gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
 
I
        Разрешава се Надзорни одбор Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар:
  1. Данијела Шукља – председник, представник оснивача,

  2. Живкица Стејскал-Јанковић – члан, представник оснивача,

  3. Милана Имамовић – члан, представник запослених.

 
II
        Мандат разрешеног председника и чланова Надзорног одбора престаје од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-22/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81