Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу команданта, заменика командатна, начелника, чланова Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 4. седници од 31. августа 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА, ЧЛАНОВА  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I

         Поставља се Предраг Белић, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

II

         Поставља се Бошко Тијанић, заменик председника Општине Алибунар, за заменика команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

III

         Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији Општине Алибунар, за начелника Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

IV

         Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:

 1. Зузана Ђукић, председник Скупштине општине Алибунар;
 2. Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе општине Алибунар;
 3. Ивица Росић, секретар Секретаријата за привреду, развој и јавне службе у Општинској управи општине Алибунар;
 4. Јездимир Рачић, команидир  Полицијске станице Алибунар;
 5. Синиша Јоцев, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар;
 6. Динка Даждеа Кожокар, директор Дома здравља Алибунар;
 7. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар;
 8. Владимир Петровић, директор ЈП „Инжињеринг општине Алибунар“
 9. Власто Марић, директир ЈКП „Универзал“ Алибунар
 10. Даница Чанчаревић, представник Општинске организације Црвеног крста Алибунар
 11. Саша Цветковић, начелник Одељења инсепкцијске послове,  урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине у Општинској управи Алибунар
 12. Анита Митровић, начелник Одељења за финансије у Општинској управи Алиубнар

V

У раду штаба учествују и секретар Скупштине општине и секретар Општинског већа, ради израде аката које доносе надлежни органи, без права одлучивања.

VI

         За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, командант Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада.

VI

            Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење број 020-126/2015-06 од 01. 07. 2015. године.

VIII

         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-92/16-03-02

Алибунар, 31. августа 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba