gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2016/13
  • Решење о разрешењу члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (Јарослав Оргован)

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (Јарослав Оргован)

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Другојседници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАУ ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Оргован Јарослав са фунцкије члана Комисје за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
  2. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, односно од 25. маја 2016. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-40/2016-06

Алибунар, 25. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81