IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8232 1600x1200Dana 15.06.2017. godine održana je 13. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
Doneta je Odluka o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2016. godinu. Ovo je svakako najvažnija odluka koja je usvojena na sednici, a predložena je od strane Opštinskog veća. Ovom odlukom utvrđeno je da je periodu januar-decembar 2016. godine budžet Opštine Alibunar ostvario ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 546.082.332,70 dinara, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja u iznosu od 715.872.701.67 dinara iznosi 76.28 %, sa napomenom da je u pomenutom iznosu planirano i kreditno zaduženje opštine Alibunar u iznosu od 115.780,00 dinara.
U istom periodu budžet Opštine Alibunar ostvario  je ukupne rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 550.328.495.16 dinara, odnosno 70.74% od planiranih rashoda. Data sredstva utrošena su za finansiranje poslova (tri direktna korisnika Opštine Alibunar) Skupštine opštine Alibunar, Predsednika opštine i Opštinske uprave Alibunar, kao i  izdvajanjem u delu sredstava za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava za indirektne korisnike opštine Alibunar – mesne zajednice, Opštinske biblioteke ''Vuk Karadžić'', Predškolske ustanove ''Poletarac'', Turističke organizacije, Centra za kulturu opštine Alibunar kao i za  indirektne korisnike budžeta Republike Srbije (osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, Dom zdravlja i Centar za socijalni rad), Takođe su, u okviru budžeta predviđena i sredstva za dotacije udruženjima građana i verskim zajednicama po konkursu, subvencije javnim preduzećima na osnovu usvojenih programa poslovanja, kao i Sportskom savezu opštine Alibunar i Crvenom krstu opštine. U skladu sa Zakonom o budžetskom poslovanju. Opština Alibunar se početkom godine obratila Državnoj revizorskoj instituciji zahtevom da u svoj godišnji plan uvrsti vršenje eksterne (nezavisne) revizije Završnog računa budžeta opštine Alibunar. 
 
DSCN8220 1600x1200
 
Doneta je Odluka o popisu neuređenih deponija na teritoriji opštine Alibunar – odluka je doneta na predlog Opštinskog veća.  Ovom odlukom uređuju se popis i podaci neuređenih deponija na teritoriji opštine Alibunar, kao i njihovo upravljanje, održavanje i finansiranje. 
Donet je i Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar za 2017. godinu. Ovaj program je donet na predlog Opštinskog veća. Programom se utvrđuju planirani prihodi i namena korišćenja sredstava iz budžeta za aktivnosti koje se tokom 2017. godine planiraju u oblasti unapređenja uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života. Za realizaciju Programa planiraju se sredstva predviđena budžetom, kao prihod ostvaren naplatom naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa na teritoriji opštine Alibunar u 2017. godini. 
 
DSCN8229 1600x1200
 
Doneta je Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar – odluka je doneta na predlog Opštinskog veća. Skupština opštine Alibunar je još 2013. godine donela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora  kojim  raspolaže Opština Alibunar. Donošenjem nove odluke u ovoj oblasti obezbediće se pravna sigurnost, ali i povećao priliv sredstava u budžet opštine Alibunar..
Donet je Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine opštine Alibunar. Na predlog Opštinskog veća, a po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Skupština je donela Program korišćenja sredstava ovog Fonda kao posebnog evidencionog računa u okviru budžeta opštine Alibunar, za naredni period do 31.12.2017. godine. Očekivani prihod Fonda za zaštitu životne sredine opštine Alibunar, kao posebnog evidencionog računa u okviru budžeta opštine Alibunar, ostvaruje se od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Programom je predviđen nastavak realizacije programa i projekata započetih u prethodnom periodu, radi rešavanja prioritetnih problema zaštite životne sredine i stvaranja uslova za rešavanje i drugih problema u narednom periodu, a sve u odnosu na zakone iz oblasti zaštite životne sredine i druge posebne zakone.
 
DSCN8239 1600x1200
 
Usvojen je Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Alibunar – plan je usvojen na predlog Komisije za sprovođenje Nacionalne stragegije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period 2013-2018. godine za opštinu Alibunar i predstavlja rezultat sveobuhvatnog rada komisije, ali i izvršenje zakonske obaveze, pošto je rok do kada sve lokalne samouprave u Republici Srbiji treba da usvoje ove planove 30.06.2017. godine. Ovaj Plan je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi JLS i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice. Kocept LAP-a zasnovan je na identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje, odnosno na otklanjanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem smislu reči. 
Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom na teritoriji opštine Alibunar. Odluka je doneta na predlog Opštinskog veća. Usvojene izmene predmetne odluke neophodne su radi preciznije formulacije pojedinih odredaba Odluke, kao i njihovog usklađivanja sa izmenama Zakona o komunalnim delatnostima. Pojedinim izmenama preciziraju se prava i obaveze vršioca komunalnih usluga, kao i korisnika istih, kada je u pitanju podnošenje zahteva za priključenje na uličnu vodovodnu mrežu, izgradnja skloništa za vodomer, ugradnja vodomera i utvrđivanje ispravnosti vodomera. Takođe, preciznije su navedene određene radnje koje su zabranjene, kao i slučajeve kada se korisniku komunalne usluge može uskratiti isporuka vode.
 
DSCN8222 1600x1200
 
Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti i data je saglasnost na izmene finansijskih planova određenih pravnih lica čiji je osnivač opština Alibunar. Nakon usvajanja prvog rebalansa budžeta opštine, pravna lica čiji je osnivač opština Alibunar, a predstavljaju indirektne korisnike budžeta, bili su u obavezi da svoje finansijske planove prilagode novom budžetu, tako da su sva preduzeća, sve ustanove, organizacije, mesne zajednice i škole, čiji je osnivač opština, neophodne izmene izvršili, a Skupština dala saglasnost u svojstvu njihovog osnivača.
 
DSCN8223 1600x1200
 
DSCN8247 1600x1200
 
DSCN8242 1600x1200
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81