gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 11, члана 47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. став 1.  и  члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. НЕЂЕЉКО КОЊОКРАД из Иланџе, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'', изабран је на функцију председника Скупштине општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
  2. Мандат новоизабраног председника почиње да тече даном избора на функцију, односно од 13. јула 2018. године, а трајаће најдуже до истека мандата Скупштине општине Алибунар.
  3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 11, члана 47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. став 1.  и  члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018)

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран. Истим чланом прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 47. став 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине бира из реда одборникам на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине.

Чланом 12. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да Скупштина општине бира председника Скупштине, из редова оборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар поднет је, сагласно чклану 38. став 3, поднет писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар, што од укупног броја од 23 одборника чини 2/3 одборника,  да се Неђељко Коњокрад, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабере на функцију председника Скупштине општине Алибунар. Других предлога није било.

У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар утврђена је листа кандидата за избор председника Скупштине општине Алибунар и обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника Скупштине општине Алибунар.

            Избор председника Скупштине општине извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Седницом Скупштине општине Алибунар председавао је Мургу Аурел, заменик председника Скупштине општине Алибунар. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Аурел Мургу – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за избор председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за кандидата Коњокрад Неђељка под редном бројем 1 гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.

            На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар констатовала је да је Неђељко Коњокрад изабран за председника Скупштине општине Алибунар дана 28. новембра 2016. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-34/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗАМЕНИК

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Аурел Мургу, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81