IZVEŠTAJ SA 60. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.
 
1) Utvrđen je Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu
 
Opštinsko veće usvojilo je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Alibunarza 2017. godinu koji je u vidu nacrta dostavilo Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Alibunar.  Predlog usvojene Odluke je prosleđen S.O. Alibunar na razmatranje i usvajanje. 
 
2) Utvrđen je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu, čiji je nacrt izradilo Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Alibunar
 
Opštinsko veće usvojilo Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu, čiji je nacrt izradilo Odeljenje za
finansije Opštinske uprave opštine Alibunar. Predlog usvojene Odluke je prosleđen S.O. Alibunar na razmatranje i usvajanje
 
3) Utvrđuje se predlog Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života stanovnika opštine Alibunar za 2018. godinu
 
Ovim Programom utvrđuju se planirani prihodi i namena korišćenja sredstava iz budžeta za aktivnosti koje se tokom 2018. godine planiraju u oblasti unapređenja uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života. Finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti iz ovog Programa vršiće se u skladu sa prilivom sredstava ostvarenih naplatom naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini. Predlog usvojene Odluke je prosleđen S.O. Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
4) Utvrđen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti
     
Data je saglasnost na ustanovljavanje prava stvarne službenosti za izgradnju, postavljanje, prolaza i prilaza, za redovno održavanje niskonaponskih i optičkih kablova za izgradnju meteoroloških anemometrijskih stubova, podnosiocu zahteva „Electrawinds“ d.o.o. Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 6. i to na sledećoj parceli: K.O. Alibunar, list nepokretnosoti broj 6075 K.O. Alibunar:
1) broj katastarske parcele 6839, potes ili ulica Skinje Vrati, zemljište pod zgradom-objektom, nekategorisani put, površine 7323m². 
„Electrawinds-S“; d.o.o. Beograd, u svojstvu investitora, obratio se zahtevom za uspostavljanje prava stvarne službenosti i zaključenje Ugovora, radi izgradnje i postavljanja niskonaponskih i optičkih kablova za izgradnju meteoroloških anemometrijskih stubova na parceli 6839 K.O. Alibunar.
Radi izgradnje objekta sopstvene potrošnje i povezivanja na distributivni sistem, potrebno je ustanoviti određeno pravo službenosti na zemljištu iz tačke 1. ove Odluke, kao poslužnom dobru u korist povlasnog dobra, odnosno svakodobnog vlasnika povlasnog dobra. Zbog toga se investitor obratio opštini Alibunar zahtevom za davanje saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti i preduzimanje neophodnih podzemnih i ostalih radova. 
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti je prosleđen S.O. Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
5) Doneto je Rešenje na Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2018. godinu
 
Pojavom većeg broja pasa lutalica u naseljenim mestima opštine Alibunar, ukazala se potreba da se putem javne nabavke, nastali problem reši, i otkloni opasnost od napada istih na stanovništvo. U 2017. godini javna nabavka je raspisivana, ali se na istu nije javio niko od potencijalnih ponuđača. Na osnovu člana 51.stav.4 Zakona o javnim nabavkama, naručilac je izvršio izmenu plana nabavki. 
Izmenom i dopunom Plana nabavki opštine Alibunar za 2018. godinu, br. 404-50/18-04 od 05.06.2018. godine, dodaje se sledeća nabavka - Nabavka usluge-hvatanje napuštenih životinja na teritoriji opštine Alibunar, procenjene vrednosti 833.333,00 dinara , bez PDV-a, odnosno 1.000.000,00 dinara,sa PDV-om.
 
6) Doneta je Odluka o davanju na korišćenje delova zgrade na katastarskoj parceli broj 665 K.O. Alibunar
 
Opštinsko veće donelo je Odluku kojom se odobrava  dalje korišćenje delova zgrade u dvorištu jedinice lokalne samouprave, Opštine Alibunar, na katastarskoj parceli broj 665 K.O. Alibunar, od strane Grupe Alibunar, Filijala Vršac, Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, bez naknade.  Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije plaća materijalne troškove za utrošak električne energije, zemnog gasa za grejanje i slično, na osnovu sporazuma.
 
7) Utvrđen je Predlog Odluke o obezbeđivanju sredstava za vršenje osnivačkih prava u Domu zdravlja Alibunar za regulisanje obaveza na osnovu izvršne sudske odluke
 
Opština Alibunar prihvata obavezu obezbeđivanja sredstava za vršenje osnivačkih prava u Domu zdravlja „Alibunar“ Alibunar za regulisanje obaveze na osnovu izvršne sudske odluke – Sudskog poravnanja broj P.211/2018 od 17. maja 2018. godine, zaključenog pred Privrednim sudom u Pančevu između Doma zdravlja „Alibunar Alibunar, u svojstvu dužnika, i „PHOENIX PHARMA“,  D.O.O. Beograd, u svojstvu poverioca.
 
8) Doneto je Rešenje o prihvatanju na korišćenje pokretne stvari – sanitetskog vozila sa opremom u javnoj svojini opštine Alibunar za potrebe Doma zdravlja „Alibunar“  
 
Za potrebe Doma zdravlja „Alibunar“ iz Alibunara  čiji je osnivač Opština Alibunar, prihvata se na korišćenje pokretna stvar – sanitetsko vozilo sa opremom u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 
9) Usvojeni su Zaključci  Ugovora o donaciji između Opštine Alibunar i donatora „Vetroelektrane“ D.O.O. Beograd
   
Opštinsko veće usvojilo je i prihvatilo informaciju predsednika opštine Alibunar o potrebi zaključenja Ugovora o donaciji između Opštine Alibunar i donatora „Vetroelektrane Balkana“  D.O.O. Beograd čiji je predmet doniranje finansijskih sredstava potrebnih za renoviranje prostorija Doma kulture u Vladimirovcu i nabavku sportske opreme za obavljanje sportske delatnosti F.K. „Vladimirovac“ iz Vladimirovca.
 
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81