gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 5. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', број 19/2009), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007), члана 58. став 1. алинеја 1. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 26. августа 2010. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Алибунар'', број 4/01, 6/01, 8/04, 8/05, 2/10 и 7/10), члан 11. се допуњује за насељена места Алибунар и Владимировац.

Члан 2.

За насељено место Алибунар. Локациј ана јавној површини ознаке ''Пошта'', у Улици братства и јединства на којој се налази постојећи објекат површине 6 m², повећава се за 7,5 m², односно до укупне површине под објектом највише до 13,5 m². Дозвољава се проширење објекта у делу јавне површине између постојећег објекта и постојећег паркиралишта, у свему према графичком прилогу бр. 1. Постојећи објекат и дозвољено проширење објекта треба користити као јединствен пословни простор, са наменом за потребе обављања услужне делатности (продаја штампе и цигарета, мењачница, продаја хране и пића у амбалажи).

Члан 3.

За насељено место Владимировац, иза утврђених локација се додаје нова локација за постављање привремених објеката, ознаке ''Центар 2'', намене за обављање услужних делатности. На предметној локацији се налази постојећи објекат који се користио као чекаоница,к у површини од приближно 38 m². Дозвољава се промена намене постојећег објекта за потребе обављања услужних делатности и проширење локације иза постојећег објекта за површину до максимално 32 m², што чини укупну површину одређене локације до максимално 70 m², а све према графичком прилогу бр. 2.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-48/10-04
Датум: 26. август 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81