gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računara

Na osnovu člana 57. i 116 .Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), opština Alibunar u svojstvu naručioca, dana 27.12.2018.godine, objavljuje


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Za JN br. 404-107/2018-04
1. Naručilac: Opština Alibunar, Trg Slobode br .4, Alibunar, internet stranica Naručioca www.alibunar.org.rs;
2. Vrsta naručioca: Organ lokalne samouprave
3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
4. Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara – računari i računarska oprema
5. Ugovorena vrednost: 1.199.798,00 din. bez PDV-a odnosno 1.439.757,60 dinara sa PDV-om

 

Preuzmite ceo tekst Obaveštenja u ".pdf" formatu

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81