gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о оснивању Организације за спорт и физичку културу општине Алибунар

На основу члана 3. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 18. и 20. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 5/96 и 101/2005), члана 20. тачка 17. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-сник РС“ број 197/2007) и члана 15. тачка 17. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар, на Десетој седници одржаној 27. марта 2009. године доноси

О   Д   Л   У   К   У
О ОСНИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком оснива се организација за спорт и физичку културу општине Алибунар (у даљем тексту: Организација).

Овом одлуком уређују се циљеви и задаци Организације за спорт и физичку кулутуру општине Алибунар, начин рада, акта, органи управљања и руковођења, надлежности и друга питања од занчаја за развој спорта и физичке културе у општини Алибунар.

Члан 2.

Организација се оснива као установа.

Назив организације је ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР.

Члан 3.

Организација има својство правног лица у правном промету.

Члан 4.

Седиште организације је у Алибунару, Трг слободе 15.

Организација има печат. Величина и садржина печата утврдиће се статутом Организације.

Организација може имати лого, чији се изглед утврђује статутом Организације.

Члан 5.

Делатност организације је:

 • 92 – рекреативне, спортске и културне активности;
 • 926 – спортске активности;
 • 92610 – делатност спортских арена и стадиона;
 • 92622 – остале спортске активности;
 • 92710 – коцкање и клађење;
 • 75120 – уређивање активности друштвених делатности.

Члан 6.

Средства за обављање делатности организације обезбеђује се из буџета општине Алибунар, буџета Аутономне Покрајине Војводине, буџета Републике Србије, приређивањем игара на срећу и других извора, у складу са законом и користе се за:

 1. изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остврују потребе у области спорта у оптштини
 2. учешће у обезбеђењу реализације општинског и међуопштинског нивоа шкослких спортских такмичења;
 3. обезбеђење посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
 4. финансирање делатности организација у области спорта које је основала општина и остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу општине;
 5. организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину;
 6. обезбеђивање услова за рад спостских стручњака у организацијама из области спорта на нивоу општинеж
 7. друге потребе у складу са законом.

Корисници средстава буџета за реализацију програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта обавезни су да Скупштини општине, на њен захтев, а најмање једампут годишње доставе извештај о свом раду и остваривању програма, односно делова програма и коришћењу средстава буџета.

Члан 7.

Органи организације су:

 1. директор
 2. управни одбор
 3. надзорни одбор

Члан 8.

Директор представља и заступа организацију.

Директора именује и разрешава Скупштина општине, на начин и по поступку утврђеном статутом општине и ове организације.

Директор се именује на мандатни период од четири године и може бити поново именован.

Директор се стара о законитости рада Организације.

Члан 9.

Управни одбор има председника и четири члана.

Управни одбор именује и разрешава оснивач на период од четири године.

Управни одбор:

 1. доноси статут Органзације
 2. доноси пословник о свом раду
 3. доноси програм рада Организације
 4. врши друге послове утврђене Статутом органзације.

Члан 10.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује оснивач на период од четири године.

Надзорни одбор врши надзор над радом Организације.

Члан 11.

Ближе одредбе о надлежности, организацији и раду органа управљања регулисаће се статутом Организације.

Члан 12.

Скупштина општине именоваће вршиоца дужности директора Организације у оснивању, као и управни одбор организације у оснивању, који ће предузети све потребне радње ради уписа организације у регистар који води надлежни орган

Члан 13.

Организација ће бити уписна у регистар код органа надлежног за вођење регистра установа.

Члан 14.

Организација је дужна да донесе правна акта утврђена законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана доношења решења о упису у регистар код надлежног органа.

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-49/09-04
Датум: 27. 03. 2009.
А   Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81