• slika 3

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Саша Цветковић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
Саша Цветковић, професор одбране из Банатског Карловца, разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања инфраструктуре Општине Алибунар.
 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-37/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Извештај о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

БРОЈ: 464-3/14-06

ДАТУМ: 25.03.2014. ГОДИНЕ

АЛИБУНАР

 

На основу Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 464-2/14-06 и Решења о образовању комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 020-24/14-06 доноси се

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар извршила је отварање писмених понуда дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 и сачинила је записник о отварању понуда.

Предмет Јавног огласа бр. 464-3/14-06 који је расписан дана 06.03.2014.г. и трајао је од 07.03.2014.г. до 21.03.2014.г. су следећи пословни простори:

1.    пословни простор у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m²;

2.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;

3.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине106,90;

4.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине40,00;

5.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине74,80;

6.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине24,90 m².

 

Комисија је записнички констатовала да су благовремено на писарници Општинске управе општине Алибунар запримљене 4 (четири) понуде и то:

 

1.    Понуда број 06-464-3/14-1 од 20.03.2014. године, Тања Бирач, Косовска 50, Б. Карловац;

2.    Понуда број 06-464-3/14-2 од 20. 03.2014. године, Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац;

3.    Понуда број 06-464-3/14-3 од 20.03.2014. године, Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац;

4.    Понуда број 06-464-3/14-4 од 20.03.2014. године, Милош Јемовић, К. Милоша бр. 16, Б. Карловац;

5.    Понуда број 06-464-3/14-5 од 21.03.2014. године, Слободан Дадић, Банатска 14, Алибунар;

6.    Понуда број 06-464-3/14-6 од 24.03.2014. године, ''Имес комерц РД'' доо Београд – Падинска Скела, Ван насеља бб;

7.    Понуда број 06-464-3/14-6 од 24.03.2014. године, ПКБ ''Имес'' ДОО Београд – Падинска Скела.

 

За пословни простор под редним бр.1 из Јавног огласа, пословни простору Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m², чији је почетни износ укупне месечне закупнине 15.500,00 динара.

Пристигле су две понуде на Писарници:

1)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-6 од 24.03.2014.г. коју је доставио ''Имес комерц РД'' доо Београд – Падинска Скела, Ван насеља бб. Понуда износи 16.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.100,00 динара, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 48419/2013 од 29.04.2013. године, Уверење Министарства финансија – Пореска управа, број 437-001-03913/14 од 20.03.2014. године да су уплаћене све доспеле обавезе јавних прихода закључно са 19.03.2014.. године;

2)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-7 од 24.03.2014.г. коју је доставио ПКБ ''Имес'' ДОО Београд – Падинска Скела. Понуда износи 15.500,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.100,00 динара, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 1783/2009 од 21.01.2009. године, Решење Агенције за привредне регистре БП 45093/2005 од 01.07.2005. године извод Консолидовани упит стања без печата и потписа.

Комисија констатује да су понуде потпуне.

 

За пословни простор под редним бр.3 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине106,90, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 26.725,00 динара.

Пристигле су две понуде на Писарници:

1)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-4 од 20.03.2014.г. коју је доставио Милош Јемовић, К. Милоша бр. 16, Б. Карловац. Понуда износи 27.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 5.345,00 динара, фотокопија личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар, бр. 437-1/14-66/2014 од 18.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар;

2)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-5 од 21.03.2014.г. коју је доставио Слободан Дадић, Банатска 14, Алибунар. Понуда износи 50.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 5.345,00 динара, фотокопија личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар, бр. 437-1/14-67/2014 од 18.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар. Овај понуђач је усмено на записник изјавио да одустаје од ове понуде због постојања заблуде о предмету закупа.

Комисија констатује да је понуда преосталог учесника по овом редном броју потпуна.

 

За пословни простор бр.4 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине40,00, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 10.000,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-1 од 20.03.2014.г., коју је доставила Тања Бирач, Косовска 50, Б. Карловац. Понуда износи 10.000,00 динара. Поред понуде доставио је: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 2.000,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење Министарства финансија и привреде – Пореска управа, Експозитура Алибунар бр. 437-90/140 од 20.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе закључно са 20.03.2014.г. Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 81411/2013 од 05.08.2013. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001492977 од 06.08.2013.г.

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

За пословни простор бр.5 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине74,80, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 18.700,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-2 од 20.03.2014.г., коју је доставио Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац. Понуда износи 18.700,00 динара. Поред понуде доставио је: фотокопију уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.740,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар бр. 437-1/14-71/2014 од 20.03.2014.г. да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 55976/2012 од 05.06.2012. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001265653 од 11.07.2011.г..

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

За пословни простор бр.6 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине24,90, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 6.225,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-2 од 20.03.2014.г., коју је доставио Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац. Понуда износи 6.225,00 динара. Поред понуде доставио је: фотокопију уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 1.245,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар бр. 437-1/14-71/2014 од 20.03.2014.г. да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 55976/2012 од 05.06.2012. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001265653 од 11.07.2011.г..

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

Комисија констатује да за пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²; није пристигла ниједна понуда.

 

Комисија:

1.    Цветана Радуловић Кожокари, председник, с.р.

2.    Сања Жебељан, члан, с.р.

3.Зоран Паровић, заменик члана, с.р.

Privredna društva

 

MB PIB Naziv privrednog subjekta Oblik Mesto
20071885 104020591 ADR PROTECTA AQUA DOO Alibunar
20241136 104821621 AGROFARM-LACKU DOO Alibunar
08306893 101086634 ALTIN DOO Alibunar
08554170 101084712 AUTO ŠKOLA INSTRUKTOR DOO Alibunar
08060932 101084278 BRATSTVO DP Alibunar
08733988 101084227 BRATSTVO-INŽENJERING DOO Alibunar
08463808 101083785 CARD-TRADE DOO Alibunar
08416796 101084018 ČENIKOM DOO Alibunar
08688109 101084067 DANELLI DOO Alibunar
08031983 101085922 EUROKRISTAL AD Alibunar
08703345 101085939 GLASDEKOR AD Alibunar
08562091 102129733 GOLD MEDICA DOO Alibunar
08810516 103311684 GORANSKI DOM DOO Alibunar
08750408 101084171 JADRAN OD Alibunar
08268401 102019471 LANA-PROMET DOO Alibunar
20058188 103959460 MANČU-DMG OD Alibunar
20257016   MASTER-KOP DOO Alibunar
08044252 101083793 NAPREDAK AD Alibunar
08501335 101084729 NEDIM DOO Alibunar
08833419 103776858 NEDIM PRODUKT DOO Alibunar
20179031 104523957 NPR DOO Alibunar
08353573 101085481 PARNAS DOO Alibunar
08821046 103504245 PRIMA Z Alibunar
17318586 100138163 ROTO DOO Alibunar
08766568 101087475 S.L.TEKS OD Alibunar
08190640 101087057 SIGMAECONOMIC DOO Alibunar
08035717 101087400 SLOGA DP Alibunar
08685827 101085842 SUN KISS DOO Alibunar
08407487 101086618 STANOGRADNJA JP Alibunar
08181675 101086089 TINGKOP Z Alibunar
20038918 103877647 UNIAGENT DOO Alibunar
08137838 101086600 UNIVERZAL JP Alibunar
08179794 101085264 BAKATOURS DOO Banatski Karlovac
08044511 101083816 BANAT AD Banatski Karlovac
08582122 101085272 BOSTON DOO Banatski Karlovac
20104538 104161331 CALIBRA COM DOO Banatski Karlovac
20153008 104382867 CAR GAS DOO Banatski Karlovac
08679258 101085385 COLOSSEUM DOO Banatski Karlovac
20221224   DLD FERNET DOO Banatski Karlovac
08367434 101086337 DUŠANOV GRAD DOO Banatski Karlovac
08819203 103457022 F.C. FILTER DOO Banatski Karlovac
08800472 103139915 FITOCOMMERCE DOO Banatski Karlovac
08453870 101085800 GALILEO DOO Banatski Karlovac
08031738 101087145 IGM JUGOBANAT AD Banatski Karlovac
20212217   INGDRA-COMERC DOO Banatski Karlovac
08588112 101086169 KADINJAČA Z Banatski Karlovac
08605033 101087643 KAMIGO PP Banatski Karlovac
20045175 103894752 KIP KOMERC DOO Banatski Karlovac
20217014   KOMPTRI OD Banatski Karlovac
08180610 101086819 KOVAČEVIĆ INŽENJERING DOO Banatski Karlovac
08641919 101083865 LOTOS DOO Banatski Karlovac
20213477 104687613 MAGIC TOUCH DOO Banatski Karlovac
08273235 101084649 OSIHRON DOO Banatski Karlovac
20044934 104678578 PANAKEJA DOO Banatski Karlovac
08033447 101086675 PEŠČARA AD Banatski Karlovac
08662983 101087104 PEŠČARA-PROMET DOO Banatski Karlovac
08664331 101085449 POLJOPROMET K M S DOO Banatski Karlovac
08448205 101085537 RAŠČANKA DOO Banatski Karlovac
08336792 101085596 SVEPROM DOO Banatski Karlovac
08785368 102828088 TC COEX DOO Banatski Karlovac
08275009 101085289 TIM DOO Banatski Karlovac
08163685 101086312 USLUGA JP Banatski Karlovac
08546754 101085060 VELONA-STIL DOO Banatski Karlovac
07790228 101682208 ZOBEX COMPANY INTERNATIONAL DOO Banatski Karlovac
08651027 101086933 AGROŽIV POBEDA Z Vladimirovac
20105429 104186540 AGROŽIV-SILOS DOO Vladimirovac
08227187 101086739 ALBINA OD Vladimirovac
08813426 103361913 BB COMPANY OD Vladimirovac
08432350 101086101 BUNAR JP Vladimirovac
20102799 104186558 FARME DOO Vladimirovac
08749116 101845959 FARMSEED OD Vladimirovac
08630291 101085891 GORICA DOO Vladimirovac
20186321 104558656 HERM GAS DOO Vladimirovac
08242119 101086780 HORA Z Vladimirovac
08422672 101084075 IPOS-VATROSERVIS OD Vladimirovac
17138057 101086281 MERKATUS OD Vladimirovac
08720240 101239178 MIJAT TRANSPORT DOO Vladimirovac
08764042 101055759 NARVA DOO Vladimirovac
08047588 101086941 POBEDA DOO Vladimirovac
20251336 104837124 VETERINARSKA STANICA PVS DORA DOO Vladimirovac
08244782 101085971 VLADIMIROVAC Z Vladimirovac
08508593 101087049 ZMAJ OD Vladimirovac
08229244 101087338 BOLJI ŽIVOT ZZ Dobrica
08047545 101084243 DOBRICA DOO Dobrica
08231575 101086056 DUMITPROM DOO Dobrica
08424080 102111781 SLOVAN-KOMERC DOO Dobrica
08047529 101083808 AGROSTEPA Z Ilandža
07474342 100289975 AUTOSPREM DOO Ilandža
08422664 101087170 BEGEJ DOO Ilandža
08681864 101086474 ILANDŽA KOMERC DOO Ilandža
08822620 103557672 ILANDŽANKA Z Ilandža
08233551 101086835 JUGOSTEPA Z Ilandža
08609675 101084235 STOJŠIN DOO Ilandža
08826064 103582842 SUNČEV SJAJ DOO Ilandža
08658218 101084665 UNIJA Z Ilandža
08730300 101084608 AGRO DEAL DOO Lokve
08804826 103198888 AGROKONCERN Z Lokve
08698821 100914612 BANTIM DOO Lokve
08767785 101845900 BASS-BOST DOO Lokve
08713618 101086232 BIOPLANTA Z Lokve
08625468 102095392 ĐINKU IMPEKS INTERNACIONAL DOO Lokve
08819548 103463977 INTERAGRO DOO Lokve
08047537 101084528 LOKVE AD Lokve
20173904  104493614 M.S. VETAMED DOO Lokve
08665028 101085963 MOHAN DOO Lokve
08715084 101083988 SIM-AGRAR DOO Lokve
20023317 103937215 TORLY DOO Lokve
08047553 101084946 NIKOLINCI AD Nikolinci
08391785 102019617 YU METAL IMPEX DOO Nikolinci
20223529 104732578 BRAZDA PRODUKT DOO Novi Kozjak
08047561 101086992 NOVI KOZJAK AD Novi Kozjak
08189722 101086909 STOKOKLAS DOO Novi Kozjak
08697531 101086771 TIS-PAK CENTAR DOO Novi Kozjak
08816557 103421773 TI-TO DOO Novi Kozjak
08047570 101084163 JEDINSTVO DP Seleuš

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Војислав Диклић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Војислав Диклић из Новог Козјака разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања руралног развоја Општине Алибунар због избора на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-36/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Закључак (о Извештају о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар)

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на својој 51. седници одржаној дана 28.03.2014. године доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

1.     УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, који је Општинском већу општине Алибунар поднела Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар.

2.     На основу овог Извештаја председник Општине ће за сваки пословни простор за који је поступак по јавном огласу успешно окончан донети одлуку о избору најповољнијег понуђача. Након наступања правоснажности ових одлука, приступиће се закључењу уговора о давању у закуп пословног простора између Општине Алибунар и закупца.

3.     Закључак ступа на снагу даном доношења.

4.     Закључак доставити Комисији за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар и Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-26/13-06
Датум: 28.03.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Мандатно-имунитетске комисије

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012 и 29/2012) и Одлуке о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-3/2014-06-01 од 17. априла 2014. године, Скупштина општине Алибунар, на 22. седници одржаној 17. априла 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 
1.   Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Мандатно-имунитетске комисије, на лични захтев.
2.   Именује се Предраг Белић на функцију председника Мандатно-имунитетске комисије.
3.   Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 51. седници одржаној дана 28. марта 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:
1.     Хришћанској баптистичкој цркви из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Изградња оградног зида'' у износу од 127.880,00 (словима: стодвадесетседамхиљадаосамстоосамдесет) динара;
2.     Румунској православној црквеној општини Локве за финансирање пројекта/програма ''Уређење фасаде црквеног храма у Локвама'' у износу од 450.000,00 (словима: четристопедесетхиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-61/14-06
Датум: 28. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о радноправном статусу председника Скупштине општине Алибунар и заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу  члана 38. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 29/2012), Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 17. априла 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  1. Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у општини Алибунар
  2. Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у Општини Алибунар.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-12/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој51. седници одржаној дана 28.марта 2014. године доноси следећу

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

I

        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

 

1.    Удружењу повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Активности Удружења за 2014. годину'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;

2.    Удружењу ''Пчелица БК'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности у 2014. години'' додељују се средства у износу од 72.500,00 (словима: седамдесетдвехиљадепетсто) динара;

3.    Женској мултиетничког групи ''Селеуш'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма ''Стари занати између традиције и савремености'' додељују се средства у износу од 112.500,00 (словима: стодванаестхиљадапетсто) динара;

4.    Удружењу ''ДВД Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Адаптација објекта Удружења према урађеном пројекту и обука нових чланова за полагање стручног испита'' додељују се средства у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара;

5.    Удружењу ''Деца Баната'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Хоћу да учим'' додељују се средства у износу од 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљаде) динара;

6.    Удружењу жена ''Добричанке'' из Добрице за финансирање пројекта/програма ''План годишњих хуманитарних активности'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара.

II

         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).

III

         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

 

IV

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-60/14-06

Датум: 28. март 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар (Душан Јовановић)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Душан Јовановић бира се на функцију заменика председника Скупштине општине Алибунар.
2.     Функција заменика председника председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече Јовановић Душану доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-43/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Baner Pecat 211x81