IZVEŠTAJ SA 31. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8147 1600x1200Sednica je održana dana 05.06.2017. godine u Alibunaru, Trg slobode br. 4. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić. Na sednici su razmatrana i usvojena sledeća akta:
Doneto je Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' Alibunar za kalendarsku 2017. godinu. Opštinsko veće je na predlog Upravnog odbora Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar donelo Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' Alibunar za kalendarsku 2017. godinu. Ekonomska cena programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' iz Alibunara za CELODNEVNI OBLIK RADA u trajanju od 10 časova dnevno utvrđuje se za kalendarsku 2017. godinu u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno po detetu, a za POLUDNEVNI OBLIK RADA u trajanju od 5 časova dnevno utvrđuje se za kalendarsku 2017. godinu u iznosu od 5.000,00 dinara mesečno po detetu. Ekonomska cena usluge pripremnog predškolskog programa (koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu) utvrđuje se za kalendarsku 2017. godinu u iznosu od 5.000,00 dinara mesečno po detetu. Učešće korisnika usluga u ekonomskoj ceni po detetu iznosi 20%, što znači za celodnevni oblik rada 3.000 dinara, za poludnevni 1.000 dinara i za pripremni predškolski program 1.000 dinara mesečno, što su bile i do sada utvrđene cene usluga. Odlukom su, takođe, utvrđeni i uslovi za oslobođenje pojedinih kategorija korisnika usluga od obaveze plaćanja učešća. 
 
DSCN8149 1600x1200
 
Utvrđen je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2016. godinu - Opštinsko veće opštine Alibunar utvrdilo je predlog ove odluke na inicijativu Odeljenja za finansije.  Ovom odlukom utvrđeno je da je periodu januar-decembar 2016. godine budžet Opštine Alibunar ostvario  ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 546.082.332,70 dinara, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja u iznosu od 715.872.701.67 dinara iznosi 76.28 % sa napomenom da je u pomenutom iznosu planirano i kreditno zaduženje opštine Alibunar u iznosu od 115.780,00 dinara gde je sa 31.12.2016 godine povučen kredit od 41.754.234.17 dinara. U istom periodu budžet Opštine Alibunar ostvario  je ukupne rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 550.328.495.16 dinara, odnosno 70.74% od planiranih rashoda. Data sredstva utrošena su za finansiranje poslova zakonom utvrđenih prava za indirektne korisnike opštine Alibunar. Opštinsko veće uputilo je ovaj predlog Odluke Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje. 
 
DSCN8159 1600x1200
 
Utvrđen je predlog Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar – Opštinsko veće opštine Alibunar utvrdilo je predlog ove odluke na inicijativu Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Skupština opštine Alibunar je još 2013. godine donela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora  kojim  raspolaže Opština Alibunar. Nakon prestanaka važenja navedene Odluke, poslovni prostor se davao u zakup neposrednom primenom Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javonj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Sl.glasnik RS'', br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017). Poslovi davanja u zakup opštinskog poslovnog prostora povereni su JP ''INŽENJERING OPŠTINE ALIBUNAR''. Donošenjem nove odluke u ovoj oblasti obezbediće se pravna sigurnost, ali i povećao priliv sredstava u budžet opštine Alibunar. Opštinsko veće uputilo je ovaj predlog Odluke Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
DSCN8154 1600x1200
 
Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku predsednika opštine o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2017. godinu i 
Rešenje o ukidanju Rešenja o donaciji nesesera za vršenje uviđaja saobraćajne policije i baterijskih lampi u vlasništvu opštine Alibunar Policijskoj stanici Alibunar Ministarstva unutrašnjih poslova RS, nakon čega je doneto Rešenje o ustupanju prava na privremeno korišćenje stvari – nesesera za vršenje uviđaja saobraćajne policije i baterijskih lampi u javnoj svojini opštine Alibunar Republici Srbiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova RS – Policijskoj stanici u Alibunaru. 
 
Na samom kraju sednice, Opštinsko veće je razmotrilo i nekoliko pojedinačnih zahteva građana sa područja Opštine Alibunar radi odobravanja različitih vidova pomoći.
 
DSCN8152 1600x1200
 
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81