gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о обављању функције Надзорног одбора за Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 66. став 2.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012) и члана 40. и 113.  Статута општинеАлибунар (Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 12. седници од 22. фебруара 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
O ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ НАЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

I

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“, именованом у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Рсепублике Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – исправка и 137/2007 – др.закон), сагласно члану 66. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012) наставља да обавља функцију Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Алибунар“, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012) од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012), односно од 25. децембра 2012. године

 

II

Чланови Управног одбора Јавног прдузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“:

  1. Пребирачевић Зоран
  2. Максимовић Зоран
  3. Вујовић Милан
  4. Мађар Иштван
  5. Дадић Бранко
  6. Несторовић Оливера
  7. Васовић-Јованов Душанка

обављаће функцију чланова Надзорног одбора од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012), односно од 25. децембра 2012. године, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012)

 

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-13/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81