gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'', бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 20. тачке 5. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 15. тачка 6. и члан 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 42. седници одржаној дана 18. марта 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 11/2015), члан 26. мења се и гласи:

''Члан 26.

Аутобуско стајалиште мора имати прописане ознаке и изграђену односно означену саобраћајну површину за заустављање аутобуса у насељеном месту, извод из реда вожње и испуњавати друге прописане услове.

Аутобуско стајалиште мора бити спојено са најближом пешачком стазом или тротоаром и обележено са прописаним саобраћајним знаком.

О изградњи и уређењу аутобуских стајалишта стара се предузеће којем су поверени послови одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима.

О одржавању и чишћењу аутобуских стајалишта стараће се ЈКП ''Универзал'' Алибунар.''

Члан 2.

Члан 27. мења се и гласи:

''Члан 27.

За линијски, међумесни, градски и приградски превоз путника на територији општине Алибунар одређују се следећа аутобуска стајалишта:

-        у Алибунару: аутобуско стајалиште у улици Братства и јединства број 7 и стајалишта у улици Железничка број 26 и 47 и улици Жарка Зрењанина број 96 и 97;

-        у Банатском Карловцу: аутобуска стајалишта у улици Немањина број 50 са обе стране, улици Алибунарски пут број 12 и бб и у улици Немањиној бб;

-        у Николинцима: аутобуско стајалиште у улици Главна број 132 и број 119, улица Главна број 44 и 49 и улица Главна број 2 и 1;

-        у Владимировцу: аутобуско стајалиште на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића и углу улица Цара Лазара и Сутјеске, стајалиште на углу улица Цара Лазара и Михаја Еминескуа са обе стране и на углу улица Цара Лазара и Баштенске са обе стране;

-        у Локвама: аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита број 107 са обе стране;

-        у Јаношику: аутобуско стајалиште у улици Чмеликовој 54 са обе стране и улици Жарка Зрењанина 67 са обе стране;

-        у Селеушу: аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита 125 са обе стране и на раскрсници улица Жарка Зрењанина и Школска са обе стране;

-        у Иланџи: улица Милоша Црњанског код броја 44 и 35 и код броја 90 и 91 и Саве Вељковића број 10 са обе стране;

-        у Новом Козјаку: аутобуско стајалиште у улици Светог Саве (код парка) бб, са обе стране;

-        у Добрици: у улици Светог Саве и Жарка Зрењанина са обе стране и раскрсници улица Жарка Зрењанина и Михајла Пупина са обе стране;

-        на Девојачком Бунару: код спортског терена, са обе стране.''

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 34-18/2016-06

Датум: 18. март 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81