gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу чланова 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), а у вези са чланом 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Расписује се Јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар на период од 5 година, као службеника на положају.

II

За спровођење поступка по Јавном конкурсу Општинско веће ће образовати комисију посебним актом.

III

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-5/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81