gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

         На основу члана 12. Закона о јавним предузе-ћима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – испр., 123/2007 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

  1. Разрешава се Саша Цветковић из Банатског Карловца функције председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
  2. Именује се др Марина Николае из Селеуша на функцију председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
  3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81