Локална самоуправа

Informator opštine Alibunar za 2010. godinu

Republika Srbija – AP Vojvodina
Opština Alibunar
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj:
Datum: 2010.godine
MB: 08060975
PIB: 101084202
Ž.R 840-23640-18
Tel. 013/642-105, Faks:013/641-544
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Predsednik opštine:
Danijel Kišmarton

Na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Službni glasnik RS broj 57705), i informaicjama koje su dali nadležni opštinski organi opštine alibunar, predsednik opštine alibnar objavljuje

I N F O R M A T O R
O RADU ORGANA OPŠTINE ALIBUNAR I
OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ALIBUNAR

Informator je izrađen na osnovu podataka dostavljenih od strane ovlašćenih lica oragnaizacionih jedinica opštinske uprave kao i opštih akata organa opštine Alibunar.

Informacija od javnog značaja je informacija kojom raspolaže organ javne vlasti je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu a odnosi se na sve o ono o čemu javnost ima opravdani interes da zna.

Svako zainteresovano lice koje zatraži ima pravo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da sazna svaku informaciju koja se nalazi u posedu vlasti osim u slučajevima u kojima je zakon drugačije propisao.

Ako vlast tražiocu neosnovano uskrati informaciju tražilac može da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja. Takođe tražilac može ostvariti svoje pravo i na drugi način predviđen zakonom.

Lica odgovorna za tačnost potpunost podataka koje sadrži informator su:

NADLEŽNOSTI OPŠTINSKIH ORGANA

OPŠTINA - NADLEŽNOST:

Opština, u vršenju svoje nadležnosti, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:

 1. donosi programe razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
 2. donosi prostorni plan Opštine;
 3. donosi urbanističke planove;
 4. donosi budžet i usvaja završni račun;
 5. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 6. uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradovima i naseljima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javne rasvete, uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje; osniva javna preduzeća radi obavljanja komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji;
 7. stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
 8. sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 9. donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 10. donosi planove i programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja, stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini, promoviše ekonomske potencijale Opštine, inicira usklađivanje obrazovnih profila u školama sa potrebama privrede, olakšava poslovanje postojećih privrednih subjekata i podstiče osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mesta;
 11. uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 12. stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 13. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
 14. uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
 15. uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi, koji se vrši na teritoriji Opštine, i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
 16. osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
 17. osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture od značaja za opštinu i za pripadnike svih nacionalnih zajednica, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 18. osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;
 19. organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Opštinu i za nacionalne zajednice čiji pripadnici žive na teritoriji Opštine, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva pripadnika svih nacionalnih zajednica na teritoriji Opštine, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Opštinu i za nacionalne zajednice čiji pripadnici žive na teritoriji Opštine i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
 20. organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
 21. donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 22. uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
 23. stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 24. podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
 25. stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
 26. upravlja imovinom Opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
 27. uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
 28. organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 29. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad;
 30. stvara uslove za unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava;
 31. donosi strategije i usvaja posebne mere u cilju otklanjanja nejednakosti i stvaranja jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;
 32. podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
 33. organizuje službu pravne pomoći građanima;
 34. stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;
 35. utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine i obezbeđuje njihovo ravnopravno korišćenje u postupcima pred organima Opštine, javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama i službama čiji je osnivač Opština; obezbeđuje ispisivanje naziva mesta, reka, jezera i drugih geografskih naziva, naziva ulica i trgova, naziva organa Opštine, saobraćajnih znakova, obaveštenja i upozorenja za javnost, i drugih javnih natpisa na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Opštini prema njenoj tradiciji;
 36.  stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Opštine, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u Opštini u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada tako izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;
 37. propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;
 38. obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Opštine;
 39. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 40. uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 41. pomaže rad organizacija i udruženja građana;
 42. uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje i
 43. obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i ovim statutom.

SKUPŠTINA OPŠTINE - NADLEŽNOSTI

 1. donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 2. donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 4. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
 5. donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
 6. donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
 7. donosi propise i druge opšte akte;
 8. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 9. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 10. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 11. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 12. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 13. bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 14. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
 15. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 16. donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 17. donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima, u skladu sa zakonom;
 18. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 19. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 20. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
 21. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 22. razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 23. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
 24. informiše javnost o svom radu;
 25. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 26. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 27. razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
 28. razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Opštini;
 29. razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose;
 30. usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
 31. donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 32. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

R. br.

Ime i prezime odbornika

Odbornička grupa

1.

Dušan Jovanović

Za evropsku Srbiju – B. Tadić - Predsednik

2.

Nedeljko Konjokrad

Za evropsku Srbiju – B. Tadić - Zamenik

3.

Dimitrije Pinku

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

4.

Gordana Pajević

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

5.

Đorđe Susa

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

6.

Srđan Prvanov

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

7.

Miroslav Rebić

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

8.

Ivan Petraš

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

9.

Mariana Ardeljan

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

10.

Bogdan Pavlović

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

11.

Viktor Jovanović

GG ''Milan Ćuruvija''

12.

Dejan Vasiljević

GG ''Milan Ćuruvija''

13.

Vasa Todoran

GG ''Milan Ćuruvija''

14.

Dr Oktavijan Otonoga

GG ''Milan Ćuruvija''

15.

Nikola Bodrožić

GG ''Milan Ćuruvija''

16.

Željko Tanasković

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

17.

Zvonko Vladić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

18.

Dragan Dakić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

19.

Dragomir Čukić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

20.

Rajko Arsić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

21.

Albina Vukailović

Demokratska stranka Srbije – dr V. Koštunica

22.

Saša Poštin

Demokratska stranka Srbije – dr V. Koštunica

23.

Simo Počuča

Demokratska stranka Srbije – dr V. Koštunica

 

Biljana Vragović dipl. Pravnik iz Alibunara

Sekretar Skupštine opštine Alibunar

PREDSEDNIK OPŠTINE - NADLEŽNOST

Predsednik Opštine:

 1. predstavlja i zastupa Opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava;
 5. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 6. daje saglasnost na odluke o utvrđivanju cena proizvoda i usluga preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština
 7. odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, uz saglasnost nadležnog organa.
 8. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 9. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 10. informiše javnost o svom radu;
 11. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 12. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 13. vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.

Predsednik Opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno autonomne pokrajine koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave.

PREDSEDNIK OPŠTINE - Danijel Kišmarton iz Vladimirovca

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE- Milan Ćuruvija iz Alibunara

POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE - Zlatan Vujnović iz Alibunara

OPŠTINSKO VEĆE - NADLEŽNOST

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 7. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 8. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 9. informiše javnost o svom radu;
 10. donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 11. vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

SASTAV OPŠTINSKOG VEĆA

R. br.

Ime i prezime člana Veća

Funkcija/zaduženje

1.

Danijel Kišmarton

Predsednik opštine – predsedavajući OV

2.

Milan Ćuruvija

Zamenik predsednika opštine

3.

Vojislav Diklić

Član – zadužen za razvojne projekte i infrastrukturu

4.

Đorđe Drndarević

Član – zadužen za razvojne projekte i infrastrukturu

5.

Aco Milenković

Član – zadužen za javna preduzeća i mesne zajednice

6.

Dragana Komatina

Član – zadužena za upravu i propise

7.

Zvonko Zavišić

Član – zadužen za privredu i preduzetništvo

8.

Dr Dragan Trajković

Član – zadužen za zdravstvo

9.

Pera Mohan

Član – zadužen za poljoprivredu

 

Ilija Penca – socijolog iz Vladimirovca

Sekretar OV

OPŠTINSKA UPRAVA - NADLEŽNOST

Opštinska uprava:

 1. priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 7. dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

ORGANIZACIJA I DELOKRUG RADA

Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ.

U Opštinskoj upravi obrazuju se organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova, kao sekretarijati.

Sekretarijati obavljaju poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeći sekretarijati:

 1. Sekretarijat za finansije;
 2. Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj;
 3. Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine;
 4. Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove;
 5. Sekretarijat za inspekcijske poslove;
 6. Sekretarijat za poslove Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.

Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu i donošenje budžeta; utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu u statici; utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalne komunalne takse; kontrolu i naplatu lokalne administrativne takse; kontrolu i naplatu boravišne takse; utvrđivanje, naplatu i kontrolu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta; kontrolu i naplatu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta; utvrđivanje, naplatu i kontrolu prihoda po osnovu samodoprinosa; transfere i ustupljene prihode; izvršenje budžeta i kontrolu korišćenja budžetskih sredstava.

Sekretarijat obavlja i: budžetsko računovodstvo i izveštavanje; upravljanje likvidnošću; upravljanje finansijskim sredstvima; upravljanje dugom; finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa Opštinske uprave.

Sekretarijat obavlja i: pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama na osnovu ugovora; poslove javne nabavke dobara i usluga; kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Sekretar: Rujan Zorel mr. Ekonomije iz Alibunara tel: 062/80-17-149

Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj

Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu, zadrugarstvo, šumarstvo, vodoprivredu, turizam, ugostiteljstvo, opštinske robne rezerve i snabdevanje građana. Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture, informisanja, zbrinjavanja izbeglica i boračko-invalidske zaštite.

Sekretarijat obavlja i određene poslove koji se odnose na celokupni razvoj (privrede i javnih službi), obavlja i stručne poslove koji se odnose na pisanje projekata iz svog delokruga rada.

Sekretar: Ivica Rosić dipl. ing. poljoprivrede iz Ban. Karlovca, tel:062/641-006

Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova; pribavljanje mišljenja od nadležnog ministarstva o usaglašenosti generalnih urbanističkih planova sa propisima o planiranju; davanje mišljenja na nacrte prostornih i urbanističkih planova iz nadležnosti Republike i opština; sprovođenje urbanističkih planova, izdavanje obaveštenja o nameni urbanističke – građevinske parcele; izdaje odobrenja za građenje; obezbeđuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za objekte komunalne infrastrukture za koje opština ustupa gradsko građevinsko zemljište; izdavanje akata o uslovima za uređenje lokacija, davanje lokacija, davanje potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa planskim aktima; uređenje javnih površina na osnovu odgovarajućih planskih dokumenata; evidentiranje bespravno izgrađenih objekata i njihovo usklađivanje sa planskim aktima.

Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na: mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zaštitu zemljišta, zaštitu šuma, zaštitu voda, zaštitu biljnog i životinjskog sveta, zaštitu prirodnih dobara i zaštitu od buke, zaštitu od jonizirajućeg zračenja, zaštitu od otpadnih i opasnih materija, držanje i zaštitu životinja, prirodna i lekovita svojstva u određenim područjima.

Sekretarijat vrši i poslove koji se odnose na: uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti; staranje o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti; praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja i drugo u skladu sa zakonom); prati donošenje planova i programa komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihovu realizaciju; vodi registar ulica, trgova i zgrada; prati ostvarivanje programa uređenja građevinskog zemljišta, stambenu izgradnju i održavanje stambenih zgrada.

Obavlja i poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu, vanlinijski prevoz putnika i taksi prevoz.

Sekretar: Kosa Nikolić dipl.ing. građevinarstva iz Ban. Karlovca tel:062/80-17-143

Sekretarijat za opštu upravu, građanska stanja i imovinsko-pravne poslove

Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje organizacije rada i modernizaciju Oštinske uprave; primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku; vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive; overu potpisa, rukopisa i prepisa; izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama; nadzor nad radom mesnih kancelarija; matične knjige državljana; rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari; stručne poslove za mirovna veća; upotrebu grba i zastave opštine.

Sekretarijat obavlja stručne poslove koji se odnose na: radne odnose; korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme; korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija; obezbeđenje drugih uslova rada Opštinske uprave i drugih organa; obezbeđenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; investiciono i tekuće održavanje i obezbeđenje poslovnih prostorija.

Sekretarijat obavlja i imovinsko-pravne poslove koji se odnose na: zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja ima Opština; upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Opština; promet zemljišta i zgrada; kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sekretarijat obavlja stručne i organizacione poslove koji se odnose na: izbor odbornika Skupštine opštine; pripremanje sednica; obradu akata usvojenih na sednicama; sređivanje dokumenata o radu Skupštine, Opštinskog veća i Predsednika i njihovih radnih tela; poslove stručne biblioteke; pružanje stručne pomoći odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose Skupštini opštine i njenim radnim telima; pribavljanje odgovora i obaveštenja koje traže odbornici; predstavke i predloge građana; izbor, imenovanja i postavljenja; vođenje odgovarajujćih evidencija; protokolarne poslove za potrebe Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine; vrši proveru usaglašenosti normativnih akata, odluka, rešenja i zaključaka koje donose Skupština opštine, Opštinsko veće i Predsednik opštine sa zakonom i drugim propisima i vrši druge poslove za potrebe Skupštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.

Za izvršavanje poverenih poslova i poslova iz izvorne nadležnosti Opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave na području naseljenih mesta obrazuju se mesne kancelarije.

Mesne kancelarije se obrazuju za područja sledećih naseljenih mesta: Banatski Karlovac, Vladimirovac, Lokve, Ilandža, Nikolinci, Dobrica, Seleuš, Janošik, Novi Kozjak.

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na: lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr); vođenje biračkih spiskova; overu rukopisa, prepisa i potpisa; izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom; vršenje poslova prijemne kancelarije za Opštinsku upravu; vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana; čuvanje nađenih stvari do predaje ekonomatu ili drugom nadležnom organu; vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i sl.); pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava.

U mesnim kancelarijama se mogu obavljati i drugi poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Opštinske uprave odnosno lice koje on ovlasti sa predstavnicima organa, organizacije i ustanove za koje obavljaju poslove.

Nadzor nad izvršavanjem poslova u mesnim kancelarijama vrši organ čije poslove ona obavlja ili koji joj je poverio poslove.

Mesne kancelarije su u sastavu Sekretarijata za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove.

Sekretar: Jon Skumpija dip. Pravnik iz Vršca tel: 062/80-17-144

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sekretarijat za inspekcijske poslove obavlja inspekcijske poslove u oblasti: građevina, komunalne infrastrukture, održivog razvoja, zaštite životne sredine, korišćenja prirodnih bogatstava, saoraćaja i prosvete.

Sekretar: Saša Cvetković profesor NO iz Ban. Karlovca tel: 062/80-17-124

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Radi objedinjavanja istih ili sličnih poslova koji su međusobno povezani, uspešnijeg izvršavanja poslova iz utvrđenog delokruga sekretarijata, pune zaposlenosti i odgovornosti radnika u njima, mogu se u okviru sekretarijata Opštinske uprave obrazovati i unutrašnje organizacione jedinice.

Unutrašnje organizacione jedinice u okviru sekretarijata utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, a u skladu sa Odlukom o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi Alibunar.

Načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje Opštinsko veće.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Opštinskoj upravi uređuje se aktom (pravilnikom) koji donosi načelnik Opštinske uprave uz saglasnost Opštinskog veća.

RUKOVOĐENJE

Opštinskom upravom rukovodi načelnik.

Načelnik za svoj i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Statutom i ovom Odlukom.

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće na osnovu javnog oglasa na pet godina.

Za načelnika može biti postavljeno lice koje ima završen Pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.

Načelnik Opštinske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti zaposlenih.

Radom sekretarijata rukovodi sekretar.  

Sekretari sekretarijata organizuju i obezbeđuju zakonit i efikasan rad sekretarijata, staraju se o pravilnom rasporedu poslova na unutrašnje organizacione jedinice u okviru sekretarijata i ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih.

Sekretar sekretarijata je u izvršavanju poslova iz prethodnog stava dužan da se pridržava zakona. Sekretari sekretarijata odgovorni su načelniku Opštinske uprave za svoj rad i za zakonit i blagovremen rad sekretarijata kojim rukovode.

Sekretare sekretarijata raspoređuje načelnik Opštinske uprave.

ODNOSI OPŠTINSKE UPRAVE SA DRUGIM ORGANIMA

Odnos Opštinske uprave prema Skupštini opštine i Predsedniku opštine zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom i Statutom opštine.

Opštinska uprava je obavezna da Skupštinu i Predsednika opštine obaveštava o vršenju poslova iz svog delokruga, daje obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga koji su neophodni za rad Skupštine i Predsednika opštine.

Odnos Opštinske uprave prema Opštinskom veću zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, Statutom opštine i ovom Odlukom.

Kada se u vršenju nadzora nad radom Opštinske uprave utvrdi da pojedini akti nisu u skladu sa zakonom, Statutom opštine ili odlukom Skupštine, Opštinsko veće može da ih ukine ili poništi, uz nalaganje da se donese novi akt u skladu sa zakonom odnosno odlukom Skupštine.

Ukoliko Opštinska uprava ne postupi po nalogu i ne donese novi akt, može se pokrenuti pitanje odgovornosti rukovodećih radnika ili radnika koji je neposredno radio na izradi akta.

U vršenju prava nadzora nad radom Opštinske uprave, Skupština opštine i Predsednik opštine mogu da preduzmu odgovarajuće organizacione, kadrovske i druge mere utvrđene zakonom, radi obezbeđivanja efikasnog izvršavanja zadataka i poslova Opštinske uprave.

Opštinska uprava je dužna da, na zahtev Skupštine, Predsednika opštine ili nadležnog ministarstva, preduzme odgovarajuće organizacione, kadrovske i druge mere kojima se obezbeđuje efikasno izvršavanje zadataka i poslova iz njenog delokruga.

Odnos prema građanima, preduzećima i ustanovama

Opštinska uprava je dužna da organizuje vršenje odrđenih poslova i zadataka iz svog delokruga na način kojim se građanima omogućava da što lakše i u što kraćem postupku ostvaruju svoja prava i izvršavaju obaveze, kao i da im pruža pomoć u ostvarivanju i zaštiti tih prava i obaveza.

Opštinska uprava je dužna da razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, da postupa po njima i o tome obaveštava građane.

Odredbe ove Odluke o odnosima Opštinske uprave prema građanima primenjuju se i na odnose prema preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kada odlučuje o njihovim pravima i interesima na osnovu zakona i propisa opštine.

Opštinska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:

 1. naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
 2. izreći mandatnu kaznu;
 3. podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
 4. izdati privremeno naređenje odnosno zabranu;
 5. obavestiti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan i
 6. preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom ili opštim aktom.

JAVNOST RADA

Opštinska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, izdavanjem službenih informacija i obezbeđivanjem uslova za nesmetano obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruga i o svim promenama koje su u vezi sa organizacijom i delokrugom rada, rasporedom radnog vremena i o drugim činjenicama.

Načelnik Opštinske uprave daje informacije o radu Opštinske uprave sredstvima javnog informisanja, a može ovlastiti i drugo zaposleno lice da to čini u ime Opštinske uprave.

O radu sekretarijata Opštinske uprave informacije daju sekretari sekretarijata, uz saglasnost načelnika Opštinske uprave.

Opštinska uprava može uskratiti davanje informacija ako njihova sadržina predstavlja državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu.

O uskraćivanju informacija ili drugih podataka i činjenica odlučuje načelnik Opštinske uprave.

PRAVNI AKTI

Opštinska uprava donosi pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i zaključke.

Opštinska uprava može izdavati instrukcije, stručna uputstva i objašnjenja.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona, podzakonskih akata i drugih akata radi njihovog izvršavanja.

Naredbom se radi izvršavanja pojedinih odredaba odluka i drugih propisa naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opšti značaj.

Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova Opštinske uprave kao i drugih organizacija kada vrše poverene poslove Opštinske uprave u izvršavanju pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.

Rešenjem se odlučuje o pojedinim stvarima u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama.

Obaveznom instrukcijom se uređuju obavezna pravila o načinu rada i postupanja Opštinske uprave kao i drugih organizacija kada vrše poverene poslove Opštinske uprave kojima se obezbeđuje uspešno izvršavanje poslova.

Stručno uputstvo sadrži pravila za stručno organizovanje organizacionih jedinica Opštinske uprave i za stručan rad zaposlenih u Opštinskoj upravi i u drugim organizacijama koje vrše poverene poslove.

Objašnjenjem se daje mišljenje koje se odnosi na primenu pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.

Zaključkom se rešavaju određena pitanja u upravnom postupku.

Pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke donosi načelnik Opštinske uprave, osim ako zakonom i podzakonskim aktom nije drugačije određeno.

SUKOB NADLEŽNOSTI

Opštinsko veće rešava sukob nadležnosti između Opštinske uprave i drugih preduzeća, organizacija i ustanova kad na osnovu odluke Skupštine opštine odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka.

Načelnik Opštinske uprave rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica.

ODLUČIVANJE PO ŽALBI

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja Opštinske uprave iz okvira prava i dužnosti Opštine rešava Opštinsko veće, ukoliko zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja druge organizacije, kada u vršenju upravnih ovlašćenja odlučuje o pojedinim pravima i obavezama iz okvira prava i dužnosti Opštine, rešava Opštinsko veće ukoliko zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

IZUZEĆE SLUŽBENOG LICA

O izuzeću načelnika Opštinske uprave rešava Opštinsko veće.

O izuzeću službenog lica u Opštinskoj upravi rešava načelnik.

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Kancelarijsko poslovanje organa državne uprave primenjuje se i na Opštinsku upravu kao i na druge organizacije koje vrše javna ovlašćenja.

RADNI ODNOS

U radni odnos u Opštinskoj upravi može biti primljeno lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene zakonom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi.

U radni odnos u Opštinskoj upravi lice se prima na osnovu:

Prijem u radni odnos u Opštinkoj upravi obavlja se u skladu sa zakonom.

Opštinske inspektore raspoređuje načelnik Opštinske uprave.

O pravima, obavezama i odgovornostima raspoređenih lica odlučuje načelnik Opštinske uprave.

O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih radnika u Opštinskoj upravi o kojima ne odlučuje načelnik Opštinske uprave, odlučuju sekretari sekretarijata po ovlašćenju načelnika Opštinske uprave u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

U Opštinsku upravu mogu se, radi osposobljavanja za vršenje određenih poslova kroz praktičan rad, primati pripravnici pod uslovima utvrđenim zakonom.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi utvrđuje se broj pripravnika.

Pripravnici se mogu primati u svojstvu zaposlenih na određeno vreme, a radi stručnog osposobljavanja i u svojstvu volontera.

Raspoređivanje zaposlenih

Zaposleni u Opštinskoj upravi mogu se u toku rada trajno ili privremeno raspoređivati na poslove u istom organu, preuzeti po sporazumu u drugi organ po potrebi, a bez saglasnosti radnika uputiti u drugi organ ili privremo rasporediti van sedišta organa u skladu sa propisima.

Rešenje o raspoređivanju zaposlenog iz prethodnog stava donosi načelnik Opštinske uprave.

Zvanja i plate zaposlenih

Zaposleni u Opštinskoj upravi stiču zvanja pod uslovima utvrđenim zakonom.

Zvanja izražavaju stručna svojstva zaposlenog i njegovu osposobljenost za vršenje poslova određenog stepena složenosti u Opštinskoj upravi.

Utvrđivanje zarada i drugih primanja vrši se u Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom.

U skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave, a na osnovu zakona, načelnik Opštinske uprave odlučuje o zvanjima zaposlenih i koeficijentima za utvrđivanje plate.

Zaposleni u Opštinskoj upravi koji rade na poslovima u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti građana mogu obavljati poslove iz delokruga Opštinske uprave ako imaju propisanu školsku spremu, položen stručni ispit za rad u organima uprave i odgovarajuće radno iskustvo, kada je to određeno propisom.

Odgovornost zaposlenih

Zaposlena i raspoređena lica u Opštinskoj upravi za svoj rad odgovaraju disciplinski i materijalno na način i po postupku utvrđenim zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima.

Prestanak radnog odnosa

Radni odnos zaposlenih i raspoređenih u Opštinskoj upravi prestaje pod uslovima i na način utvrđen zakonom i aktima donetim na osnovu zakona.

SREDSTVA ZA FINANSIRANJE POSLOVA OPŠTINSKE UPRAVE

Sredstva za finansiranje poslova Opštinske uprave obezbeđuju se u budžetu opštine.

Predračun sredstava iz prethodnog stava utvrđuje načelnik Opštinske uprave.

Sredstva za finansiranje poslova Opštinske uprave čine:

Opštinska uprava može ostvarivati prihode svojom delatnošću, kada to ne utiče na redovnu delatnost iz njenog delokruga.

Prihodi ostvareni obavljanjem poslova iz prethodnog stava unose se u budžet opštine.

Za zakonito korišćenje sredstava Opštinske uprave odgovoran je načelnik Opštinske uprave.

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI ALIBUNAR

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Opštinske uprave opštine Alibunar (u daljem tekstu: Opštinska uprava), utvrđuju se radna mesta, potreban broj zaposlenih za izvršavanje utvrđenih poslova i radnih zadataka, opis radnih mesta i uslovi za prijem u radni odnos, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 2.

Poslovi i zadaci utvrđeni ovim Pravilnikom su osnov za prijem u radni odnos, raspoređivanje zaposlenih i rukovodećih radnika kao i za njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje.

II – ORGANIZACIJA OSNOVNIH ORGANIZACIONIH JEDINICA NAZIVI RADNIH MESTA, BROJ IZVRŠILACA I USLOVI ZA NJIHOVO OBAVLJANJE

Član 3.

Osnovne organizacione jedinice u Opštinskoj upravi jesu sekretarijati, koji se obrazuju prema vrsti, međusobnoj povezanosti i obimu poslova.

U okviru osnovnih organizacionih jedinica, obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice kao što su odsek i grupa.

Član 4.

Radom osnovne organizacione jedinice rukovodi sekretar sekretarijata.

Sekretara sekretarijata raspoređuje načelnik opštinske uprave.

Za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovodi, sekretar sekretarijata neposredno je odgovoran načelniku Opštinske uprave.

Član 5.

Sekretar sekretarijata odgovoran je za zakonito, pravilno i blagovremeno vršenje poslova u sekretarijatu kojim rukovodi.

Sekretar sekretarijata dužan je da se pridržava naloga i uputstava načelnika Opštinske uprave.

Član 6.

Rukovodioce užih unutrašnjih organizacionih jedinica raspoređuje načelnik Opštinske uprave.

Za svoj rad i rad uže unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovode, rukovodioci užih unutrašnjih organizacionih jedinica neposredno su odgovorni sekretaru sekretarijata u čijem sastavu je uža unutrašnja organizaciona jedinica

Član 7.

U okviru sledećih osnovnih organizacionih jedinica, obrazuju se sledeće uže organizacione jedinice:

1. U sekretarijatu za finansije:

2. U sekretarijatu za privredu, javne službe i razvoj:

3. U sekretarijatu za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove:

Član 8.

Pod radnim mestom podrazumeva se skup istih ili srodnih poslova u okviru redovne delatnosti Opštinske uprave, na kojima radi jedan ili više zaposlenih u redovnom radnom vremenu.

Član 9.

Radna mesta imaju svoj naziv.

Nazivi za određena radna mesta određuju se prema delatnosti i potrebama, stručnim i drugim radnim sposobnostima potrebnim za njihovo uspešno izvršavanje, pri čemu se upotrebljava terminologija utvrđena zakonom.

Član 10.

Svako radno mesto ima utvrđene zahteve u pogledu uslova koje mora da ispunjava zaposleni da bi na njemu mogao da radi.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, za svako radno mesto utvrđuju se posebni uslovi u zavisnosti od vrste radnih mesta. Kao posebni uslovi za određena radna mesta mogu se utvrditi: stručna sprema, položen odgovarajući stručni ispit, radno iskustvo i drugo.

Član 11.

Radna mesta u Opštinskoj upravi grupišu se prema njihovoj vrsti, obimu i stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo vršenje.

Član 12.

U zavisnosti od složenosti, odgovornosti i drugih uslova za njihovo vršenje za radna mesta predviđena ovim Pravilnikom utvrđuju se sledeća zvanja i zanimanja:

A) Za visoku školsku spremu:

B) Za višu školsku spremu:

C) Za srednju školsku spremu:

D) Zanimanja:

Član 13.

Prilikom utvrđivanja potrebne stručne spreme, određuje se stručna sprema određenog zvanja i zanimanja.

Član 14.

Radno iskustvo kao uslov priznaje se ukoliko je stečeno na istim ili sličnim radnim mestima posle sticanja propisane stručne spreme.

Član 15.

Pored zahteva predviđenih u čl.10. stav 2. ovog Pravilnika, za pojedina radna mesta može se kao uslov predvideti proveravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti zaposlenih.

Član 16.

Za vršenje poslova radnih mesta: prevodioca, daktilografa, VKV i KV radnika i višeg referenta na poslovima grafičke pripreme, prilikom zasnivanja radnog odnosa vrši se prethodna provera radne sposobnosti kandidata.

Član 17.

Provera radne sposobnosti kandidata za obavljanje poslova iz člana 16. ovog Pravilnika vrši se testiranjem.

Proveru radne sposobnosti kandidata vrši komisija.

Načelnik Opštinske uprave imenuje komisiju za proveru radne sposobnosti kandidata, određuje mesto i vreme provere radne sposobnosti.

Član 18.

Kao poseban uslov za prijem u radni odnos u Opštinskoj upravi može se utvrditi probni rad.

Član 19.

Zaposleni na probnom radu obavlja poslove koji spadaju u delokrug rada radnog mesta za koje je primljen na probni rad.

Član 20.

Probni rad može trajati najmanje jedan mesec a najviše tri meseca i to:

Član 21.

Rezultat probnog rada prati i ocenjuje komisija od tri člana, koju obrazuje načelnik Opštinske uprave.

Članovi komisije moraju da poseduju najmanje onu školsku spremu, koju poseduje radnik na probnom radu.

Komisija ocenjuje postignute rezultate zaposlenog na probnom radu i zapisnik sa mišljenjem dostavlja načelniku Opštinske uprave i zaposlenom na probnom radu.

Član 22.

Na osnovu mišljenja komisije, načelnik donosi odluku o prijemu u radni odnos, odnosno o prestanku radnog odnosa zaposlenog na probnom radu.

Član 23.

Radi stručnog osposobljavanja (pripravnici) u Opštinskoj upravi mogu se primiti lica koja su završila visoku, višu i srednju školsku spremu, kao i pripravnici.

Odluku o prijemu pripravnika donosi i raspoređivanje vrši načelnik Opštinske uprave.

U Opštinskoj upravi može se primiti pripravnik u svojstvu volontera radi stručnog osposobljavanja na radnom mestu stručnog saradnika i saradnika u skladu sa zakonom.

Član 24.

Na radnim mestima u Opštinskoj upravi na kojima se traži visoka školska sprema, viša školska sprema i srednja školska sprema kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa, propisuje se položen odgovarajući stručni ispit.

Član 25.

U Opštinskoj upravi se sistematizuje ukupno 76 radnih mesta sa 98 izvršilaca i to:

I - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 2: Samostalni stručni saradnik za internu kontrolu

Opis poslova:

Prati i primenjuje propise i procedure iz oblasti finansija u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, stara se o ekonomičnom, efikasnom i namenskom korišćenju sredstava, kao i o očuvanju sredstava od nepravilnosti ili korupcije, obavlja neposrednu kontrolu utroška sredstava za pojedine namene, kao i kontrolu finansijskog poslovanja korisnika sredstava, vrši internu kontrolu izvršenja budžeta direktnih i indirektnih korisnika, vrši kontrolu naplate javnih prihoda, vrši kontrolu sopstvenih prihoda direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kontroliše primenu važećih propisa u cilju uspostavljanja fiskalne discipline, prati tokove poslovnih promena i ispravnosti u materijalno-finansijkom poslovanju, daje smernice i uputstva korisnicima budžeta u cilju efikasnosti upotrebe odobrenih sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata, načelnika opštinske uprave i predsednika opštine.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje dve godine radnog iskustva položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

A) ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

Radno mesto 3: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda lokalne samouprave, neposredno učestvuje u postupku prijema i obrade podataka od značaja za lokalne javne prihode, sačinjava nacrte rešenja i druge akte u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza lokalnih javnih prihoda, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda, vrši kontrolu naplate lokalnih javnih prihoda, učestvuje i koordinira rad u postupku naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda, donosi rešenja o zaduživanju obveznika lokalnih javnih prihoda, vrši i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje dve godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 4: Poslovi utvrđivanja, kontrole, naplate poreza na imovinu pravnih lica, preduzetnika i taksa na isticanje firme

Opis poslova:

Neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđiuvanje, kontrolu i naplate poreza na imovinu pravnih lica, preduzetnika i taksa na isticanje firme, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u potupku razreza, vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda, vrši kontrolu plaćanja od strane obveznika o čemu sačinjava izveštaj i informacije, vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda, preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom, preduzima mere izršenja prema obveznicima (pravnim licima i preduzetnicima) u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 5 : Poslovi utvrđivanja, kontrole, naplate poreza na imovinu fizičkih lica

Opis poslova:

Neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplate poreza na imovinu fizičkih lica, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u potupku razreza, sačinjava nacrte rešenja i drugih akta u posupku rešavanja po zahtevima obveznika poreza na imovinu fizikčih lica, vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda, vrši kontrolu plaćanja obveznika (fizičkih lica) o čemu sačinjava izveštaj i informacije, vrši identifikaciju obveznika javnih prihoda i preduzima mere naplate, vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda, preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom, preduzima mere izvršenja prema obveznicima (fizičkim licima) u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 6: Poslovi utvrđivanja, kontrole i naplate samodoprinosa lokalnih komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod

Opis poslova:

Neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu samodoprinosa, lokalnih komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza, vrši kontrolu zakonitosti, blagovremenosti i tačnosti plaćanja prihoda, vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda, sačinjava izveštaj i informacije u vezi plaćanja od strane obveznika(samodoprinosa, lokalnih komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod), vrši identifikaciju obveznika javnih prihoda koji nisu izmirili samodoprinos i lokalne komunalne takse i preduzima mere naplate, vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda, preduzima mere izvršenja prema obveznicima (samodoprinos, lokalni komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod u skladu sa zakonom), obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 2

Radno mesto 7: Pravni i dokumentacioni poslovi

Opis poslova:

Izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda iz nadležnosti lokalne samouprave, sačinjava rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda, priprema potrebne analize i statističke izveštaje, pruža stručnu pomoć obveznicima lokalnih javnih prihoda, donosi rešenja o zaduživanju obveznika lokalnih javnih prihoda i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme pravnog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 8: Poreski inspektor terenske kontrole

Opis poslova:

Obavlja poslove, u skladu sa zakonom, kontrole zakonitosti i pravilnosti obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda; priprema nacrt rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u postupku kontrole; podnosi zahtev za pokretanje poresko-prekršajnoj i krivičnog postupka za izvršene prekršaje i krivična dela; kontroliše podnošenje poreskih prijava i utvrđivanje lokalnih javnih prihoda; učestvuje u izradi metodoloških uputstava u vezi poreske kontrole lokalnih javnih prihoda; pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenje poreskim obveznicima od značaja za ispunjenje poreske obaveze; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata i načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen ekonomski, pravni ili fakultet za menadžment, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 9: Poslovi poreskog izvršenja

Opis poslova:

Vrši popis pokretnih stvari; utvrđuje početnu vrednost popisanih stvari; vrši zaplenu popisanih stvari; pribavlja podatke o nepokretnostima radi uknjižbe založnog prava na nepokretnostima; izdaje sve vrste uverenja iz nadležnosti odeljenja; izvršava poslove redovne i prinudne naplate, u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata i načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravnog ili ekonomskog smera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

B) ODSEK ZA BUDŽET TREZOR I RAČUNOVODSTVO

Radno mesto 10: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno o bavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, učestvuje u pripremi nacrta budžeta, koordinira postupak pripreme, razrađuje smernice i priprema uputstvo za izradu budžeta, analizira zahteve za finansiranje korisnika budžeta, prati izvršenje budžeta, prati preduzete obaveze, primanja i izdatke budžeta, dostavlja trezoru planove radi izvršenja budžeta, upravlja gotovinskim sredstvima, izrađuje predračune potrebnih sredstava direktnih korisnika, polugodišnji i godišnji račun, stara se o blagovremenoj likvidaciji novčanih dokumenata i obračunu plata zaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje dve godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 11: Poslovi budžeta

Opis poslova:

Obavlja poslove pripreme i izrade nacrta budžeta opštine i završnog računa budžeta, izrade tromesečnih planova za izvršenje budžeta na osnovu odluke o budžetu, predlaže dinamiku izvršenja i rasporeda budžetskih rashoda, vrši analizu izvršenja budžetskih rashoda i predlaže potrebne mere, priprema planove i prati izvršenje rashoda, prati fiansifanje investicija budžetskih korisnika, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 12: Finansijski poslovi za javne službe

Opis poslova:

Prati i proučava propise u oblasti finansiranja delatnosti osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, kulture, fizičke kulture, društvene brige o deci, socijalne zaštite, redovno prati troškove utroška plina, struje i ostalih materijalnih troškova korisnika budžetskih sredstava, priprema informacije i analize o stanju u društvenim delatnostima, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 13: Poslovi javne nabavke

Opis poslova:

Obavlja poslove na planiranju javnih nabavki, učestvuje u izradi plana realizacije javnih nabavki, obavlja poslove na izradi oglasne dokumentacije, prati propise iz oblasti javnih nabavki, učestvuje u izradi konkursne dokumentacije, kontroliše pravilnost sprovođenja javnih nabavki, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Sastavlja naloge blagajne (za naplate i isplate), sastavlja spiskove za isplate i vrši isplatu, podiže gotovinu kod UJP-a, vrši kupovinu bonova za benzin i poštanskih maraka, zaključuje dnevnik blagajne, vrši odlaganje blagajne i odlaganje dokumentacije, vodi evidenciju utroška motornog goriva i motornih ulja i sastavlja izveštaje o istom, vrši fakturisanje usluga, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekratarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 14: Kancelarijski i daktilografski poslovi

Opis poslova:

Vodi administrativne i druge poslove vezane za rad Sekretarijata, vodi evidenciju o prisutnosti na poslu, prima i šalje poštu iz delokruga Sekretarijata drugim organima, stara se o nabavci i čuvanju službenih glasila i stručne literature za potrebe Sekretarijata, obavlja daktilografske poslove za potrebe Sekretarijata za finansije,

obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme pravnog smera, daktilograf II klase, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 15: Kontista, bilansista i knjigovođa

Opis poslova:

Obavlja poslove kontiranja i knjiženja izvoda UJP-a, ulaznih i izlaznih faktura, isplatnih lista, zarada radnika, raznih naknada i ugovora o delu, blagajne, obračuna, obračuna amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, organa opštine, obavlja poslove bilansiranja – izrade periodičnih obračuna i završnih računa, izveštaj o izvršenju finansijskih planova, vrši usaglašavanje izvoda otvorenih stavki, prati dnevne podatke ostvarivanja prihodnog i rashodnog dela budžeta, priprema mesečni izveštaj o ostvarenju budžetskih sredstava i o utrošku istih, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme (ekonomskog smera ili gimnazija), najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 16: Likvidator i evidentičar osnovnih sredstava

Opis poslova:

Obavlja materijalno finansijske poslove i to: likvidira celokupnu ulaznu

dokumentaciju, potpisanu dokumentaciju dostavlja ovlašćenom licu na overu, vrši likvidiranje na osnovu zaključenih ugovora, usvojenih normativa, uredno potpisanih trebovanja i otpremnica, likvidiranu i proverenu dokumentaciju dostavlja na plaćanje, obavlja poslove evidencije osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, sastavlja i ažurira stanje sredstava, neposredno sarađuje sa komisijom za popis i inventarisanje i vrši sravnjenje stanja po knjigovodstvu i nalaza komisije za popis, vodi pomoćne evidencije o sredstvima i imovini, a obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 17: Poslovi obračuna plata

Opis poslova:

Vrši obračun plata radnika stručne službe Skupštine opštine i Opštinske uprave, vrši obračun naknada za bolovanja, naknada po ugovoru o delu, naknada za veštačenje, rada dužeg od punog radnog vremena i ostalih ličnih primanja, vrši obračun doprinosa i poreza na lični dohodak uz svaki platni spisak, vrši obračun naknada odbornicima, članovima Opštinskog veća i radnih tela kao i drugih naknada, knjiži sva lična primanja radnika u kartice plata, vodi kartoteku svih obustava radnika, izdaje potvrde radnicima o visini primanja i daje razne izveštaje na zahtev UJP-a, sekretara i načelnika Opštinske uprave, vodi za svakog radnika dosije sa odlaganjem prispele novčane dokumentacije, vodi evidenciju efektivnih časova rada radnika i na osnovu tih podataka sastavlja M-4 Obrazac za svakog radnika pojedinačno, vrši usaglašavanje plata svih radnika sa važećim propisima a o eventualnim istupanjima obaveštava starešinu organa, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 18: Kontista, bilansista, knjigovođa za MZ

Opis poslova:

Vrši kontiranje i knjiženje izvoda banke, blagajne, ulaznih i izlaznih faktura mesnih zajednica Alibunar,Vladimirovac, Lokve, Seleuš, Ilandža, Novi Kozjak, Dobrica, Nikolinci i Janošik i Opštinske biblioteke ''Vuk Karadžić'' Alibunar, Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar izrađuje periodične obračune i završne račune, vrši knjiženje, odlaganje bančinih izvoda mesnog samodoprinosa i kontrolu dokumentacije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 19: Poslovi obračuna plata i blagajnik za MZ

Opis poslova:

Vrši obračun plata radnika mesnih zajednica, Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar i Opštinske biblioteke ''Vuk Karadžić'' Alibunar, sastavlja platne spiskove, knjiži uplate i isplate preko blagajne, vodi kartice plata i evidencije potrošačkih kredita zaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

II SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, JAVNE SLUŽBE I RAZVOJ

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

Posebni uslovi:

Broj izvršilaca: 1

A) ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ

Radno mesto 2: Šef Odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, prati razvoj i daje predloge kojima se podstiče privredni razvoj i rast, obavlja i stručne poslove koji se odnose na izradu projekata iz svog delokruga rada, podnosi izveštaj o radu odseka, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Ekonomski, Poljoprivredni fakultet), najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Stručni saradnik za razvoj

Opis poslova:

Prati stanje u strateškim oblastima razvoja Opštine, inicira izradu razvoja projekata koji su u funkciji razvoja, izrađuje projekte u skladu sa odlukama nadležnih organa opštine, sarađuje sa opštinskim, regionalnim, pokrajinskim i republičkim fondovima za razvoj, kontinuirano prati konkurse za dodelu finansijskih sredstava, svih institucija sistema, vodi određenu dokumentaciju iz delokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje engleskog jezika (najmanje B1 stepena) i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 4: Poslovi poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i zadrugarstva

Opis poslova:

Proučava stanje i podstiče razvoj poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i zadrugarstva, vrši praćenje podataka iz ovih oblasti, prikuplja i analizira dobijene podatke iz ovih oblasti i u vidu izveštaja, analiza i elaborata dostavlja nadležnim organima, prati dejstvo instrumenata privrednog sistema na položaj subjekata privređivanja iz ove oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Ekonomski ili Poljoprivredni fakultet), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Poslovi prometa, opštinskih robnih rezervi i snabdevanja građana

Opis poslova:

Proučava stanje u oblasti prometa i snabdevanja građana, prati bilanse opštinskih robnih rezervi, prati cene u komunalnim i drugim delatnostima za koje je nadležna opština, predlaže mere za prevazilaženje i poboljšanje stanja u ovim oblastima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Ekonomski ili Poljoprivredni fakultet), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 6: Poslovi program menadžera

Opis poslova:

upravlja poslovima pripreme i realizacije razvojnih programa, koordinira rad subjekata – učesnika na realizaciji razvojnih programa, upravlja poslovima iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija; i obavlja i ostale poverene poslove i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, znanje engleskog jezika i da je stručno osposobljen iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Broj izvršilaca: 1

B) ODSEK ZA JAVNE SLUŽBE

Radno mesto 7: Šef Odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, prati razvoj i daje predloge za preduzimanje mera u oblasti javnih službi, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi:VI stepen školske spreme (pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smera), najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 8: Poslovi primarne zdravstvene i socijalne zaštite

Opis poslova:

proučava stanje u oblasti primarne zdravstvene i socijalne zaštite;

vrši praćenje podataka u ovoim oblastima, prikuplja i analizira dobijene podatke i u vidu izveštaja ili informacija dostavlja nadležnim organima, sarađuje sa centrom za socijalni rad i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen (društvenog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 9: Poslovi dečijeg dodatka i porodiljskih prava

Opis poslova:

Vodi upravni postupak po zahtevima za ostvarenje prava na dodatak za decu i porodiljska prava, usklađuje prava u ovoj oblasti, obračunava naknadu predškolskoj ustanovi, vodi evidenciju potrebnu za statistiku i izdaje uverenja, i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 10: Poslovi računovodstva dečijeg dodatka i porodiljskih prava

Opis poslova:

Obavlja poslove knjiženja isplata korisnicima dečijih dodataka, obavlja knjiženja i vrši isplatu materijalnog dodatka, porodiljskog bolovanja iz radnog odnosa, bolovanja za majke izbeglice i korisnike boračko-invalidske zaštite, izdaje razna uverenja i potvrde iz službenih evidencija i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme (ekonomskog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 11: Poslovi boračko-invalidske zaštite

Opis poslova:

Vodi upravni postupak po zahtevima ili po službenoj dužnosti na ostvarivanju svih prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme (društvenog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

III SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme građevinskog, arhitektonskog, najmanje 3 godine iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 2: Poslovi građevinarstva

Opis poslova:

Vodi upravni postupak iz oblasti građevinarstva, preduzima potrebne radnje u skladu sa odredbama ZUP-a, zakona i drugih propisa iz oblasti građevinarstva, rešava po zahtevima stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju, kao i za legalizaciju, pregleda tehničku dokumentaciju u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju, organizuje rad komisije za tehnički pregled izgrađenih objekata i priprema – izdaje rešenja o upotrebi izgrađenih objekata, izdaje prijavu za građevinske radove, učestvuje u pripremanju odluka iz oblasti građevinarstva koje donosi Skupština opštine, vodi evidenciju izdatih građevinskih dozvola za građenje i upotrebnih dozvola, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Građevinsko-komunalni poslovi

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i preduzima potrebne radnje iz ovih oblasti, vodi upravni postupak legalizacije, obavlja prikupljanje podataka na terenu (vodi zapisnik), vodi evidneciju izdatih ugovora, kao i obnovu ugovora za privremene objekte na javnoj površini.

Posebni uslovi: VI stepen, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 4: Poslovi zaštite životne sredine i saobraćaja

Opis poslova:

Vrši pripreme i potrebne radnje za donošenje i sprovođenje planske dokumentacije, vodi registar i arhiviranje planova, obavlja rad sa Agencijom za prostorno planiranje, vodi upravni postupak, stara se o ekološkoj edukaciji, sarađuje sa organizacijama – subjektima na zaštiti životne sredine, stara se i obavlja poslove u vezi pošumljavanja, ozelenjavanja i održavanja zelenih površina, stara se i obavlja poslove u vezi zaštite voda, zemljišta i vazduha od štetnih materija, vodi katastar zagađivača, predlaže zaštitu i vodi evidenciju prirodnih i radom stvorenih vrednosti životne sredine, uređuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika na teritoriji opštine i auto taksi prevoza, određuje stajališta koja mogu da se koriste u linijskom prevozu putnika, vrši tešničko regulisanje saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima, utvrđuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, vrši pregled tehničke dokumentacije o postavljanju saobraćajnih znakova, overava tehničku dokumentaciju održavanja i rekonstrukcije opštinskih puteva ili ulica u naselju pre početka izvođenja radova i izdavanje akta o prijemu radova, obavlja i druge poslove u skladu za zakonom i drugim propisima po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Poslovi prostornog i urbanističkog planiranja

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i preduzima potrebne radnje iz oblasti urbanizma, izdaje informaciju o lokaciji, donosi rešenje o lokacijskoj dozvoli, kao i rešenja za koje nije potrebno izdavanje građevinske dozvole, prikuplja podatke na terenu za legalizaciju i redovnu izgradnju, učestvuje u izradi i pripremanju odluka i drugih akata iz oblasti urbanizma koje donosi opštinsko Veće i Skupština opštine, obavlja i druge poslove u skladu za zakonom i drugim propisima po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca:1

Radno mesto 6: Stambeno-komunalni poslovi

Opis poslova:

Vrši pripreme i potrebne radnje za donošenje pojedinih programa i odluka iz komunalnih oblasti, kao i iz urbanizma i stanovanja, vodi evidenciju ulica sa situacijom na terenu, daje potrebna obaveštenja i vrši uvid u evidenciji o izdatim dozvolama, donosi rešenja o zauzeću javne površine za privremeno odlaganje građevinskog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, građevinske ili arhitektonske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca:1

Radno mesto 7: Poslovi administracije i daktilografski poslovi

Opis poslova:

Vodi evidenciju izdatih odobrenja za izgradnju upotrebnih dozvola i stalno vrši ažuriranje podataka, obavlja sve daktilografske poslove evidentira poštu za potrebe Sekretarijata, vodi evidenciju o prisutnosti radnika na radu, korišćenju godišnjeg odmora, odsustvovanja i drugo, vodi evidenciju o građeviskom zemljištu, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen daktilografski kurs i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

IV SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Pravni fakultet), najmanje tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

A) ODSEK USLUŽNI CENTAR

Radno mesto 2: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje rad u odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže sekretaru u izradi akata iz delokruga sekretarijata, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, obavlja poslove ili vrši poslove u vezi zaštite radnika na radu civilne i protivpožarne zaštite, obavlja poslove u vezi isplata po osnovu prava boračko-invalidske zaštite, daje informacije i uputstva strankama u vezi ostvarivanja prava iz oblasti boračko-invalidke zaštite i obavlja druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme društvenog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Poslovi pisarnice

Opis poslova:

Vrši prijem, pregled i raspoređivanje pošte kroz internu dostavnu knjigu, u skladu sa uredbom i uputstvom o kancelarijskom poslovanju, vrši prijem podnesaka stranaka, pruža im pomoć prilikom popunjavanja obrazaca ili sastavljanja podnesaka, daje informacije i obaveštenja strankama u vezi ostvarivanja prava, vrši evidentiranja akata elektronskoj formi i karticama, vodi evidenciju kretanja predmeta po ZUP-u u elektronskoj formi, priprema podatke za sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja o kretanju predmeta po ZUP-u i drugih predmeta evidentiranih u karticama, vodi knjigu pošte koja ne prolazi kroz osnovnu evidenciju, vodi interne dostavne knjige, vodi knjige računa, vrši prijem vraćenih i rešenih predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 4: Poslovi arhive

Opis poslova:

Vodi rokovnik predmeta i arhivsku knjigu, obavlja poslove evidentiranja, klasifikacije materijala – predmeta Opštinske uprave, vrši zaduživanje predmeta – akata i arhiviranja, čuva arhivske predmete, vrši odabiranje i izlučivanja arhivske građe, sve poslove za koje postoji odgovarajući softver, vodi u elektronskoj formi, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Poslovi biračkog spiska

Opis poslova:

Vodi opštinski birački spisak, vodi duplikate matičnih knjiga, vrši overu potpisa, rukopisa i prepisa, vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, izdaje uverenja i izvode o podacima iz matičnih knjiga, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme (pravnog ili ekonomskog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 6: Poslovi javnih službi

Opis poslova:

Prati ostvarivanje programskih aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, priprema analize, izveštaje i druge stručne materijale, učestvuje u izradi predloga potrebnih budžetskih sredstava za kultru i sport kao i kriterijume za raspodelu sredstava, prati rezultate aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, daje potrebna uputsva i informacije strankama iz ovih oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 7: Poslovi u vezi obrazovanja i informisanja građana

Opis poslova:

Proučava stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, vodi evidenciju o broju učenika i odeljenja, nastavnog i ostalog osoblja, vodi evidencije o putnim troškovima radnika i učenika, priprema programe, izveštaje i informacije, obavlja poslove vezane za učenički i studentski standard, daje opšte informacije o funkcionisanju i radu opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 8: Poslovi informisanja iz oblasti urbanizma, građevinarstva, zaštite životne sredine i stambeno-komunalnih poslova

Opis poslova:

Daje uputstva, informacije strankama iz svog delokruga rada, obezbeđuje i daje strankama tipske obrasce iz ovih oblasti, pomaže strankama u popunjavanju propisanih obrazaca, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 9: Poslovi preduzetništva

Opis poslova:

Vrši prijem dokumentacije za registraciju privrednih subjekata i istu prosleđuje Agenciji za privredne registre, vrši dostavljanje akata Agencije podnosiocima registracionih prijava, obavlja i druge poslove kancelarije za registraciju, vodi potrebne evidencije iz oblasti privatnog preduzetništva i izdaje uerenja na osnovu evidencije koja se vodi, daje strankama objašnjenja i uputstva vezana za postupak registracije privrednih subjekata, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

B) ODSEK ZA UPRAVU, GRAĐANSKA STANJA I IMOVINSKE PRAVNE POSLOVE

Radno mesto 10: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje rad u odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže sekretaru u izradi akata iz delokruga sekretarijata, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, obavlja poslove ili vrši poslove u vezi zaštite radnika, rešava o upravnim stvarima povodom nepokretnosti i drugih(eksproprijacije, promet građevinskog zemljišta i poslovnog prostora) imovinskih odnosa, izrađuje nacrte, predloge opštih akata iz delokruga odseka i obavlja druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme pravnog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 11: Poslovi radnih odnosa

Opis poslova:

Obavlja sve poslove iz oblasti radnih odnosa za organe opštine, vodi potrebnu evidenciju iz oblasti radnih odnosa i izrađuje rešenja o prijemu u radni odnos, raspoređivanje radnika, o godišnjem odmoru i platama zaposlenih, izdaje radne knjižice i upisuje podatke o stečenoj stručnoj spremi, odgovaran je za čuvanje personalne dokumentacije radnika i opštih akata, overava ugovore o radu između poslodavca i radnika koji rade van poslovnog prostora, sprovodi postupak oglašavanja slobodnih radnih mesta, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravnog, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 12: Poslovi građanskih stanja - Alibunar

Opis poslova:

Vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, vodi matične knjige i obavlja čin venčanja, izdaje uverenja o podacima iz matičnih knjiga državljana i drugih evidencija koje vodi, izdaje izvode iz matičnih knjiga, vrši overu podataka za izdavanje lične karte, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravnog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.                                                       

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 13: Šef Mesne kancelarije i matičar u Banatskom Karlovcu i Vladimirovcu

Opis poslova:

Vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, obavlja poslove prijema i zavođenja pošte u skraćeni delovodnik, obavlja čin venčanja, obavlja poslove otpremanja pošte, vrši arhiviranje predmeta i čuvanje arhivskih predmeta, vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, vodi matične knjige i sprovodi promene kroz iste, vodi duplikate matičnih knjiga, vodi knjigu državljana i izdaje uverenja iz iste, vodi birački spisak za naseljeno mesto i izdaje uverenja, vodi evidenciju o utrošku poštanskih maraka, dostavlja podatke iz matičnih knjiga nadležnim organima, izdaje stočne pasoše, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 14: Šef MK i matičar (Lokve, Ilandža, Dobrica, Seleuš, Nikolinci, Janošik, Novi Kozjak)

Opis poslova:

Obavlja poslove prijema i zavođenja pošte u skraćeni delovodnik, obavlja čin venčanja, obavlja poslove otpremanja pošte, vrši arhiviranje predmeta i čuvanje arhivskih predmeta, vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, vodi matične knjige i sprovodi promene kroz iste, vodi duplikate matičnih knjiga, vodi knjigu državljana i izdaje uverenja iz iste, vodi birački spisak za naseljeno mesto i izdaje uverenja, vodi evidenciju o utrošku poštanskih maraka, dostavlja podatke iz matičnih knjiga nadležnim organima, izdaje stočne pasoše, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 7

V) ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

Radno mesto 15: Šef Odseka

Opis poslova:

Organizuje rad u odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže sekretaru u izradi akata iz delokruga sekretarijata, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, opštinsko veće i predsednik opštine, stara se o primeni zakona i drugih propisa koji se odnose na rad opštinskih organa, učestvuje u radu saveta i komisija i drugih tela skupštine opštine i opštinskog veća, vrši i druge poslove po nalogu sekretara sekratarjata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme pravnog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 16: Poslovi pripremanja sednica

Opis poslova:

Stara se o pripremanju sednica Skupštine opštine, opštinskog veća i njihovih radnih tela, stara se o blagovremenom dostavljanju materijala za sednice, vodi zapisnik na sednicama Skupštine opštine, opštinskog veća i njenih radnih tela i stara se o redakciji zapisnika, stara se o blagovremenom dostavljanju odluka i drugih akata Skupštine opštine, opštinskog veća i njenih radnih tela , stara se o čuvanju materijala i dokumentacije vezane za rad Skupštine opštine, opštinskog veća i njenih radnih tela, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen stručne spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 17: Prevodilac za rumunski jezik

Opis poslova:

Vrši prevod teksta sa rumunskog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na rumunski jezik, vrši prevođenje u komunikaciji sa strankama, vrši druge poslove za potrebe prevođenja.

Posebni uslovi: VI stepen stručne spreme i najmanje jedna godina radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 18: Prevodilac za slovački jezik

Opis poslova:

Vrši prevod teksta sa slovačkog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na slovački jezik, vrši prevođenje u komunikaciji sa strankama, vrši druge poslove za potrebe prevođenja.

Posebni uslovi: VI stepen stručne spreme i najmanje jedna godina radnog iskustva.

Broj izvršilaca:1

Radno mesto 19: Daktilograf za rumunski jezik

Opis poslova:

Obavlja daktilografske poslove – kucanje teksta na rumunskom jeziku, obavlja poslove kucanja teksta po prevodima, vrši druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen stučne spreme, daktilograf B klase sa poznavanjem rumunskog jezika i najmanje šest meseci radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 20: Daktilograf za slovački jezik

Opis poslova:

Obavlja daktilografske poslove – kucanje teksta na slovačkom jeziku, obavlja poslove kucanja teksta po prevodima, vrši druge poslove po nalogu sekretara Skupštine

Posebni uslovi: IV stepen stučne spreme, daktilograf B klase sa poznavanjem slovačkog jezika i najmanje šest meseci radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 21: Odnosi sa javnošću (PR)

Opis poslova:

Obavlja poslove komunikacije sa javnošću putem medija ili na drugi način iz delokruga rada predsednika Opštine, predsednika Skupštine opštine i drugih opštinskih organa, organizuje i priprema saopštenja za štampu i konferencije za novinare, vodi propisane evidencije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru..

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 22: Tehnički sekretar u prijemnoj kancelariji predsednika opštine i inokorespodent

Opis poslova:

Vrši prijem stranaka kod predsednika opštine, vrši prijem akata upućenih predsedniku opštine, obavlja poslove inokorespodenta, obavlja poslove po nalogu predsednika opštine i sekretara sekratarijata.

Posebni uslovi: IV stepen, znanje engleskog i nemačkog jezika nivoa B1, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 23: Tehnički sekretar u prijemnoj kancelariji predsednika Skupštine opštine

Opis poslova:

Vrši prijem stranaka kod predsednika Skupštine opštine, vrši prijem akata upućenih predsedniku Skupštine opštine, obavlja poslove inokorespodenta, obavlja poslove po nalogu predsednika Skupštine opštine i sekretara sekratarijata.

Posebni uslovi: II stepen-daktilograf IA klase, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 24: Novinar

Opis poslova:

Izvršava novinarske zadatke na terenu i u redakciji u skladu sa planom rubrika i napisa za svaki pojedinačni broj lista, odnosno publikacije, redovno obezbeđuje rubrike za koje je zadužen, rediguje, lektoriše, proverava pouzdanost, istinitost, objektivnost napisa spoljnih saradnika u okviru oblasti i rubrika za koje je zadužen, prekucava i samostalno kuca napise koji su redigovani, lektorisani ili samostalno urađeni, podstiče i razvija saradnju sa spoljnim saradnicima u cilju obezbeđenja aktuelnih i kvalitetnih priloga, prema potrebi, obavlja fotografska snimanja događaja i lica, obavlja uredničke poslove prema datim zadacima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: najmanje IV stepen stručne spreme društvenog smera i najmanje godinu dana radnog iskustva

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 25: Vozač predsednika Opštine

Opis poslova:

Vozi službeni automobil za potrebe predsednika Opštine, stara se o tehničkoj ispravnosti službenog automobila, stara se o pravilnom korišćenju službenog automobila, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika opštine i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: III stepen stručne spreme ili KV radnik i položen vozački ispit za vozilo B kategorije, najmanje šest meseci radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 26: Vozač predsednika Skupštine opštine i ekonom

Opis poslova:

Vozi službeni automobil za potrebe predsednika Skupštine opštine, stara se o tehničkoj ispravnosti službenog automobila, stara se o pravilnom korišćenju službenog automobila, vrši nabavku osnovnih sredstava, sitnog inventara, kancelarijskog materijala, reprezentacije, sredstava za održava higijene i HTZ opreme, vodi evidenciju o nabavkama, obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika skupštine, šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme, položen vozački ispit za vozilo B kategorije, najmanje jedna godina radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 27: Vozač

Opis poslova:

Stara se o tehničkoj ispravnosti službenog automobila, stara se o pravilnom korišćenju službenog automobila, obavlja poslove prevoza putničkim automobilom za potrebe opštinskih organa, vodi računa o roku važenja saobraćajnih dozvola i drugih isprava, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme, VKV vozač, položen vozački ispit za vozilo B kategorije, najmanje šest meseci radnog iskustva

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 28: Domar

Opis poslova:

Stara se o održavanju zgrade i kancelarijskog nameštaja, stara se o održavanju čistoće u dvorištu i ispred zgrade, obaveštava sekretara i načelnika o nastalim kvarovima koje nije u stanju sam da otkloni, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: III stepen školske spreme ili KV radnik, najmanje šest meseci radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 29: Portir

Opis poslova:

Vrši nadzor ulaska i izlaska iz zgrade, kao i evidentiranje istih, vrši evidentiranje ulaska i izlaska zaposlenih, vodi evidenciju o prisutnosti radnika u toku meseca na poslu, vrši otvaranje i zatvaranje ulaznih vrata, odgovoran je za bezbednost zgrade, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ili KV radnik, najmanje šest meseci radnog iskustva

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 30: Dostavljač – Banatski Karlovac

Opis poslova:

Obavlja sve poslove i dostavlja pismena (pozivi, rešenja) koja se upućuju preko Mesne kancelarije Banatski Karlovac, obavlja i druge poslove po nalogu šefa MK, šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: II stepen školske spreme – osnovna škola, najmanje šest meseci radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 31: Dostavljač - čistač (Vladimirovac, Ilandža, Lokve, Nikolinici, Seleuš, Dobrica, Janošik)

Opis poslova:

Obavlja sve poslove koji se odnose na dostavljanje pismena (pozivi, rešenja i dr.) koja se upućuju putem Mesne kancelarije, održava higijenu u radnim prostorijama, održava čistoću ispred zgrade Mesne kancelarije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa MK, šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: II stepen školske spreme – osnovna škola, najmanje šest meseci radnog iskustva

Broj izvršilaca: 7

Radno mesto 32: Čistač u zgradi opštine (Trg slobode 4 i 15)

Opis poslova:

Stara se o održavanju čistoće, higijene u zgradi opštine (Trg slobode 4 i 15),

vodi brigu o inventaru u zgradi i o zelenim površinama oko zgrade, obavlja i druge poslove po nalogu, šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: II stepen školske spreme (osnovna škola), najmanje šest meseci radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 4

V SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme društvenog smera, najmanje tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 2: Građevinski inspektor

Opis poslova:

Vrši nadzor nad primenom Zakona iz oblasti građevine i opštinskih odluka iz ove oblasti, vrši kontrolu nad izgradnjom objekata fizičkih i pravnih lica, vrši nadzor nad održavanjem i korišćenjem građevinskih objekata i nadzor nad održavanjem stambenih zgrada sa građevinskog aspekta, nalaže rušenje građevinskih objekata izgrađenih suprotno zakonu, vodi upravni postupak, podnosi krivične prijave, prijave za privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavlja druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme građevinskog ili arhitektonskog smera, najmanje tri radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Inspektor za komunalne poslove

Opis poslova:

Komunalni inspektor vrši poslove nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz komunalne oblasti, obavlja poslove na održavanju čistoće u naseljenim mestima, održavanju i zaštiti zelenih površina, održavanju i korišćenju komunalnih objekata, kontrolu izvođenja radova na javnim površinama, kontrolu zauzeća javnih površina, kontrolu nad održavanjem stambenih zgrada i kontrolu poštovanja radnog vremena, preduzima mere propisane zakonom i opštinskim odlukama i obavlja poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen stepen školske spreme, najmanje tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 4: Saobraćajno-komunalni inspektor

Opis poslova:

Vrši poslove nadzora nad sprovođenjem propisa u vezi prevoza u drumskom saobraćaju i to: vanlinijakog prevoza putnika, vanlinijskog i linijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto taksi prevoza. Inspektor vrši poslove nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz komunalne oblasti, obavlja poslove na održavanju čistoće u naseljenim mestima, održavanju i zaštiti zelenih površina, održavanju i korišćenju komunalnih objekata, kontrolu izvođenja radova na javnim površinama, kontrolu zauzeća javnih površina, kontrolu nad održavanjem stambenih zgrada i kontrolu poštovanja radnog vremena, preduzima mere propisane zakonom i opštinskim odlukama i obavlja poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme sobraćajne ili mašisnke struke, najmanje tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Prosvetni inspektor

Opis poslova:

Kontroliše postupanje škole u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, vrši uvid u namensko korišćšenje sredstava kojima raspolaže škola, vrši pregled škole u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti, preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika, roditelja, nastavnika, odnosno saradnika i direktora, kontroliše ispunjenost uslova za prevremeni upis dece i poništava upis učenika u školu ako je obavljen suprotno zakonu, zabranjuje sprovođenje radnji u školi koje su suprotne zakonu, kontroliše ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita, rešenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, rešenjem naređuje izvršavanje propisane mere koja nije izvršena, podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi:

 1. Diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave ili za sekretara ustanove i najmanje tri godine radnog staža u državnim organima jedinice lokalne samouprave na poslove na poslovima obrazovanja i vaspitanja.
 2. Lice sa visokim obrazovanjem, položenim stručnim ispitom u oblasti obrazovanja, odnosno licencom za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, sa najmanje pet godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i stručnim ispitom za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 6: Inspektor zaštite životne sredine

Opis poslova:

Vrši inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite vazduha, nadzor nad primenom mera zaštite od buke u stambenim, komunalnim i drugim objektima i zonama za stanovanje, odmor i rekreaciju, predlaže i preduzima odgovarajuće mere, obezbeđuje sistematko merenje buke, preduzima mere u cilju zaštite od otpadnih i opasnih materija, kontroliše projektnu dokumentaciju u delu mera zaštite životne sredine za objekte male privrede i donosi rešenje o ispunjenosti uslova, učestvuje u izradi planova mera zaštite životne sredine, priprema godišnje izveštaje, prati granične vrednosti emisije za pojedine štetne i opasne materije u slučajevima utvrđenim zakonom, učestvuje u pregledu poslovnog prostora koji svojom delatnošću mogu da ugroze životnu sredinu, učestvuje u izradi izveštaja i stručnih analiza, vrši nadzor nad skupljanjem, prevozom, preradom i odlaganjem komunalnog otpada, vrši nadzor o držanju životinja na farmama, vrši nadzor nad objektima koji su stavljeni pod zaštitu na teritoriji opštine i obavlja druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme tehničkog ili prirodnog smera, najmanje tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

VI POSTAVLJENA LICA

Radno mesto 1: Pomoćnik za ekonomski razvoj

Opis poslova: Pomoćnik za ekonomski razvoj obavlja poslove u vezi izgradnje i razvoja privredih objekata, komunalne infrastrukture, putne mreže, koordiniranje u sprovođenju strategije razvoja opštine, praćenje konkursa nadležnih organa radi finansiranja investicija i druge poslove po nalogu predsednika opštine.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme i najmanje 5 godine radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Član 26.

Radnici, dostavljači – čistači u naseljenim mestima Dobrica, Novi Kozjak, Janošik, Ilandža, Seleuš i Nikolinci obavljaju poslove i za mesnu zajednicu.

Član 27.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vršiće se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Alibunar i objaviće se na sajtu opštine Alibunar.

Član 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistamatizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Alibunar, broj: 010-1/09-04 od 08.01.2009. godine, 010-4/09-04 od 27.02.2009. godine, 010-8/09-04 od 03.08.2009. godine, 010-12/09-04 od 18.09.2009. godine, 010-16/09-04 od 01.10.2009. godine i 010-20/09-04 od 27.11.2009. godine.

Broj: 010-21/09-04, datum: 28.12.2009. godine, izmene i dopune broj: 010-1/10-04 od 15.01.2010. i broj: 010-3/10-04 od 30.03.2010. godine

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

RADNO VREME OPŠTINE ALIBUNAR: 07-15 ČASOVA

TELEFONI:
CENTRALA - 013/641-031
PREDSENIK OPŠTINE – 013/642- 105
PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE 013/641-173
OPŠTINSKA UPRAVA – NAČELNIK 013/642-152
PREDSEDNIK OPŠTINE
Danijel Kišmarton

SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POLSOVE

Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje organizacije rada i modernizaciju Oštinske uprave; primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku; vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive; overu potpisa, rukopisa i prepisa; izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama; nadzor nad radom mesnih kancelarija; matične knjige državljana; rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari; stručne poslove za mirovna veća; upotrebu grba i zastave opštine.

Sekretarijat obavlja stručne poslove koji se odnose na: radne odnose; korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme; korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija; obezbeđenje drugih uslova rada Opštinske uprave i drugih organa; obezbeđenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; investiciono i tekuće održavanje i obezbeđenje poslovnih prostorija.

Sekretarijat obavlja i imovinsko-pravne poslove koji se odnose na: zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja ima Opština; upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Opština; promet zemljišta i zgrada; kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

PREGLED PROPISA KOJE PRIMENJUJE U SVOM RADU SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE

A. IMOVINSKOPRAVNA SLUŽBA
izvšioci: Jon Skumpija, Cvetana Radulović-Kožokari, Sanja Žebeljan i Predrag Kovačev 

B. POSLOVI GRAĐANSKIH STANJA

izvršioci: Eufrozina Trifu, Mariora Čoloka, Vesna Tomić, Radmila Lukić, Ana Pintor, Veronka Hrćan, Livius Otonoga, Ilinka Stojanović i Slavica Diklić

V. POSLOVI RADNIH ODNOSA

izvršilac: Cvetanka Radulović

USLUŽNI CENTAR

Uslužni centar se nalazi u prednjem, desnjnom delu zgrade opštinske uprave. Poslovi u okviru uslužnog centra su podenjeni po oblastima iz nadležnosti opštinske uprave. Poslove za svaku oblast obavlja po jedan radnik. U ovom delu se podnose sve vrste zahteva koji se usmeravaju na rešavanje kod nadležnih sekretarijata i referenata.

U okviru uslužnog centra radi svakim radnim danom šalter Privredne banke SD Pančevo.

G. POSLOVI PISARNICE I ARHIVE

izvršioci: Vera Ceroga, Daniel Pinku i Milan Ćuruvija

Vrši prijem, pregled i raspoređivanje pošte kroz internu dostavnu knjigu, u skladu sa uredbom i uputstvom o kancelarijskom poslovanju, vrši prijem podnesaka stranaka, pruža im pomoć prilikom popunjavanja obrazaca ili sastavljanja podnesaka, daje informacije i obaveštenja strankama u vezi ostvarivanja prava, vrši evidentiranja akata elektronskoj formi i karticama, vodi evidenciju kretanja predmeta po ZUP-u u elektronskoj formi, priprema podatke za sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja o kretanju predmeta po ZUP-u i drugih predmeta evidentiranih u karticama, vodi knjigu pošte koja ne prolazi kroz osnovnu evidenciju, vodi interne dostavne knjige, vodi knjige računa, vrši prijem vraćenih i rešenih predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata

Vodi rokovnik predmeta i arhivsku knjigu, obavlja poslove evidentiranja, klasifikacije materijala – predmeta Opštinske uprave, vrši zaduživanje predmeta – akata i arhiviranja, čuva arhivske predmete, vrši odabiranje i izlučivanja arhivske građe, sve poslove za koje postoji odgovarajući softver, vodi u elektronskoj formi, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

PROPISI KOJI SE PRIMENJUJU

D. POSLOVI BIRAČKOG SPISKA

izvršilac: Eleonora Antešević

Vodi opštinski birački spisak, vodi duplikate matičnih knjiga, vrši overu potpisa, rukopisa i prepisa, vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, izdaje uverenja i izvode o podacima iz matičnih knjiga, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

ZAKONI KOJI SE PRIMENJEEUJU

Đ. POSLOVI BORAČKO-INVALIDSKE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

izvršilac: Snežana Stepanović

Vrši se isplata boračo-invalidskih naknada po ostvarenim pravima građana

PROPISI KOJI SE PRIMENJEEUJU

POSLOVI JAVNIH SLUŽBI

Prati ostvarivanje programskih aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, priprema analize, izveštaje i druge stručne materijale, učestvuje u izradi predloga potrebnih budžetskih sredstava za kultru i sport kao i kriterijume za raspodelu sredstava, prati rezultate aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, daje potrebna uputsva i informacije strankama iz ovih oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

POSLOVI U VEZI OBRAZOVANJA I INFORMISANJA GRAĐANA

Proučava stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, vodi evidenciju o broju učenika i odeljenja, nastavnog i ostalog osoblja, vodi evidencije o putnim troškovima radnika i učenika, priprema programe, izveštaje i informacije, obavlja poslove vezane za učenički i studentski standard, daje opšte informacije o funkcionisanju i radu opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

POSLOVI INFORMISANJA IZ OBLASTI URBANIZMA GRAĐEVINARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I STAMBENO KOMUNALNIH POSLOVA

Daje uputstva, informacije strankama iz svog delokruga rada, obezbeđuje i daje strankama tipske obrasce iz ovih oblasti, pomaže strankama u popunjavanju propisanih obrazaca, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

POSLOVI PREDUZETNIŠTVA

Vrši prijem dokumentacije za registraciju privrednih subjekata i istu prosleđuje Agenciji za privredne registre, vrši dostavljanje akata Agencije podnosiocima registracionih prijava, obavlja i druge poslove kancelarije za registraciju, vodi potrebne evidencije iz oblasti privatnog preduzetništva i izdaje uerenja na osnovu evidencije koja se vodi, daje strankama objašnjenja i uputstva vezana za postupak registracije privrednih subjekata, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

U ovom delu se primenjeuju propisi iz delokruga nadležnih sekretarijata.

Obradio:
Predrag Kovačev
S E K R E T A R
Jon Skumpija

Štampa

FaLang translation system by Faboba