIBUNAR - ZA OTKUP  POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“.

Rok za dostavljanje ponude je do 31. 05. 2018. godine do 14,00 časova.

Ovaj javni poziv biće objavljen na oglasnim tablama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica na teritoriji opštine Alibunar, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Alibunar, oglasnoj tabli Skupštine opštine Alibunar i sajtu opštine Alibunar.

Broj: 320-213/18-04

Datum: 22. 05. 2018. godine

OPŠTINA ALIBUNAR

            PREDSEDNIK OPŠTINE

            Predrag Belić 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81