gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 5/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 38. седници од 20. новембра  2015. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ У ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА
 
 
1.     Разрешава се Марија Путник са функције члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице, именована из реда представника оснивача.
2.     Именује се Лазар Ковач на функцију члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице из реда представника оснивача.
3.     Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 20. новембра 2015. године
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-45/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81