Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу помоћника председника општине ЗВ

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Златан Вујновић из Алибунара разрешава се са функције помоћника председника општине Алибунар за питања економског развоја општине.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 013-22/12-04
Датум: 08. Јун 2012. Гоидне
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba