gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. Закона о фина-нсирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006), члана 20. алинеја 4. За-кона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупшти-на општине Алибунар на 30. седници одр-жаној 10. јуна 2011. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о локалним кому-налним таксама (''Сл.лист општине Алибу-нар'', бр. 8/2006) – у даљем тексту: Одлука, брише се тачка и додају речи: ''и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе''.

Члан 2.

После члана 3. Одлуке додаје се члан 3а. који гласи:

''Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе прибави решење Општинске управе општине Алибу-нар – Секретаријата за урбанизам, комуна-лно-стамбене послове и заштиту животне средине, осим обвезника локалне комуналне таксе из члана 5. тачке 8. и 9. ове Одлуке.''

Члан 3.

У члану 6. Одлуке у тарифном броју 8. став 5. мења се и гласи:

''Обвезник комуналне таксе за исти-цање фирме који је поднео пореску пријаву није у обавези да за исти пословни простор подноси нову пријаву, осим у случају про-мене података који се односе на промену пословног седишта, односно пословних јединица.''

Члан 4.

Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

''Висину, начин и рокове плаћања лока-лне комуналне таксе утврђује Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.

Против решења из става 1. овог члана допуштена је жалба Општинском већу општине Алибунар у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба не одлаже извршење решења.''

Члан 5.

Члан 8. Одлуке мења се и гласи:

''У погледу начина утврђивања комуна-лне таксе, обрачунавања, застарелости, напла-те, рокова за плаћање и обрачуна камата примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит корпорација.

У свему осталом што није посебно регу-лисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе.''

Члан 6.

После члана 8. Одлуке додаје се члан 8а. који гласи:

''Привредни субјекти у поступку ликви-дације задужују се таксом на фирму до дана регистровања и објављивања одлуке о покре-тању поступка ликвидације у складу са зако-ном којим се уређује ликвидација привредних субјеката.

Привредни субјекти у поступку ликвида-ције су обавезни да истакнуту фирму уклоне у року од 15 дана од дана регистровања и обја-вљивања одлуке о покретању поступка ликвидације.''

Члан 7.

У члану 10. Одлуке додаје се став 5. који гласи:

''Таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају стари уметнички занати, народна радиност, регистрована пољопривре-дна газдинства, спортске организације, политичке странке, синдикати, цркве и верске заједнице и удружења.''

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-23/11-04
Датум: 10. јун 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81