gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“број 128/2007 и 83/2014-др. Закон)члана 40. И члана 117.Статута општине Алибунар(„Слижбени лист општине Алибунар“ број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014  и3/2015) и члана 120.Посланика Скупстине опстине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“број 12/2016),Скупштине општине Алибунар,на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на четвртој  седници од 31. августа  2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ

СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

           Образује се Комисија ѕа сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар (у даљем тексту:Комисија) као самостално радно тело Скупштине општине Алибунар.

Члан 2.

У Комисију се именују:

  1. Јасна Пурић -председник
  2. Гавранчић Синиша -члан
  3. Белча Славиша -члан
  4. Јакимов Небојша -члан
  5. Мохан Петар -члан
  6. Стеван Пенца –члан.

                                                                       

Члан 3.

                Задатак Комисије је да врши сарадњу  и координацију Скупштине општине Алибунар као оснивача месних заједница на територији општине Алибунар и органа месне заједнице,у складу са правима и дужностима Скупштине општине Алубунар и савета месних заједница.

Члан 4.

               Комисија има председника и чланове које именује Скупштина општине Алибунар на време од четири године.

               Председник и чланови Комисије могу бити разрешени и пре истека времена на који су именовани.

               Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад. Висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.

                                                                                            

Члан 5.

               Решење ступан на снагу даном доношења и објавиће се у „Слижбеном листу општине Алибунар“

Број: 020-91/16-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81