gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 46. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон), и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на 31. седници одржаној дана 05. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину, број 404-28/17-04 од 01.06.2017.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

           Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове опште управе и имовинскоправне послове.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-29/2017-04

Датум: 05. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81