gore

  • Baner Optina Alibunar

Mesne zajednice

Radi zadovoljavanja potreba i interesa od neposrednog značaja za građane sa dela teritorije Opštine, u Opštini se obrazuju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave. Skupština opštine posebnom odlukom odlučuje o obrazovanju, području za koje se obrazuje i ukidanju mesnih zajednica. Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Me­sna za­jed­ni­ca ima svoj­stvo prav­nog li­ca u okvi­ru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju. U mesnoj zajednici obrazuje se Savet mesne zajednice kao predstavničko telo građana.

Izbore za Savet mesne zajednice raspisuje Skupština opštine.

Organi mesne zajednice biraju se neposrednim, tajnim glasanjem na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava. Svaki građanin sa prebivalištem na području mesne zajednice koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran u organe mesne zajednice.

Pravo predlaganja kandidata za člana Saveta mesne zajednice ima najmanje deset građana sa područja mesne zajednice sa biračkim pravom na tom području. Na glasačkom listiću upisuju se imena i prezimena svih kandidata, njihova godina rođenja i zanimanje. Izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova do broja članova koji se biraju.

Sred­stva za rad me­sne za­jed­ni­ce obezbeđuju se iz:

  • sred­stava obezbeđenih u budžetu Opštine;
  • sred­stava ko­ja gra­đa­ni obez­be­đu­ju sa­mo­do­pri­no­som;
  • donacija;
  • prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću.

Od­lu­kom skup­šti­ne  Op­šti­ne mo­že se svim i po­je­di­nim me­snim za­jed­ni­ca­ma poveriti vr­še­nje od­re­đe­nih po­slo­va iz nadležnosti Opštine, uz obez­be­đi­va­nje za to po­treb­nih sred­sta­va. Pri po­ve­ra­va­nju po­slo­va po­la­zi se od to­ga da li su ti po­slo­vi od ne­po­sred­nog i svakodnev­nog zna­ča­ja za ži­vot sta­nov­ni­ka me­sne za­jedni­ce.

Opština Alibunar ima ukupno deset mesnih zajednica:

Baner Pecat 211x81