gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР

БРОЈ: 101-2/2015

ДАТУМ: 03.04.2015.г.

А л и б у н а р

 

     На основу чл. 47. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/2011 и 55/13),  Управни одбор предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на седници одржаној дана 03.04.2015.г, већином гласова укупног броја чланова, донео је:

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР бр. 380-2/13 од 27.12.2013.г.

 

Члан 1.

      У члану 36. брише се  став 2.

     

Члан 2.

      Чл. 75. став 1. мења се и гласи: „Педагошки колегијум чине председници стручних већа, и стручних актива и представник стручних сарадника“.

 

Члан 3.

       У чл. 76. став 2. брише се реч „директор“.

 

Члан 4.

       У чл. 77. став 2. брише се реч „директор“.

 

Члан 5.

       У чл. 78.став 1. мења се и гласи: „Стручна већа васпитача и стручно веће медицинских сестара сазивају и њиховим радом руководе председници стручних већа,  а директора обавештавају о томе када је седница сазвана и позивају га на седницу“.

 

Члан 6.

      Чл. 80. мења се и гласи:“Стручни актив медицинских сестара васпитача-јаслених група, обухвата медицинске сестре васпитаче и васпитаче који раде са децом узраста од 1 до 3 године.

     Стручни актив медицинских сестара реализује основне задатке и садржај Стручног већа медицинских сестара. Његов задатак је да:

-          утврђује методе и начине унапређења превентивно-здравствене заштите и васпитно-образовног рада;

-          прати реализацију неге и васпитно-образовног рада и превентивно -здравствене заштите и даје предлоге за њену измену и допуну;

-          прати вођење педагошке и здравствене документације;

-          врши и друге послове предвиђене планом и програмом рада Установе.“

 

Члан 7.

          Члан 81. мења се и гласи: „Стручни актив васпитача мешовитих група обухвата васпитаче који раде са децом узраста од 3-5,5 година.

     Стручни актив васпитача реализује основне задатке и садржај рада Стручног већа васпитача. Његов задатак је да:

-          утврђује методе и начине унапређења васпитно-образовног рада;

-          прати реализацију васпитно-образовног рада и даје предлоге за његово унапређење;

-          прати и унапређује вођење целокупне педагошке документације;

-          предлаже употребу и набавку  дидактичког материјала;

-          врши и друге послове утврђене планом и програмом рада Установе.

 

       Стручни актив васпитача припремног предшколског програма обухвата васпитаче који раде у припремним предшколским групама. Његов задат је:

-          утврђује методе и начине унапређења васпитно-образовног рада у свом домену;

-          прати реализацију васпитно-образовног рада и даје предлоге за његово унапређење;

-          прати и унапређује вођење целокупне педагошке документације;

-          планира и реализује програм сарадње са родитељима кроз избор стручних тема и организовање радионица, предавања, родитељских састанака, у односу на теме у вези са припремом детета за полазак у школу;

-          предлаже употребу и набавку  дидактичког материјала;

-          израђује план и програм сарадње са основним школама;

-          врши и друге послове утврђене планом и програмом рада Установе.“

 

 

Члан 8.

Иза чл. 83. додаје се члан 83а) који гласи:“е.Координатор припремних предшколских група-

Послове координатора припремних предшколских група може да обавља запослени васпитач који је завршио специјалистичке струковне студије другог степена Високог образовања, са стручним називом, струковни васпитач,  специјалиста за припремни предшколски програм.

Задатак координатора припремних предшколских група јесте да учествује у планирању програма васпитно образовног рада припремних предшколских група, координира рад васпитача, стручног актива васпитача припремног предшколског програма и других сарадника у настави, да сарађује на пројектима у којима учествује установа, а односе се на припремни предшколски програм и да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа.“ 

 

Члан 9.

     Преостале одредбе Статута остају на снази.

 

Члан 10.

   

     Ове измене и допуне Статута упућују се Скупштини Општине Алибунар ради давања сагласности на исте. Након добијања сагласности истичу се на огласној табли Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли установе.

 

Председник Управног одбора

Ивана Нешић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81