gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о условима и начину финансирања потреба у обласгти организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар

На основу члана 137. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011-др.закон), а у вези са чланом 54. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 142/2014) и члана 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА СПОРТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин финансирања потреба и интереса грађана у области организације, развоја и унапређења спорта на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Општина), као и друга питања од значаја за обављање послова у овој области.
 
Члан 2.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Општине, у складу са законом, јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са посебним потребама,
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Општине, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита,
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину,
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима,
5. учешће спортских организација са територије Општине у међународним клупским такмичењима,
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, градска и међуопштинска школска такмичења и др.),
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан Општина,
8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и Спортског савеза општине Алибунар од посебног значаја за Општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом,
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортског здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање,
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста,
11. спречавање негативних појава у спорту,
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима,
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација,
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста,
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина, односно који су јавна својина Општине, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта,
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта,
17. друге потребе од посебног значаја за Општину, у складу са законом другим прописима и општим и другим актима органа Општине.
Потребе грађана из става 1. тачке 1., 2. и 6. овог члана имају приоритет при избору програма и пројеката којима се задовољавају потребе грађана на територији Општине.
 
Члан 3.
Средства за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. ове одлуке обезбеђују се на принципу суфинансирања, односно из следећих извора: из буџета Општине и из других извора у складу са законом, а изузетно, ако се принцип суфинансирања не може применити, само из буџета Општине.
 
Члан 4.
Корисници средстава из члана 3. ове одлуке су организације у области спорта, спортске и друге организације и друга правна и физичка лица.
 
II ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
 
Члан 5.
У буџету Општине, под условима из члана 3. ове одлуке, средства се обезбеђују првенствено за програме и пројекте оних носилаца којима се доприноси задовољавању одређених потреба и интереса грађана у области спорта из члана 2. ове одлуке.
 
Члан 6.
Програми и пројекти из члана 5. ове одлуке треба да садрже детаљно образложење активности носилаца програма и пројеката, износ и структуру потребних финансијских средстава за њихову реализацију, изворе финансијских средстава, време и рокове за реализацију и образложење очекиваног резултата, уз минимални утрошак средстава из буџета Општине.
 
Члан 7.
Програми и пројекти у области спорта по времену планиране реализације могу да буду једнократни или годишњи, зависно од принципа на којима се заснива њихова реализација.
 
III ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
 
Члан 8.
Средства за финансирање програма и пројеката организација у области спорта, спортских организација и других правних и физичких лица за остваривање потреба и интереса грађана из члана 2. ове одлуке додељују се путем јавног конкурса.
 
Члан 9.
Јавни конкурс из члана 8. ове одлуке расписује Општинско веће, најкасније у року од 30 дана од дана почетка примене одлуке о буџету Општине за текућу буџетску годину.
Јавни конкурс из члана 11. ове Одлуке објављује се на званичној интернет-презентацији Општине, као и у локалним штампаним и електронским медијима.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана утврђују се ближи услови и критеријуми и начин одобравања програма и пројеката и доделе средстава, изглед и садржина предлога програма и пројеката и документација која се уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији програма, начин и поступак контроле реализације одобрених програма и пројеката и друга питања од значаја за њихову реализацију.
 
Члан 10.
На јавни конкурс из члана 8. ове одлуке, предлог свог годишњег програма и програма и пројеката својих чланова за остваривање потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачке 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13. и 14. ове одлуке подноси Спортски савез општине Алибунар а за остале програме и пројекте носиоци тих програма или пројеката.
 
Члан 11.
Општинско веће врши избор програма и пројеката у области спорта, на предлог комисије коју образује председник општине посебним актом.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија из става 1. овог члана врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога програма и пројеката, на основу закона и других прописа и услова и критеријума наведених у јавном конкурсу из члана 9. ове одлуке.
Актом из става 1. овог члана утврђује се састав, надлежност и начин рада комисије.
 
Члан 12.
Акт о избору програма и пројеката из члана 11. став 1. ове одлуке садржи план расподеле средстава која су потребна за њихову реализацију.
На основу акта из става 1. овог члана председник општине доноси решење о одобрењу програма или пројеката.
 
Члан 13.
Подносилац програма или пројекта који сматра да испуњава услове и критеријуме из јавног конкурса, а средства му нису додељена, може на решење о одобравању програма или пројеката поднети приговор Општинском већу, у року од осам дана од дана пријема решења.
Општинско веће одлучује решењем о поднетом приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора и уколико је приговор основан може изменити раније решење.
Решење Општинског већа из става 2. овог члана коначно је и против њега се може водити управни спор.
 
Члан 14.
Коначни план расподеле средстава за реализацију програма и пројеката у области спорта објављује се на званичној интернет-презентацији Општине.
 
Члан 15.
Изузетно од поступка утврђеног у члановима 8. и 10. ове одлуке Општинско веће, на предлог комисије из члана 11. ове одлуке може одобрити одређени програм или пројект и на основу поднетог предлога програма или пројекта у току године, без јавног конкурса, у случају када је у питању програм или пројекат од посебног значаја за Општину или када је у питању програм или пројекат који из објективних разлога није могао бити поднет у поступку који је утврђен у члановима 8. и 10. ове одлуке.
 
Члан 16.
Средства за финансирање програма и пројеката из члана 8. ове одлуке и других потреба и интереса од посебног значаја за Општину могу се додељивати и на други начин, односно кроз друге модалитете у односу на чланове 8. и 15. ове одлуке, на основу општих и других аката органа Општине, а у складу са законом и другим прописима.
 
IV УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
 
Члан 17.
Одобравање програма и пројеката врши се у складу са законом и другим прописима, а под условом да је подносилац програма или пројекта регистрован у складу са законом, да искључиво или претежно послује на недобитној основи, да има седиште на територији Општине, да је директно одговоран за припрему и извођење програма или пројекта, да је претходно обављао делатност најмање годину дана и да је са успехом реализовао одобрени програм или пројекат, уколико је био носилац програма или пројекта у претходном периоду.
Одобравање програма и пројеката гранских спортских савеза и стручних спортских удружења врши се под условима из става 1. овог члана, осим услова који се односи на претходно обављање делатности у трајању од најмање годину дана.
 
Члан 18.
Општинско веће неће одобрити поднети програм или пројекат ако је подносилац програма или пројекта у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, ако има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, и ако је у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.
 
Члан 19.
При одобравању програма и пројеката, приоритет имају програми и пројекти који су структурне и развојне природе, а између програма и пројеката организовања, односно учешћа на спортским приредбама, приоритет имају програми и пројекти који се односе на спортске приредбе вишег ранга.
 
Члан 20.
Ако је у једној спортској грани регистровано више гранских спортских савеза, финансирају се само програми и пројекти једног гранског спортског савеза од посебног значаја за Општину.
 
Члан 21.
Подносилац програма или пројекта којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана из члана 2. ове одлуке не може за финансирање истих активности да конкурише и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији.
 
V УГОВАРАЊЕ
 
Члан 22.
Са подносиоцем одобреног програма или пројекта председник општине закључује уговор о реализовању програма или пројекта којим се обавезно уређује назив и седиште носиоца програма или пројекта, врста и садржина програма или пројекта, време реализације, односно обављања активности, циљеви и очекивани резултати, висина додељених средстава, временски план употребе средстава, начин надзора над одвијањем реализације програма или пројекта, доказивање реализације програма или пројекта, наменског коришћења средстава, медијског представљања програма или пројекта и учешће Општине у његовом финансирању и друга питања од значаја за извршавање уговорних обавеза.
 
Члан 23.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма или пројекта.
 
Члан 24.
Подносилац одобреног програма или пројекта коме су пренета средства дужан је да наменски користи средства добијена из буџета Општине, а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих средстава мора вршити у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
 
VI ИЗВЕШТАВАЊЕ
 
Члан 25.
Подносиоци одобрених програма или пројеката обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и у року који је предвиђен уговором из члана 23. ове одлуке, а најмање једном годишње, доставе наративни извештај са потребном финансијском и другом документацијом о реализацији програма или пројекта и коришћењу средстава буџета Општине.
 
Члан 26.
Подносиоци одабраних програма или пројеката у завршном извештају о реализацији програма или пројеката врше и процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева.
 
 
Члан 27.
Председник општине може обуставити даље финансирање програма или пројеката, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или пројекта ако подносилац одобреног програма или пројекта не достави извештај у року предвиђеним уговором.
 
Члан 28.
Подносиоцу одобреног програма или пројекта не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма или пројекта пре него што поднесе извештај у складу са члановима 26. и 27. ове одлуке.
 
Члан 29.
Подносиоци одобреног програма или пројекта најмање једном годишње чине доступним јавности извештај о свом раду и обиму и начину стицања и коришћења средстава.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Општинском већу.
Подносиоци одобреног програма или пројекта дужни су да на свим документима и медијским промоцијама у вези са реализацијом програма или пројекта истакну да се програм или пројекат финансира средствима буџета Општине.
 
Члан 30.
Подносилац одобреног програма или пројекта дужан је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на реализацију програма или пројекта десет година од завршеног програма или пројекта, у складу са законом.
 
VII КОНТРОЛА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
 
Члан 31.
Надзор над реализацијом програма и пројеката и наменским коришћењем одобрених средстава врши Спортски савез општине Алибунар, као организација од посебног значаја за општину Алибунар.
Спортски савез општине Алибунар најмање једном годишње извештава Општинско веће о извршеном надзору из става 1. овог члана.
 
Члан 32.
Годишњи извештај о реализацији свих одобрених програма и пројеката објављује се на званичној интернет-презентацији Општине.
 
Члан 33.
Средства добијена из буџета Општине за реализацију програма или пројеката из члана 5. ове одлуке морају се вратити буџету Општине, као даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико носилац програма или пројекта:
1) нетачно или непотпуно обавести Општину, као даваоца средстава о битним околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма или пројекта,
2) својим пропустом не изврши програм или пројекат у целини, или га изврши у небитном делу,
3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације програма или пројекта,
4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице,
5) престане да испуњава услове који су на основу закона и ове одлуке потребни за добијање средстава,
6) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера.
 
Члан 34.
Председник општине ће захтевати повраћај дела датих средстава ако је програм или пројекат само делимично реализован, или је реализован са битним закашњењем пропустом носиоца програма или пројекта, осим ако су реализованим активностима постигнути битни ефекти програма или пројекта.
 
Члан 35.
У случају да председник општине оцени да у битном делу програма и пројекта нису постигнути планирани ефекти приликом њихове реализације, пропустом носиоца програма или пројекта, затражиће од носиоца да утврди одговорност лица која су реализовала програм или пројекат.
 
Члан 36.
Носилац програма или пројекта из чланова 34, 35. и 36. ове одлуке не може добијати средства из буџета Општине за реализацију својих програма и пројеката у периоду од две године од дана када је утврђено постојање околности из чланова 34, 35. и 36. ове одлуке.
 
Члан 37.
Председник општине укинуће даље финансирање одобреног програма или пројекта, ако је у току њихове реализације покренут поступак ликвидације или стечаја носиоца програма или пројекта, или ако је носилац програма или пројекта правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу или ако је носилац програма или пројекта више од 30 дана под привременом забраном обављања делатности, ако има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
 
VIII ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА
 
Члан 38.
Финансирање програма и пројеката Спортског савеза општине Алибунар и гранских спортских савеза за територију општине, као организација у области спорта од посебног значаја за Општину, врши се у складу са одредбама ове одлуке, осим финансирања плата запослених, које се врши на основу критеријума које утврђује председник општине посебним актом, на предлог комисије из члана 11. ове одлуке.
Акт о додели средстава на име финансирања плата запослених у Спортском савезу општине Алибунар и спортским гранским савезима за територију Општине, односно броју запослених за финансирање, утврђивању коефицијената и основице за обрачун и исплату плата доноси председник општине, на предлог комисије из става 1. овог члана.
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 66-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81