gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоурпави (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
Члан 1.
          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа од 30.10. 2013. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
 
Члан 2.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-61/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81