gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'', на лични захтев директора

На основу члана 18. став 2. тачка 1. Одлуке о оснивању Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 30/2012)  и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на лични захтев Битевић Перице, Скупштина општине Алибунар, на 38. седници одржаној 20. новембра 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
 
 
  1. Разрешава се Битевић Перица са дужности директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“, на лични захтев.
  2. Битевић Перици функција престаје даном разрешења, односно од 20. новембра 2015. године.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-46/2015-06
Датум: 20. новембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81