gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине

 На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског већа општине Алибунар, а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, бр. 401-00-431/2015-09 од 17.03.2015.г., Скупштина општине Алибунар на 32. седници, одржаној дана 12. јуна 2015. године донела је

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 1.

         Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2015. године - (у даљем тексту: Програм).

 

Члан 2.

         Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.

         Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 1/2010 и 1/2011), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.

         Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.

 

Члан 3.

         Финансијска средства Фонда се планирају за:

1.     Опремање локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације;

2.     Израда Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар;

3.     Израда одговарајућа пројектне документације  хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар;

4.     Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе у зависности од потребних радова по пројектној документацији или расположивих средстава;   

5.     Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Алибунару;

6.     Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Банатском Карловцу;  

7.     Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Владимировцу;

8.     Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару:

9.     Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде Основне школе у Алибунару;

10.  Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале Основне школе у Банатском Карловцу;

11.  Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације и са циљем потпомагања природне обнове и успостављање састојина аутохтоних лишћара;

12.  планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;

13.  Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:

а) Организовати манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама и обележити значајне датуме утврђене у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних радионица;

б) Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација амбијетално едукативних радионица у природи ( локални паркови, излетиште Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним предузећима по свим насељеним местима општине Алибунар;

г) оснивање Покрета горана општине Алибунар у сарадњи са Покретом горана Србије;

14.  Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:

- коришћења природних ресурса и добара,

- квалитета ваздуха,

- комуналне буке,

- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.

15.  Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.

16.  Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.

 

Члан 4.

         Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.

         Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.

         Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.

 

Члан 5.

                   Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар прикупљена у претходној 2014. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2014. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2015. годину и утрошиће се за израду Главних пројеката енергетске санације термичких омотача школских зграда Основних школа у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде Основне школе у Алибунару, Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале Основне школе у Банатском Карловцу и за израду Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар.

 

Члан 6.

         Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 025-8/15-06

Датум: 12. јун 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81