gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т.Г.Масарик'' Јаношик

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014,  5/2015 и 3/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Основне школе „Т. Г. Масарик“ из Јаношика, на 4 седници од 31. августа 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК

  1. Разрешава се Људмила Габриш функције члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ из Јаношика, именована из реда представника родитеља.
  2. Именује се Лидија Шћерба на функцију члана члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ из Јаношика, именована из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 31. августа 2016. године.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-23/16-02-03

Алибунар, 31. августа 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81