gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова у Општини Алибунар

На основу члана 39. став 3. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“ број 104/2009), члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 13. седници од  28. фебруара 2013. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о образовању Комисије за равноправност полова у Општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2013), члан 2. мења се и гласи:

„Комисију сачињавају председник, заменик председника и чланови, које именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Мандат комисије је четири године.

Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.

У комисију се именују:

  1. Вишња Стефановић Диклић - председник,
  2. Драгана Томић  - заменик председника,
  3. Зузана Ђукић - члан,
  4. Ђорђе Цветковић  - члан,
  5. Биљана Гајић – члан.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-27/13-06-01
Датум: 28. фебруар 2013. године
А   Л   И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев  

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81