IZVEŠTAJ SA 52. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 15. marta 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), a sednicom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.
 
1.  Doneta je Odluka o donošenju Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija sredstvima iz budžeta Opštine Alibunar
 
Ovim Pravilnkom određuju se bliži kriterijumi, uslovi, obim, način, postupak dodele sredstava za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija koji su od javnog interesa i koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Alibunar. Pravo učešća u raspodeli sredstava iz budžeta Opštine Alibunar imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Alibunar, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Alibunar kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Jedno udruženje može učestvovati samo sa jednim predlogom projektana jednom konkursu. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos ne sme iznositi više od 300.000,00 dinara. 
 
2. Raspisan je Javni konkurs za sufinansiranja programa i projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija sredstvima budžeta Opštine Alibunar za 2018. godinu
 
Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju programa i projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2018. godinu 1.900.000,00 dinara, i to:
    1) za kulturno-umetničko stvaralaštvo – 900.000,00 dinara,
    2) za socijalno-humantirne aktivnosti – 1.000.000,00 dinara
Svi projekti koje su podnosioci prijava na konkurs predali biće ocenjeni u skladu sa merilima i kriterijumima utvrđenih članom 11. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija sredstvima budžeta Opštine Alibunar za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom listu opštine Alibunar“ . Program se mora realizovati na teritoriji opštine Alibunar i mora biti završen do isteka budžetske godine. Opštinsko veće je usvojilo Javni konkurs za sufinansiranja programa i projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija sredstvima budžeta Opštine Alibunar za 2018. godinu.
 
3. Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu projekata udruženja građana
   
Opštinsko veće usvojilo je Rešenje o obrazovanju komisije za ocenu projekata udruženja građana. Zadatak Komisije je da razmatra prijave na konkurse, ocenjuje projekte udruženja i sačinjava bodovnu rang listu prijavljenih projekata i predlaže Opštinskom veću opštine Alibunra donošenje odluke o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata.  
 
4.  Doneto je Rešenje o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju izrade strategije ruralnog razvoja opštine Alibunar za period 2018-2021. godine
 
Zadatak Radne grupe je da priprema stučne podatke i informacije potrebne za izradu Strategije ruralnog razvoja opštine Alibunar za period 2018-2021. godine. Radna grupa predlaže mere i aktivnosti, daje sugestije, sarađuje i koordinira potrebnim aktivnostima neophodnim za izradu Strategije, pruža i svaku drugu stručnu pomoć nosiocima izrade Strategije.
 
5. Razmotren je Izveštaj o razmatranju podnetih zahteva za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta iz budžeta Opštine Alibunar za 2018. godinu i doneta su Rešenja o odobravanju sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za finansiranje programa u oblasti sporta u 2018. godini
 
Opštinsko veće je donelo Zaključak o prihvatanju Izveštaja o razmatranju podnetih zahteva za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Alibunar. Stručna komisija je koristila sledeće kriterijume:
1) ispunjenost formalnih (administrativnih) uslova koje treba da ispuni predlog programa
2) ispunjenost uslova koji se tiču podnosioca, odnosno nosioca programa utvrđenih Zakonom i Pravilnikom 
3) usklađenost ciljeva programa sa potrebama i interesima građana u oblasti sporta iz člana 137. stav1 Zakona o sportu, ciljevima Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji i ciljevima Programa razvoja sporta u opštini Alibunar
4) kvalitet predloga programa
Odlukom  o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu planirana su sredstva za finansiranje i sufinasiranje programa ili projekata iz oblasti sporta u iznosu od 17.300.000,00 dinara. Nakon sprovedenog postupka vrednovanja kvaliteta predloga programa, u kome je utvrđeno da svi podnosioci zahteva ispunjavaju uslove utvrđene konkursom, Komisija je utvrdila preliminarne predloge za odobravanje programa. Sa podnosiocima projekta, tj. odobrenim korisnicima sredstava, Opština Alibunar će u svojstvu ovlašćenog lica zaključiti poseban ugovor.    
 
6. Doneto je Rešenje o utvrđivanju iznosa mesečnog anuiteta materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar za period januar-mart 2018. godine
 
Odlukom o materijalnoj pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar, bliže je utvrđeno pitanje pružanja materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar koji se školuju na visokoobrazovnim ustanovama.  Utvrđen je mesečni anuitet materijalne pomoći za period januar-mart 2018. godine u neto iznosu od 4.000,00 dinara mesečno za sva lica za koja je utrđeno da imaju pravo na ovaj vid pomoći. 
 
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81