gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Зорана Братић)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1.и члана 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године, на предлог кандидата за председника Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗОРАНА БРАТИЋ изабрана је за члана Општинског већа општине Алибунар, на период од четири године.

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 16. маја 2016. године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1.и члана 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године.

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланвое општинског већа подноси кандидат за председника општие у писменом облику.

Кандидат за председника општине Предраг Белић предложио је Зорану Братић из Селеуша за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине извршен је на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 16. маја 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

У складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Привременим Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана Општинског већа извршен је на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 16. маја 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 16. маја 2016. године

На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Зорана Братић изабрана на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-21/2016-06

У Алибунару, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић,с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81