gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
        У Управни одбор Фонда за развој општине Алибунар именују се:
  1. Миодраг Кељевић – председник,

  2. Маријана Олару – члан,

  3. Милица Стојаковић – члан,

  4. Маја Станојевић – члан,

  5. Жељко Зекавица – члан.

 
II
        Мандат Управног одбора је четири године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 18. јула 2014. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-2/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81