gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Novosti
  • JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u opštini Alibunar namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u opštini Alibunar namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica broj:360-567/2 od 1. septembra 2011. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) i člana 7. stav 1. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 58/11)(u daljem tekstu: Uredba), a u vezi sa članom 7. Pravilnika, članom 19. stav 2. tačka 1) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i članom 2. stav 1. tačka 2) Uredbe, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije, imenovana rešenjem komesara broj: 360-567 od 24. avgusta 2011. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 25. decembra 2020. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno

vreme sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u

opštini Alibunar namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na

teritoriji Republike Srbije

 

Alibunar tabela

 

I Korisnici Stambene jedinice daju se u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine izbeglicama i licima kojima je prestao status izbeglice - regulisali su prebivalište u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovima njihovih porodičnih domaćinstava.

 

II Uslovi za izbor korisnika:

 

1) da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji (navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave, kao i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
2) da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
3) da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
4) da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
5) da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
6) da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
7) da imaju prijavljeno boravište/prebivalište u prethodne dve godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj su se prijavili za rešavanje stambene potrebe.


III Prijava na javni poziv Zainteresovana lica dostavljaju sledeće dokaze za sebe i članove porodičnog domaćinstva:

 

1. Popunjen obrazac prijave (Obrazac za prijavljivanje može se preuzeti kod poverenika za izbeglice jedinica lokalne samouprave u kojima se nalaze stambene jedinice iz Javnih poziva, kao i na sajtu Komesarijata za izbeglice www.kirs.gov.rs);
2. Fotokopiju izbegličke legitimacije;
3. Fotokopije ličnih karata za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina očitane ukoliko su u pitanju biometrijske lične karte;
4. Izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; *
5. Uverenje o državljanstvu ili Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopija podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom); *
6.Uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za sve članove porodičnog domaćinstva, ne starije od 30 dana, sa podacima na kojoj adresi i od kog datuma je prijavljeno boravište/prebivalište; *
7. Uverenje iz Odeljenja za lokalnu poresku administraciju da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu obveznici poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu prava svojine (napomena: odnosi se i na maloletne članove porodičnog domaćinstva);*
8. Dokaz o prihodima: - potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili overena izjava da ostvaruje određene povremene prihode (obavezno navesti iznos); - ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da podnosilac prijave ili član njegovog porodićnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije – overena lična izjava da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla; - uverenje o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje;* U slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, overena lična izjava da je nezaposlen i nema primanja;
9. Izjava overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlji porekla i da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju (Obrazac izjave može se preuzeti kod poverenika za izbeglice jedinice lokalne samouprave u kojima se nalaze stambene jedinice iz Javnih poziva);
10. Dokaz za porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše SFRJ;
11. Potvrda o školovanju za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15-26 godina;
12. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju (rešenje nadležnog organa);
13. Dokaz o stambenoj situaciji podnosilaca prijava i članova njegovog porodičnog domaćinstva za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru (potvrda poverenika), za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova (overena izjava);
14. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju (rešenje nadležnog organa);
15. Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.)

 

IV Kriterijumi dodele stambenih jedinica prema broju članova porodice Prema broju članova porodice/ domaćinstva stambene jedinice će biti opredeljene na sledeći način: - Za porodicu/domaćinstvo sa 1 ili 2 člana do 30 m2 - Za porodicu/domaćinstvo sa 3 člana do 40 m2 - Za porodicu/domaćinstvo sa 4 člana do 50 m2 - Za porodicu/domaćinstvo sa 5 članova do 60 m2 - Ukoliko bude veći broj porodica sa istim brojem bodova za predviđene površine po broju članova domaćinstva, prednost će biti utvrđena u skladu sa članom 8. Uredbe. V Postupak za utvđivanje liste reda prvenstva Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji, preko Komesarijata za izbeglice i migracije, u roku od 45 dana od dana javnog oglašavanja. Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu ili putem pošte na adresu: Komesarijat za izbeglice, ul. Narodnih heroja br. 4, 11070 Novi Beograd, sa napomenom „Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme stambene jedinice u ____________________” (navesti jedinicu lokalne samouprave) sa napomenom „NE OTVARATI“. Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 8. februar 2020. godine. Nakon razmatranja prispelih prijava, Komisija objavljuje predlog liste reda prvenstva za izbor korisnika za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica na oglasnoj tabli i na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i na oglasnim tablama jedinica lokalne samouprave i poverenika za izbeglice koje su obuhvaćene ovim javnim pozivima. NAPOMENA: Dokaze pod brojevima 4, 5, 6, 7 i 8. stav 1. alineja treća u okviru poglavlja III Prijava na Javni poziv, za potrebe postupka pribaviće po službenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonimičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Oznake: javni poziv, raseljena lica, kupovina kuća, opština alibr

Baner Pecat 211x81