gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2017/04
 • Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години (КК ''Југобанат'' Б. Карловац)

Службени лист општине Алибунар

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години (КК ''Југобанат'' Б. Карловац)

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 22. фебруара 2017. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

 1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програма Кошаркашки клуб ''Југобанат'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.

 2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2017. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016).

 3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.

 4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.

 5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 6. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 22. седници одржаној дана 24. јануара 2017. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 16.000.000,00 динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Конкурс је отворен дана 25. јануара 2017. године и отворен је до краја текуће године, или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине Алибунар као представником Општине.

Корисник средстава доставио је предлог програма на писарницу Општинске управе општине Алибунар дана 09.02.2017. године у затвореној коверти. Према предлогу програма, укупна вредност пројекта износи 719.500,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у износу од 319.500,00 динара.

На истој седници на којој је расписало Конкурс, а у складу са одредбом члана 22. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је дана 21. фебруара 2017. године одржала седницу на којој је извршила стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016).

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:

 1. испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;

 2. испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и Правилником;

 3. усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;

 4. квалитет предлога програма.

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је предложени програм оценила укупном оценом 4 и утврдила прелиминарни предлог за одобравање програма као у диспозитиву.

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 403-35/2017-04

Датум: 22. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81