gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Данијела Лончар)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     ДАНИЈЕЛИ ЛОНЧАР из Алибунара  ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. године.
 
2.     Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:
 
            Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014).
            Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.
            Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.
Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
            Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.
Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.
            Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.
            Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар.
            Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар.
            У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.
            Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан.
            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што прдставља већину гласова од укупно 23 одборника.
            Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Данијели Лончар.
            На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-88/2015-06
Датум: 18. јун 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81