gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поверавању послова из надлежности општине Алибунар месним заједницама на територији општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 77. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Албиунар, на 38. седници од 20. новембра 2015. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            Месним заједницама на територији општине Алибунар: Месној заједници Алибунар, Месној заједници Банатски Карловац, Месној заједници Владимировац, Месној заједници Добрица, Месној заједници Иланџа, Месној заједници Јаношик, Месној заједници Локве, Месној заједници Николинци, Месној заједниц Нови Козјак и Месној заједници Селеуш поверава се вршење одређених послова из надлежности општине.
           
Члан 2.
            Послови који се поверавају месним заједницама из члана 1. ове Одлуке су послови помоћи у вршењу послова који су у надлежности Општинске управе и општине и то су следећи послови:
  1. У области организовања и обезбеђивања обављања и развоја комуналних делатности:
-       ређивање и коришћење паркова у насељеним местима
-       прикупљање података о функционисању јавне расвете у насељеним метима и достављање Општинској управи – одељењу за инспекцијске послове
-       прикупљање података и обавештења о постојању дивљих депонија, о одржавању чистоће на јавним и зеленим површинама, постојању и стању судова за прикупљање отпадака и други послови везани за одређавање чистоће у насељеним местима и око насељених места и достављање прикупљених података и обавештења Општинској управи – одељењу надлежном за послове инспекције
-       прикупљање пријава грађана везаних за послове из надлежности органа оптшине прослеђивање пријава Општинској управи – одељењу надлежном за послове инспекције
-       прикупљање података о броју и кретању паса луталица у насељима и у околини насеља и редовно обавештавање Општинске управе – одлељења за инспекцијске послове
-       прикупљање других података и обавештења на захтев општинске управе и органа општине
  1. организовање рада мировних већа
 
Члан 3.
            За обављање послова из члана 1. ове Одлуке обезбдиће се финансијска средства из буџета општине Алибунар, сходно Одлуци о буџету, у месечном износу од 60.000, динара.
           
Члан 4.
            Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеног листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-14/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81