gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на успостављање права службености

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон), члана 46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 4. седници одржаној дана 31. августа 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу МБТС ''Владимировац 11'' са ВН и НН кабловским водовима и ЧР стубовима мешовитог вода, цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних радова инвеститору ЕПС ''Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, на следећим парцелама у Катастарској општини Владимировац:

-                катастарска парцела бр. 506, земљиште у грађевинском подручју, површине 08 hа 55а 00m2;

-                катастарска парцела бр. 863, земљиште у грађевинском подручју, површине 01 hа 32а 72m2;

-                катастарска парцела бр. 896, земљиште у грађевинском подручју, површине 01 hа 57а 68m².

  1. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
  2. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
  3. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
  4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

     

Број: 46-44/2016-03-02

У Алибунару, 31. августа  2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81