gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције председнику и члановима Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), Решења Агенције за привредне регистре број БД 43518/2015 од 26. 05. 2015. године и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
1.     Престаје функција председнику и члановима Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Банатски Карловац:
1)     Саша Цветковић -  председник
2)     Александар Сабо – члан
3)     Панта Мохан -   члан
2.     Лицима из тачке 1. овог Решења функција престаје даном правноснажности Решења Агенције за привредне регистре број број БД 43518/2015 од 26. 05. 2015. године, односно од 24. 06.  2015. године.
3.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-11/2015-06
Датум: 21. август 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81