gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 50. седници одржаној дана 06. марта 2014.године донело
 
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Расписује се оглас за прикупљање писмених  понуда јавним огласом ради давања у закуп следећег пословног простора у својини општине Алибунар:
1.     пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²;
2.     пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
3.     пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 106,90;
4.     пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 40,00;
5.     пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 74,80;
6.     пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 24,90 m².

Почетни износ месечне закупнине за пословни простор  из става 1. је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора  који је предмет јавног огласа.

Наведени пословни простори дају се у закуп на период од 3 (три) године.

Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 07.03. 2014. године до 21.03.2014. године. Отварање понуда обавиће се дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 часова.

Јавни оглас објавити на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-2/2014-06
Датум: 06. март 2014.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81