gore

  • slika 3

Одлука о образовању Савета за социјална питања у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за социјална питања као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за социјални статус грађана општине Алибунар.

Члан 3.

Савет разматра питања од значаја за материјални и социјални положај грађана општине Алибунар, а нарочито:

  • прати обим и остваривање права из области социјалне заштите,
  • анализира стање социјалних потреба у општини Алибунар и предлаже начин њиховог решавања,
  • прати стање социјално рањивих група – омладине, деце без родитељског старања, лица са посебним потребама, болесних и немоћних лица, избеглих и интерно расељених лица, као и свих других угрожених категорија становиштва,
  • предлаже доношење акта из области остваривања социјалних права,
  • сарађује са центром за социјални рад и другим институцијама надлежним за област социјалне заштите,
  • врши и друге активност везане за област социјалне заштите.

Члан 4.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 5.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 6.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-166/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
  1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац о ценовнику услуга од 24. септембра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године.
  2. Решење доставити ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 22. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, машински инжењер из Банатског Карловца разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-19/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Суса, с.р.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

 На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатноимунитетске комисије, на  Тридесетчетвртој седници Скупштинe општине Алибунар, одржаној дана 07. окотбра 2011. год., донета је

О  Д  Л  У  К  А
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Саши Поштину из Добрице, Змај Јовина бр. 134, изабраног са изборне листе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“, на лични захтев.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 07. октобра 2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-12/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлукa о допуни самосталног члана Oдлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09 и 81/09) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетдругој седници, одржаној дана 13. септембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНИ САМОСТАЛНОГ ЧЛАНА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Члан 1.

У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10 и 7/11) – Самостални чланови Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 7/11), у члану 15. после става 2. се додаје став 3. који гласи:

''Уколико закупац, у моменту подношења захтева за продужење уговора о закупу јавне површине, не поседује регистровану радњу, уговор о закупу јавне површине ће се продужити на 1 годину.''

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Сл. листу општине Алибунар``.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-45/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлукa о расписивању допунских избора за чланове Савета Месне заједнице Јаношик

На основу члана 22. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2009), председник Скупштине општине Алибунар доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

Члан 1.

Расписују се допунски избори за чланове Савета Месне заједнице Јаношик за 11. септембар 2011. године.

На допунским изборима бираће се три члана Савета Месне заједнице Јаношик уместо чланова којима је мандат престао. Мандат новоизабраних чланова Савета Месне заједнице Јаношик трајаће до истека мандата Савета Месне заједнице Јаношик.

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 08. августа 2011. године.

Члан 3.

Допунске изборе за чланове Савета Месне заједнице Јаношик спровешће органи за спровођење избора одређени Статутом Месне заједнице Јаношик.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-10/11-04
Датум: 08. август 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 8/2006 и 5/2011) у члану 3а. додаје се став 2. који гласи:

''Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу Општинске управе општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана настанка промене. Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којим располаже надлежни орган, или путем инспекцијског надзора.''

Члан 2.

У члану 6. Одлуке – тарифни број 8. став 1. после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:

''- дилер нафте и нафтних деривата – 10.000 динара.''

Члан 3.

У члану 6. Одлуке у тарифном броју 8. после става 5. додаје се став 6, који гласи:

''Привредна друштва и предузетници ако су у статусу активни у Агенцији за привредне регистре у обавези су да плаћају комуналну таксу за истицање фирме, без обзира да ли имају истакнуту фирму или не''

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-25/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о образовању Савета за образовање, културу и омладину у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за образовање, културу и омладину као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет)

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за образовање, културу и проблеме омладине у општини Алибунар.

Члан 3.

У области образовања, Савет разматра питања од значаја за образовање у општини Алибунар, а нарочито: функционисање  предшколског,  основног и средњег образовања у општини Алибунар, решавање проблема финансирања обрзаовања, разматрање проблема одржавања и функције објеката намењених образовању, оремање образовних институција, финансирање материјалних трошкова запослених у образовању, проблеми наставног и ненаставног кадра, разматра извештаје о раду образовних установа, даје мишљење на предлог чланова управног одбора предшколске установе и чланова школских одбора из реда оснивача,  као и друга питања од значаја за образовање.

Члан 4.

У области културе, Савет разматра питања од значаја за развој културе у општини Алибунар, а нарочито: прати пробелеме везане за рад институција културе, разматра остваривање стратегије у области културе, прати организацију и одржавање манифестација у области културе, прати рад аматерсх друштава у области културе, разматра проблеме финансирања делатности у области културе, прати организацију и реализацију традиционалних кулстурних меанифестација, прати остваривање културних активности припадника националних мањина, као и друге послове у области културе.

Члан 5.

У области бриге о омладини, Савет разматра питања која су од значаја за интересе и потребе омладине у општини Алибунар,  како предшколске, тако и школске омладине, као и младих уопште, а нарочито питања везана за образовање, здравствену и социјалну заштиту, превенцију болести, превенцију појаве болести зависости и криминогеног понашања, старање о психофизчким аспектима развоја омладине, праћење и подстицање оснивања и рада омладинксих удружења, праћење проблема запошљавања омладине, као и друга питања од значаја за положај омладине.

Члан 6.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 7.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 8.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.     

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-165/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Baner Pecat 211x81