Јавни позив за доказвање права пречег закупа пољоппривредног земљишта у државној својини на територији оптине Алибунар за 2020. годину.

Преузимање докумената везана за доказвање права пречег закупа пољоппривредног земљишта у државној својини на територији оптине Алибунар за 2020. годину.

Nastavi sa čitanjem

Јавни позив за остваривање права коришђења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар за 2020. годину.

Преузимање докумената везана за остваривање права коришђења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар за 2020. годину.

Nastavi sa čitanjem

Јавни позив за избор корисника помоћи за покретања и унапређење доходовних активности избеглица на територији општине Алибунар

Преузимање докумената везана за избор корисника помоћи за покретања и унапређење доходовних активности избеглица на територији општине Алибунар

Nastavi sa čitanjem

Одговор на питања за фискултурну салу у Алибунару

Преузимање дoкумената везана за питанја и одговор за фискултурну салу у Алибунару

Nastavi sa čitanjem

Измена и допуна конкурсне докуметације за фискултурну салу у Алибунару

Преузимање дoкумената везана за измену и допуну конкурсне докуметације за фискултурну салу у Алибунару

Nastavi sa čitanjem

Обавештење о закљученом уговору за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Преузимање дoкумената везана за обавештење о закљученом уговору за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Nastavi sa čitanjem

Одлука о додели уговора за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Преузимање дoкумената везана за одлуку о додели уговора за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Nastavi sa čitanjem

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Алибунар да ће се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар и то за: чланове савета месне заједнице Алибунар, чланове савета месне заједнице Банатски Карловац, чланове савета месне заједнице Владмировац, чланове савета месне заједнице Добрица, чланове савета месне заједнице Иланџа, чланове савета месне заједнице Јаношик, чланове савета месне заједнице Локве, чланове савета месне заједнице Николинци, чланове савета месне заједнице Нови Козјак и чланове месне заједнице Селеуш, одржати 25.08.2019. године.

Nastavi sa čitanjem

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Пословник о раду - Алибунар
2. Упуство за спровођењу избора МЗ 2019
3. Роковних за спровођење изборних радњи
4. Упуство о раду бирачких избора

5. Решење о одређивању бирачких места

6. Изборне листе кандидата

7. Коначни број бирача

8. Исправка Решења о коначном броју бирача

9. Одлуке о утврђивању резултата избора

10. Испраква - резултати МЗ Б. Карловац

11. Исправка - резултати МЗ Владимировац

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈН - наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар

Позив за подношење понуда за ЈН - наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Позив за подношење понуда за набавку радова- летње одржавање путева и улица

Позив за подношење понуда за набавку радова- летње одржавање путева и улица - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Позив за подносење понуда за набавку услуга - послови стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији општине Алибунар

Позив за подносење понуда за набавку услуга - послови стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Изјава - Преузмите ПДФ фајл

IZVEŠTAJ SA 67 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

DSC04254Sednica je održana 27.avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednici je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici opštinsko veće donelo je sledeća Rešenja:

1. Razmatrano je i doneto Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar. Postavljena je Višnja Stefanović Diklić, diplominari pravnik iz Alibunara. U skladu sa odgovarajućim zakonom mandat postavljenog lica traje najduže do tri meseca.

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 67 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

DSC04254Sednica je održana 27.avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednici je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici opštinsko veće donelo je sledeća Rešenja:

1. Razmatrano je i doneto Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar. Postavljena je Višnja Stefanović Diklić, diplominari pravnik iz Alibunara. U skladu sa odgovarajućim zakonom mandat postavljenog lica traje najduže do tri meseca

Nastavi sa čitanjem

Питања и одговори - Јавна набака канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04

Питања и одговори - Јавна набавка канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланoва 58. и 62. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Решењем образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар – парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

У Комисију се именују следећа лица:

 1. Војислав Диклић – председник;
 2. Душанка Јованов Васовић – заменик председника;
 3. Дејан Старчевић – члан;
 4. Александар Тот – члан;
 5. Сања Жебељан – члан.

Члан 3.

Задатак Комисије је: спровођење постука давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар - парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА; формирање, расписивање и објављивање огласа за давање у закуп прикупљањем понуда или јавним надметањем; отварање приспелих понуда; разматрање и оцена понуда; састављање записника о спроведеном поступку; достављање извештаја о спроведеном поступку Општинском већу општине Алибунар.

Члан 4.

Комисија се обавезује да поступак давања у закуп предметне парцеле спроведе у свему у складу са: Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, однсоно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/2018) и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018).

Члан 5.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Општинске управе општине Алибунар.

Члан 6.

О праву чланова Комисије на накнаду за рад овлашћен је да одлучи председник општине посебним актом, у складу са прописима.

Члан 7.

            Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-132/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о именовању чланова Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радна група) и то:
 1. Зоран Пребирачевић – председник;
 2. Зоран Станић – заменик председника;
 3. Дејан Васиљевић – члан;
 4. Драгиша Чанчаревић – члан;
 5. Мери Веселиновић – члан;
 6. Слађана Вукајловић – члан..
 1. Мандат именованих чланова Радне групе почиње да тече од дана именовања, односно 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова Радне групе на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-131/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о разрешењу чланова Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радна група) у следећем саставу:
 1. Бошко Тијанић, заменик председника општине – председник;
 2. Биљана Враговић, заменица председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини – члан;
 3. Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан;
 4. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар – члан;
 5. Добривоје Алексић, руководилац пољочуварске службе ЈКП ''Универзал'' Алибунар – члан.
 1. Мандат разрешених чланова Радне групе престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 2. Разрешењем са функције члана Радне групе престаје и право на накнаду за рад у Радној групи.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-130/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о именовању чланова Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), и то:
 1. Дарко Николић – председник;
 2. Оливера Цицовић – заменик председника;
 3. Катарина Опанчина – члан;
 4. Слободан Павловић – члан;
 5. Илија Пенца – члан;
 6. Марчел Клепан – члан.
 1. Мандат именованих чланова комисије траје до истека мандата комисије, а почиње да тече од дана именовања, односно од 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова комисије на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-129/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о разрешењу чланова Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), и то:
  1. Бошко Тијанић – председник;
  2. Адријана Сфера – члан;
  3. Зоран Срдић – члан;
  4. Илија Пенца – члан;
  5. Ивица Росић – члан;
  6. Анита Митровић – члан.
 2. Мандат разрешених чланова комисије престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 3. Разрешењем са функције члана комисије престаје и право на накнаду за рад у комисији.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-128/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у општини Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ГРАЂАНИМА НАСТАЛУ ОД УЈЕДА ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Комисија за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у Општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју чине:

 1. Војислав Диклић – председник Комисије;
 2. Милан Ћурувија – заменик председника Комисије;
 3. Слободан Кузманов – члан Комисије;
 4. др Бранислав Гајић – члан Комисије;
 5. Младен Јовичић – члан Комисије;
 6. Драган Бањаш – члан Комисије.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да разматра појединачне захтеве оштећених лица настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња на територији Општине Алибунар, као и да утврди основаност захтева и да о томе даје одговарајуће предлоге председнику Општине Алибунар, на основу којих би захтев био прихваћен и са оштећеним лицем буде закључен споразум о вансудском поравнању о накнади штете на висину новчаног износа који је Комисија предложила, односно да захтев буде одбијен као неоснован, односно да захтев буде одбачен због процесних недостатака, непотпуне документације и сл.

Члан 3.

Комисија за свој рад одговара председнику Општине Алибунар и дужна је да на захтев председника Општине и Општинског већа општине Алибунар поднесе извештај о свом раду, а најмање једанпут годишње.

Члан 4.

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

Члан 5.

Образовањем ове Комисије престаје са радом Комисијаза утврђивање основаности захтева за утврђивање висине накнаде штете настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња у Општини Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 4/2013, 25/2015).

Члан 6.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-127/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о именовању чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за пе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на67.седници одржаној дана 27. августа 2018.г. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД

ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија) и то:
  1. Дејан Васиљевић – председник;
  2. Жељко Ђоровић – заменик председника;
  3. Зорка Бањац – члан;
  4. Адријан Јерина – члан;
  5. Драгана Ивановић – члан;
  6. Снежана Јовановић – члан.
 2. Мандат именованих чланова Комисије почиње да тече даном именовања, односно од 27. августа 2018. године.
 3. О праву чланова Комисије на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-126/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за пе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на67.седници одржаној дана 27. августа 2018.г. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОРАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД

ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју чине:
  1. Биљана Враговић – председник;
  2. Вишња Стефановић Диклић – члан;
  3. Тамара Радојичић – члан;
  4. Анита Митровић – члан;
  5. Војислав Диклић – члан.
 2. Мандат разрешених чланова Комисије престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 3. Разрешењем са функције члана комисије престаје и право на накнаду за рад у комисији.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-125/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ПОСТАВЉА СЕ Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара и досадашња начелница Општинске управе општине Алибунар, на функцију вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар.
 2. Постављено лице из тачке 1. овог Решења ступа на дужност дана 27. августа 2018. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.
 3. Мандат постављеног лица из тачке 1. овог Решења траје до окончања поступка по огласу за избор начелника Општинске управе општине Алибунар и доношења акта о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до 3 месеца.
 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
 5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 013-40/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Slovački - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Rumunski - Preuzmite PDF fajl

Јавни позив за увид у посебан Бирачки списак националних мањина

Јавни позив за увид у посебан Бирачки списак националних мањина - Преузмите ПДФ фајл

Јавни позив за увид у посебан Бирачки списак националних мањина - Словачки - Преузмите ПДФ фајл

Јавни позив за увид у посебан Бирачки списак националних мањина - Румунски - Преузмите ПДФ фајл

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Slovački - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Rumunski - Preuzmite PDF fajl

Измена и допуна конкурсне документације - Јавна набака канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04

Измена и допуна конкурсне документације - Јавна набака канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Позив за подношење понуда - Јавна набака канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04

Позив за подношење понуда - Јавна набака канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Преузмите конкурсну документацију - Преузмите ПДФ фајл

IZVEŠTAJ SA 66. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSC04260Sednica je održana 13 avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeća akta:

1. Razmatran je i usvojen Pravilnik o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Alibunar. Inače procenu vrednosti imovine obavljaju licencirani procenitelji čije se usluge procene kapitala pribavljaju u postupku javne nabavke. Cilj procene imovine i kapitala javnih preduzeća je usklađivanje registrovanog kapitala kod agencije za privredne registre sa kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama javnih preduzeća .

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 66. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSC04260Sednica je održana 13 avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeća akta:

1. Razmatran je i usvojen Pravilnik o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Alibunar. Inače procenu vrednosti imovine obavljaju licencirani procenitelji čije se usluge procene kapitala pribavljaju u postupku javne nabavke. Cilj procene imovine i kapitala javnih preduzeća je usklađivanje registrovanog kapitala kod agencije za privredne registre sa kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama javnih preduzeća.

Nastavi sa čitanjem

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2018. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СТРУЧНА ПРАКСА 2018 - Преузмите Ворд фајл

На основу члана 43 став 1 тачка 8Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласникРС,бр.36/09,88/138/15),члана 11. став 1 тачка 7.Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС, бр.36/09 и32/13),Статута општине Алибунар и Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Алибунар за 2018.годину, број 112-9/2018-04 од 14.02.2018.године,Општина Алибунар расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају зазанимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита,а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје најдуже12 месеци,и то:

-       до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

-       до 12 месеци за приправнике са најмање вишим или високим трогодишњим образовањем ичетворогодишњим високим образовањем и мастер (приправници са најмање вишим или високим трогодишњим образовањем, четворогодишњим образовањем и мастер, 3 месеца периода стручне праксе обављају без накнаде).

Јавни позив је отворен од дана објављивањана званичној презентацији Општине Алибунар и огласној табли Општине Алибунар од 24.08.2018. године.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајањапрограмастручне праксе,Општина Алибунар преузима обавезу да:

 1. ангажованим лицима исплаћујенетоновчаненакнаде у месечном износу од:

-       18.000,00 динарабез обзира на стручну спрему

 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом
 2. сноси трошкове полагањаједногстручног/приправничког испита у висини износа трошковаједногстручног испита за лица која имају обавезу полагања стручног испита.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити:

-послодавацкоји припада:

aприватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

бјавном сектору,без обзира наобласт делатности

-да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-да је посебним законом као услов за радна конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа,односно полагања стручног испита;

-да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе премаОпштини,осимзаобавезечијајереализацијау току,подусловомдаистередовно измирује;

 -да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

-да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне службе  – Испостава Алибунар, задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм,у складусаважећимактимаНационалне службеи:

o    има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишњевисокообразовање,

o    нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицањеусловазаполагањестручногиспита,

o    није искористиоуцелостиистуилидругумерууциљуоспособљавањаза самосталанрадуструци,

o    изузетнолице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога  стекло  више или високо  трогодишње образовање или најмање четворогодишње високообразовање;

-да не оспособљаване запосленог који је у периоду од тримесеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;

-да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленогментора(сапуниммесечнимфондомрадних сатиоји,уколико позитивним прописиманиједругачијеодређено,испуњаваследећеуслове:

1)имаистуструку,најмањејеистогнивоаобразовањакаоинезапослении иманајмање1есецирадногискуствауструциили

2)најмање је истог нивоа образовања као инезапослени,иманајмање24месецарадногискустванапословиманакојимаћесестручнооспособљаватинезапослени и има струкудефинисану актом о организацији и систематизацији пословакодпослодавца;

-да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање   лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалностиодговарајубројулица која се стручно оспособљавају, каоида обезбедисвеусловеускладусапрописима обезбедностиизаштити нараду.

Правоучешћа уреализацијипрограмастручнепраксе у циљу стицања услова за полагање стручног испитамогуостварити подносиоци захтева регистровани на територији општине Алибунар који укључују незапослена лица евидентирана у НСЗ са територије општине Алибунар.  

Документација за подношење захтева:

-  захтевзаучешћеупрограмунапрописаномобрасцуопштине Алибунар;

-    фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,уколико подносилац захтеванијерегистровану АПР;уколикоделатностобављаизванседишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу(огранак)-изводизрегистраилиодлуканадлежног органа о образовању организационог дела;за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;

-    уверењеПорескеуправеоизмиренимобавезаманаимепорезаидоприносадо месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирујепорескеобавезе;

-    извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампаниз електронске базе података Пореске управе (ЕБП- ПУРС), оверен одстране послодавца,за пријаве поднете утри месеца  која претходе месецуукомејеподнетзахтев;

-        извод из закона где је као услов за радна одређеним пословима прописана обавезаобављања стажа,односнополагањастручногиспита илиизвод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљаватиао и услови за обављање истих;

-  доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:

 • доказ о квалификацијама ментора диплома/сертификат/лиценца/уверење),
 • доказ о радном искуству ментора у струци уговорораду,потврдапослодавца орадномискуствуисл.).

Општина Алибунар задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се у једном примерку Услужном центру Општине Алибунар непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у Услужном центру општине Алибунар или преузети сазваничне презентацијеОпштине Алибунарwww.alibunar.org.rs

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање општине Алибунар и даје Мишљење Председнику општине Алибунар који ће донети Одлуку о одобравању спровођења програма ''Стручна пракса у циљу стицања услова полагања стручног испита'' за 2018. годину.

Мишљење о одобравању средстава зареализацију програма стручне пракседоносисенаоснову бодовне листенаконпровереиспуњеностиусловаизјавногпозива и бодовања поднетог захтева, односно приложене документације послодавца одстранеСавета за запошљавање општине Алибунар,у року до 8дана од дана истека јавног позива.

 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Ментор поседује истуструку, најмање је исстог нивоа образовања као и незапослено лицеиимавишеод36 месеци радногискуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, имавише од48 месецирадногискуства на тимпословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о органзацији и систематизацији послова код послодавца

25

Ментор поседује истуструку, најмање истог нивоа образовања као и незапослено лицеиимаод24 до36 месеци радногискуства

Или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, имаод36 до48 месецирадногискуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о органзацији и систематизацији послова код послодавца

20

Менторима исту струку најмање истог нивоа образовања као и незапослено лицеиимаод12 до 24 месеца радногискуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, имаод24 до 36месецирадногискуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о органзацији и систематизацији послова код послодавца

10

2.

Дужина обављања делатности

Пословањеод 5и више година

25

Пословање од 3 до 5 година

    15

Пословање од 1 до 3 године

    10

Пословањедо 1године 5

3.

Претходно коришћена средстваОпштинепо програму стручне праксе

Више од71% запосленихлицапо завршеткупрограма стручнепраксе

20

51-70%запосленихлицапо завршеткупрограмастручне праксе

15

31-50%запосленихлицапо завршеткупрограмастручне праксе

12

11-30%запосленихлицапо завршеткупрограмастручне праксе

10

Послодавацраније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца јоштраје

20

4.

Делатност послодавца (претежна) Производна 20

Услужна

15

Остало 10

5.

Програм стручног усавршавања

Употпуностизадовољава-детаљно разрађенпрограмкоји испуњава условеза стручноусавршавање(детаљносу разрађенисвиелементипрограмасајасновидљивим

везамаиисходимана месечномнивоу)идефинисаним стручнимкомпетенцијама,знањимаивештинама

20

Оптималнозадовољава-достављенпрограмсанаведеним стручнимкомпетенцијама,знањимаивештинамакојеће себитистечене токомпрограмастручногусавршавања, видљиве везе измеђуелеменатапрограма

15

Минималнозадовољава-областиучења,пословиизадаци на месечномнивоусувишеинформативногкарактера,без детаљногразрађивањаијасновидљивихвеза између

елеменатапрограма

10

МАКСИМАЛАН БРОЈБОДОВА

110

Критеријум Претходно коришћена средстваОпштинепо програму стручнепраксеодносисенапрограмстручнепраксеспроведену организацијиОпштинепојавнимпозивимаод2015.до2017. године.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума,предностћеседатипослодавцу којијеоствариовећибројбодовакод критеријума Претходно коришћена средстваОпштинепо програму стручне  праксе,затим''Кадровски капацитети'', потом ''Дужина обављања делатност'',.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

На утврђену бодовну листу послодавца, нема право жалбе.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до15дана од данадоношења Мишљења.

Одлука оспровођењупрограма стручне праксесе објављује на огласној таблии званичној презентацији Општине одмах по доношењу наведене Одлуке.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Oпштина Алибунар,Послодавац и ангажовано Незапослено лице у року до 30 дана од дана доношењаОдлуке о спровођењу програма стручне праксе закључујуУговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:

-       достављаОпштини Алибунар извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-       доставиОпштини Алибунарпотврду о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-       омогућиОпштини Алибунарконтролу реализације уговорних обавеза и

-       обавестиОпштину Алибунаро свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све потребне информације могу се добити у Општинској управи Општине Алибунар, Услужни центар Оштине Алибунар, тел. 013/641-060 и Одељење за инспекцијске послове, тел. 013/642-103, или на званичној презентацији општине Алибунар –www.alibunar.org.rs.

Рок за подношење захтева је закључно са датумом 31.08.2018.године.

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                             ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

                                                                                               Г-дин. Душан Дакић 

Обавештење о закљученом уговору за јн гориво за потребе општине Алибунар, бр: 404-63/18-04

Обавештење о закљученом уговору за јн гориво за потребе општине Алибунар, бр: 404-63/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Оглас о излагању Материјала за израду ПДР за Излетиште Девојачки бунар на јавни увид

Материјал - Оглас о излагању Материјала за израду ПДР за Излетиште Девојачки бунар на јавни увид

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 16. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 33/2016), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове,грађевинарство,урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Излаже се на рани јавни увид

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАИЗЛЕТИШТЕ

``ДЕВОЈАЧКИ БУНАР``

од 2018. године

Обрађивача ``Урбополис`` д.о.о Београд

-       (у даљем тексту: Материјал за рани јавни увид)

            Излагање Материјала за рани јавни увид ће трајати у временском периоду

од23.08.2018.године до06.09.2018. године

Излагање Материјала на рани јавни увид ће бити обављено у просторијама Општине Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова, као и на интернет страници Општине Алибунар.

            Сва заинтересована правна и физичка лица, у току раног јавног увида могу евентуалне примедбе на планирана решења, искључиво у писменој форми, доставити на адресу Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 06.09.2018.године.

           Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Дневник``, затим на огласној табли Општине Алибунар и на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs). На интернет страници Општине Алибунар ће бити објављен и Материјал за рани јавни увид у дигиталном облику.

           Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 013/641-233.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 04-350-14/2018

15.август 2018. године

Алибунар, Трг Слободе бр. 4

 

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                           

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-67/18-04

Дана 10.08.2018. године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/18), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017 и 24/2018), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-67/18-04 од 10.08.2018. године,

Додају се следеће набавке:

Радови:

 1. Набавка радова – Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, Блок 2 – фаза 1а, процењене вредности 6.768.091,00 динара без ПДВ-а, односно 8.121.709,20 динара са ПДВ-ом;
 2. Набавка радова– Санација капеле у насељеном месту Алибунар, процењене вредности 2.083.333,33 динара без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом;
 3. Набавка радова – Извођење радова на постојећем објекту котларнице у комплексу ОШ ''1.мај'' Владимироац и прикључење објекта Предшколске установе, процењене вредности 3.333.333,34 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
 4. Набавка радова – Поправка пута – Локве, процењене вредности 4.166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге:

 1. Набавка услуга – Услуга уклањања анималног отпада на територији општине Алибунар, процењене вредности 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
 2. Набавка услуга – Надзор над реконструкцијом и енергетском санацијом постојећег објекта ОШ ''1.мај'' Владимировац, процењене вредности 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Добра:

 1. Набавкадобара Набавка канцеларијског материјала, процењене вредности 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом.

Планом јавних набавки за 2018. годину у делу услуге планирана је Набавка услуга број 1.2.4 летње одржавање путева и улица, с обзиром на то да је врста посла према општем речнику набавки дефинисана као радови ова набавка се брише из дела Услуге и додаје у део Радови без осталих промена.

Бришу се следеће набавке:

 1. Набавка радова – Наставак радова на канализационој инсталацији отпадних вода у насељеном месту Алибунар, Блок 5 – 1. фаза;
 2. Набавка услуга – Анализа утицаја полена на територији општине Алибунар.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Душан Дакић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на66. седници одржаној дана13.августа 2018. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-67/18-04 од 10.08.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-68/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 49. став 2. и члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 1. и чланова 11-27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Образује се Конкурсна комиисја за избор начелника Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Конкурсна комисија) у следећем саставу:

 1. Илија Пенца, мастер социјални радник;
 2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
 3. Драгана Ћирић, сарадник на пословима управљања људским ресурсима, пословима радних односа и кооринатор ИРК.

II

Конкурсна комиисја одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника Конкурсне комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије из својих редова.

Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Комисије.

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.

Све стручне и административне послове за конкурсну комисију обвља надлежна служба Општинске управе општине Алибунар.

III

Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Општинске управе општине Алибунар у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Задатак Конкурсне комисије је да:

-       утврди мерила и критеријуме за избор начелника Општинске управе општине Алибунар,

-       у изборном поступку провери познавање области из делокруга рада Општинске управе општине Алибунар, познавање прописа којима се регулише рад Општинске управе, стручну оспособљност за рад на положају и вештину комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором;

-       по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, пргледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, који потписују сви чланови Конкурсне комисије;

-       спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу за избор начелника Општинске управе општине Алибунар;

-       по окончању изборног поступка састави листу од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту у виду Извештаја о спроведеном поступку по јавном конкурсу достави Општинском већу општине Алибунар са записником о предузетим радњама у току изборног поступка, који садржи све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку.

IV

Уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу, или да ниједан кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе, или су пријаве неблаговремене, непотпуне и неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Општинском већу општине Алибунар.

V

Достављањем Општинском већу Извештаја о спроведеном поступку по јавном конкурсу престаје мандат Конкурсне комисије.

О праву чланова Конкурсне комисије на накнаду одлучиваће председник општине посебним актом из своје надлежности.

VI

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-119/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Оглас о јавном конкурсу за попуњавање положаја у Општинској управи општине Алибунар (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар)

На основу чланова 4, 49. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), а у вези са чланом 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/2016) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године расписује

О Г Л А С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

(Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар)

I  ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА:

Општинска управа општине Алибунар, у Алибунару, Трг слободе број 4.

II  Радно место (положај) које се попуњава:

 1. Начелник Општинске управе

Звање: положај уI групи

Број службеника на положају: 1

Опис послова:

Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спроовђењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – усмена провера.

III  Место рада:

Општинска управа општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе број 4

IV Адреса на коу се подносе пријаве:

Општинско веће општине Алибунар, за Конкурсну комисију, 26310 Алибунар, Трг слободе број 4, са назнаком: ''За јавни конкурс за попуњавање положаја (постављење начелника Општинске управе) – не отварати''.

V  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Драгана Ћирић, телефон 013/641-176.

VI  Услови за рад на положају:

-       Да је пунолетан држављанин Републике Србије,

-       Да има прописано образовање,

-       Да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,

-       Да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,

-       Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

VII Рок за подношење пријава:

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу ''Данас''.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-       Пријава са биографијом и наводина о досадашњем радном искуству,

-       оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,

-       оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

-       оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,

-       оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном иститу за рад у органима државне управе,

-       оригинал или оверена фотокопија доказа о радном истуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

-       доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,

-       доказ да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

-       доказ о познавању рада на рачунару.

IX  Трајање радног односа:

Мандатни период од 5 година.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку. О тачном времену и месту провере знања и вештина, кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (оверене код јавног бележника, односно у суду или општинској управи пре 28.02.2017.г.) биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија.

Овај оглас објављује се наweb страници Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs, на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и у листу ''Либертатеа'', који се издаје на румунском језику. У дневном листу ''Данас'' објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-6/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Одлука о расписивању јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу чланова 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), а у вези са чланом 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Расписује се Јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Алибунар на период од 5 година, као службеника на положају.

II

За спровођење поступка по Јавном конкурсу Општинско веће ће образовати комисију посебним актом.

III

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-5/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Слжбени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Кадровског плана Општинске управе општине Алибунар, на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године донело је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар, број 010-16/2016-03-02 од 30.11.2016. године, 010-2/2017-03 од 30.06.2017. године, 010-3/2017-04 од 16.11.2017. године, 010-4/2017-04 од 15.12.2017. године и 011-3/2018-04 од 22.06.2018. године (у даљем тексту: Правилник):

У Одељењу за привреду, јавне службе и развој:

 1. Мењају се услови радног места ''Начелник Одељења'', тако да посебни услови гласе: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). У опису посла додаје се: обезбђеује рад, односно пружа неопходне податке за рад Комисији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини општине Алибунар, Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар и Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода.
 2. За радно место ''Послови локално-економског развоја'', број извршилаца 1, звање: САВЕТНИК, а посебни услови треба да гласе: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

У Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове:

 1. Мењају се услови радног места ''Начелник Одељења'' тако да посебни услови гласе: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       руководи и координира радом Одељења;

-       одговоран је за законитост, правилан и благовремени рад Одељења;

-       даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

-       припрема предлоге општих аката из делокруга Одељења;

-       доноси и потписује акта из делокруга Одељења;

-       обезбеђује административне послове и стручну помоћ Општинском савету за безбедност саобраћаја на путевима;

-       обезбеђује техничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима, преглед и оверу техничке документације за одржавање општинских путева и улица у насељу пре почетка извођења радова и издавања аката о пријему радова;

-       обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

 1. Уводи се ново радно место у Одељењу: ''Послови грађевинарства и заштите животне средине'', број извршилаца: 1, звање: САВЕТНИК, посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       води управни поступак у области животне средине;

-       израђује мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја плана и програма на животну средину;

-       води управни поступак у области издавања интегрисане дозволе у контроли утицаја и загађивања животне средине;

-       води управни поступак у области управљања отпадом;

-       учествује у изради ревизије Локалног плана управљања отпадом на подручју општине Алибунар и прати и стара се о његовом спровођењу;

-       води управни поступак у области озакоњења објеката;

-       стара се о организацијама, субјектима на заштити животне средине;

-       стара се и обавља послове у вези заштите вода, земљишта и ваздуха од штетних материја и води катастар загађивача;

-       води евиденцију и предлаже заштиту природних и радом створених вредности животне средине;

-       обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 1. Образује се ужа организациона јединица: Одсек за инспекцијске послове, и уводи ново радно место: ''Шеф Одсека и грађевинско-комунални инспектор'', број извршилаца: 1, звање: САМОСТАЛНИ САВЕТНИК, посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, положен испит за инспектора и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку;

-       обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга Одсека;

-       распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ;

-       врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из области Одсека;

-       води управни поступак из области грађевинарства и области комуналних делатности;

-       води усмене расправе;

-       врши надзор над изградњом објеката за које одобрење за градњу издаје Општинска управа;

-       открива бесправну градњу;

-       подноси захтев за покретање прекршајног поступка и других поступака, у складу са прописима;

-       пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и даје стручна објашњења;

-       предузима превентивне мере, укључујући обавештавање субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа;

-       указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања;

-       опомиње субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности;

-       обавља послове надзора одржавања чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката;

-       врши контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена;

-       предузима мере прописане законом и општинским одлукама;

-       доноси решења, закључке и друге акте;

-       врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права;

-       обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

У оквиру Одсека распоређена су радна места: ''Просветни инспектор'', број извршилаца 1, звање: САВЕТНИК; ''Инспектор заштите животне средине'', број извршилаца 1, звање: САВЕТНИК; ''Порески инспектор'', број извршилаца: 1, звање: САВЕТНИК; ''Послови грађевинске, комуналне и саобраћајне инспекције'', извршилаца 3, звање: САРАДНИК.

 1. Брише се организациона јединица: Одсек за стамбено-комунална питања, и радно место: ''Шеф Одсека''.

Кабинет председника општине Алибунар:

Састављен је од радних места:

 1. Помоћник председника општине за инвестиције и развој локалне самоуправе, број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из области организационих наука у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење из области развоја општине, прати стање у области регионалног развоја и локалне самоуправе и предлаже председнику општине предузимање одређених мера ради побољшања стања у областима за које је задужен; обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Помоћник председника општине за финансије и буџет, број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из области организационих наука у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци.

Опис послова: прати финансијско стање обвезника локалних јавних прихода и реализацију извршења обавеза, оучествује у изради елемената финансијске политике у делу планирања прихода и расхода локалних обавеза, обавља и друге послове из надлежности по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Помоћник председника општине за друштвене делатности, број извршилаца: 1

Посебни услови:II степен школске спреме или средња стручна спрема, једна година радног искуства.

Опис послова: прати стање из области друштвених делатности као и сарадњу општине са организацијама друштвене делатности, пружа иницијативу и даје мишљење из области.

 1. Радно место: ''Шеф Кабинета'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК,

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету председника општине,

-       координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности председника општине,

-       стара се о благовременом обављању послова у кабинету,

-       прати текуће активности председника општине,

-       врши послове у вези са протоколарним обавезама председника општине,

-       припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација,

-       припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника општине и других функционера у органима општине,

-       води календар догађаја,

-       прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини,

-       обавља послове у вези сарадње са другим општинама, организацији и боравку домаћих и страних делегација и посета,

-       обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Административно-документациони послови'', извршилаца: 1, звање: САРАДНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       обавља документационе послове и послове административног карактера у вези седница и састанака које организује председник општине,

-       врши састављање поднесака, извештаја и других аката за потребе председника општине и начелника Општинске управе,

-       води евиденцију писама о намерама у вези инвестиција и потенцијалних улагања упућених председнику општине,

-       обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Административно-технички послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       послови административног карактера у вези седница и састанака које организје председник општине,

-       саставља списе, дописе, поднеске за потребе председника општине,

-       обавља и друге послове по налогу председника општине, и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Послови становања и енергетске ефикасности'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис послова:

-       прикупља податке од грађана у вези стамбене делатности, енергетске ефикасности и редовно извештава председника у вези области за које је задужен,

-       даје препоруке у вези становања, енергетске ефикасности и области урбанизма, просторног планирања и грађевинарства,

-       обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Послови односа са јавношћу'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис посла:

-       редовно извештава јавност о раду и активностима председника општине и других органа, организација и служби општине,

-       организује скупове за медије (конференције за новинаре) и друге медијске догађаје,

-       остварује интерну и екстерну комуникацију,

-       организује израду промотивних материјала,

-       обавља и друге послове по налогу: председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Административни послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односноVII степен стручне спреме природног смера, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис посла:

-       послови административног карактера у вези седница и састанака које организује председник општине,

-       саставља дописе, поднеске за потребе председника општине и зтаменика председника,

-       пружа подршку локалној самоуправи у пословима утврђивања броја, социјалног статуса и приоритетних проблема локалне ромске заједнице,

-       прикупља и анализира податке о социо-економским потребама, као основу за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома,

-       успоставља сарадњу, комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите,

-       пружа подршку локалној самоуправи у промоцији укључивања припадника ромске заједнице у области запошљавања, образовања, здравства, социјалне заштите и становања,

-       обавља и друге послове по налогу: председника општине, заменика председника општине, помоћника председника општине и начелника Општинске управе.

 1. Радно место: ''Канцеларијски послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ

Посебни услови: стечено средње образовање, једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет).

Опис посла:

-       саставља дописе, поднеске за потребе председника општине,

-       врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе,

-       обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника општине са трећим лицима,

-       обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета, председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 2.

У складу са чланом 44. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, у члану 9. Правилника додаје се став 4. који гласи: ''У Кабинету председника општине пријем у радни однос врши се по налогу председника општине, обзиром да председник усмерава и услађује рад Општинске управе.''

У члану 6. Правилника додаје се став 4. који гласи: ''Запослени на службеним радним местима у Општинској управи општине Алибунар, који су у радном односу на неодређено време, дужни су да имају положен државни стручни испит у складу са чланом 131. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.''

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-4/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Правилник о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач општина Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а у вези са чланом 69. став 1. тачак 8. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 62/2013 и 30/2018), члановима 1. и 4. Закона о проценитељима вредности непокретности (''Службени гласник РС'', број 108/2016 и 113/2017-др.закон) и чланом 4. Правилника о сацржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију (''Службени гласник РС'', број 42/2016), Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године донело је

П Р А В И Л Н И К

О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР

Члан 1.

Правилником о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач општина Алибунар (у даљем тексту: Правилник) уређују се: услови и начин вршењ процене вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар од стране лиценцираних проценитеља, обавезност процене вредности имовине, обавеза и капитала, као и друга питања у вези са вршењем процене вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар од стране лиценцираних проценитеља.

Члан 2.

Процена вредности имовине, обавеза и капитала у јавном предузећу чији је оснивач Општина Алибунар (у даљем тексту: јавно предузеће) врши се од стране лиценциратних проценитеља у циљу усклађивања регистрованог капитала код Агенције за привредне регистре са капиталом исказаним у финансијским извештајима, односно евиденцијом капитала у пословним књигама тог јавног предузећа.

Члан 3.

Услуга процене вредности имовине, обавеза и капитала у јавном предузећу прибавља се од лиценцираних проценитеља и то у поступку јавне набавке, коју је дужно да спроведе јавног предузеће, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 4.

Предмет јавне набавке из члана 3. овог Правилника је услуга процене вредности имовине (некретнина, постројења и опреме), обавеза и капитала јавног предузећа на дан 31.12.2017. године, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно Међународним стандардима финансијског извештавања (ИАС/ИФРС) и Међународним стандардима процене (ИВС).

Члан 5.

Назив и ознака јавне набавке из члана 3. овог Правилника је: Рачуноводствене и ревизорске услуге – 79210000, односно 79210000-9, по Уредби о утврђивању општег речника набавке.

Члан 6.

Предметну услугу је потребно извршити у циљу процене вредности некретнина, постројења, опреме, обавеза и капитала јавног предузећа, од стране лиценцираних проценитеља, и то за све позиције сталне имовине исказане у финансијским извештајима на контима групе:

-       зграде (пословне, стамбене, комерцијалне, било која комбинација тих врста града и друго);

-       други грађевински објекти, као и посебни делови зграда (станови, пословне просторије, гараже, гаражна места и друго) и

-       земљиште (пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште).

Члан 7.

Лиценцирани проценитељ је свако физичко лице које испуњава услове прописане Законом о проценитељима вредности непокретности и коме је од стране надлежног министарства издата лиценца за вршење процене вредности непокретности.

Члан 8.

Обавезе лиценцираног проценитеља изабраног као најповољнијег у поступку јавне набавке су да:

-       процени фер вредности појединачно за сваку позицију која чини предмет процене и утврди вредност и структуру укупног капитала;

-       изради опис методологије која ће бити коришћена као и план, односно динамику са описом активности на реализацији пројектног задатка;

-       сачини нацрт Извештаја о процени вредности имовине (свеобухватна анализа података, методологија, закључци о процени са прелиминарним резултатима и ефектима);

-       сачини финални Извештај о процени вредности имовине са одговарајућим рекапитулацијама (аналитиким и синтетичким), као и са утврђеним разликама између процењене вредности са стањем на дан 31.12.2017. године, појединачно за сваку позицију, са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године;

-       сачини предлог, односно инструкцију за књиговодствено евидентирање ефеката извршене процене у пословним књигама (суумаран приказ ефеката процене на амортизацију за 2017. годину, а тиме и на књиговодствену вредност средстава на дан 31.12.2017. године), а све у складу са Законом о рачуноводству и МРС/МСФИ; са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године;

-       сачини нацрт Извештаја о утврђеној вредности и структури укупног капитала (резултати и ефекти процене вредности биилансних позиција, утврђена вредност и структура укупног капитала), са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године и

-       сачини посебан Извештај о процедни имовине и посебан Извештај о процени капитала.

Члан 9.

За посебне процене вредности непокретности, лиценцирани проценитељ користи доступне податке из база података значајних за процену вредности непокретности које могу да воде државни органи, институтције, удружења, организације и друга правна лица.

Народна банка Србије води базу података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком, укључујући и податке о купопродајама таквих непокретности на основу изветшаја које јој достављају банке.

Републички геодетски завод, у сладу са законом којим се уређује државни премер и катастар, води регистар цена непокретности, који садржи податке о непокретностима преузете из купопродајних уговора и уговора о закупу непокретности, из базе података катастра, као и додатне податке о тим непокретностима.

Члан 10.

Лиценцирани проценитељ је дужан да као поверљиве чува све податке, чињенице и околности које је сазнао током вршења процене, осим података који су јавно доступни.

Члан 11.

У извештају о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавног предузећа, лиценцирани проценитељ наводи попис документације коју је имао на располагању, као и изворе података које је користио у вршењу процене.

Попис документације из става 1. овог члана укључује све податке неопходне за јасну идентификацију сваког појединачног документа.

Лиценцирани проценитељ је дужан да Извештај о процени вредности имовине, обвзеа и капитала јавног предузећа и коришћену документацију или доказе о коришћеној документацији чува 7 (седам) година од дана вршења процене.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а биће објављен и на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, као и на званичној интернет презентацији Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:46-64/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016–дрзакон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

У Комисији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Биљана Враговић – председник,
 2. Ивица Росић – заменик председника,
 3. Александар Сивери – члан,
 4. Љубинка Гачановић – члан,
 5. Емануела Под – члан,
 6. Ђорђе Стојан – члан,
 7. Анита Митровић – члан,
 8. Моника Лацку – члан,
 9. Милан Мирча – члан,
 10. Александар Тот – члан,
 11. Татјана Осмокровић – члан,
 12. Бојан Ивановић - члан.

II

У Комисију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар именују се:

 1. Биљана Враговић – председник,
 2. Тамара Радојичић  – заменик председника,
 3. Добривој Алескић – члан,
 4. Ђорђе Стојан – члан,
 5. Иван Јокић – члан,
 6. Срђан Крсмановић – члан,
 7. Даниел Вереш – члан,
 8. Јон Ардељан – члан,
 9. Александар Сивери – члан,
 10. Милета Илић – члан,
 11. Драгиша Станишковић - члан,
 12. Звонко Стевић - члан,
 13. Зорица Богдановић члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 31. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-89/2018-04

УАлибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена и функција, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Управном одбору Туристичке организације општине Алибунар:

 1. Немања Цигановић са функције председника,
 2. Мирослав Јокић са функције члана,
 3. Ненад Станковић са функције члана,
 4. Милица Дошлић са функције члана,
 5. Милена Братић са функције члана.

II

            У Управни одбор Туристичке организације општине Алиубнар именују се:

 1. Миле Чолић  на функцију председника,
 2. Вукоман Стојановић на функцијузаменика председника,
 3. Душан Крсмановић на функцију члана,
 4. Мирчеа Даља на функцију  члана,
 5. КатаринаОпанчина на функцију члана.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

Број:020-77/2018-04

УАлибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Лицитација 2018.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта удржавној својини на територији општине Алибунар за 2019. Годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Алибунар за 2018. годину

Документација за Уговор о јемству

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласиик РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћеља пољопривредног земљишта општине Алибунар, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар за 2019. годину.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде. - линк

Захтев прече право на основу инфраструктуре за 2019. годину можете преузети овде. - линк

Захтев прече право по основу сточарства за 2019. годину можете преузети овде. - линк

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 11

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 11 Први део - Преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 11 Други део - Преузмите ПДФ фајл

Одлука о додели уговора - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар

Одлука о додели уговора  - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 10

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 10 - Преузмите ПДФ фајл

Службени лист број 25 ПДФ

Службени лист број 25 ПДФ

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Селеуш

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕУШ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 90,000.00 0.00 90,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4214 Услуге комуникације 5,000.00 0.00 5,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000.00 0.00 700,000.00  
4234 Услуге информисања 10,000.00 0.00 10,000.00  
4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 40,000.00 0.00 40,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 0.00 60,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 150,000.00 0.00 150,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 0.00 0.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 375,000.00 0.00 375,000.00  
4261 Администраивни материјал 30,000.00 0.00 30,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 80,000.00 0.00 80,000.00  
4266 Материјал за спорт 50,000.00   50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 15,000.00 0.00 15,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 200,000.00 0.00 200,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,385,000.00 0.00 1,385,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 25,000.00 0.00 25,000.00  
5122 Административна опрема 25,000.00 0.00 25,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 25,000.00 0.00 25,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Младен Ћурувија, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Јаношик

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАНОШИК

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 290,000.00 0.00 290,000.00  
4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00  
4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00  
4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00  
4214 Услуге комуникације 10,000.00 0.00 10,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 586,000.00 0.00 586,000.00  
4235 Стручне услуге 516,000.00 0.00 516,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 30,000.00   30,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 430,000.00 0.00 430,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 350,000.00 0.00 350,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 80,000.00 0.00 80,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 170,000.00 0.00 170,000.00  
4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 40,000.00 0.00 40,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене 30,000.00 0.00 30,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 204.000.00   204.000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,820,000.00 0.00 1,820,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Иван Листмајер, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Добрица

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЦА

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 115,000.00 0.00 115,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 30,000.00 0.00 30,000.00  
4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
4214 Услуге комуникације 40,000.00 0.00 40,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 535,000.00 0.00 535,000.00  
4234 Услуге информисања 5,000.00 0.00 5,000.00  
4235 Стручне услуге 420.000.00 0.00 420.000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00  
4237 Репрезентација 50,000.00 0.00 50,000.00  
4239 Остале опште услуге 40,000.00 0.00 40,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70,000.00 0.00 70,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 250,000.00 0.00 250,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање зграда 200,000.00 0.00 200,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 50,000.00 0.00 50,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 180,000.00 0.00 180,000.00  
4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 50,000.00 0.00 50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 30,000.00 0.00 30,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 300.000.00   300.000.00  
  СВЕГА КЛАСА 40000 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА 50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,510,000.00 0.00 1,510,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Живан Ристин, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Владимировац

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАДИМИРОВАЦ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 260,000.00 0.00 260,000.00  
4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00  
4212 Енергетске услуге 160,000.00 0.00 160,000.00  
4213 Комуналне услуге 30,000.00 0.00 30,000.00  
4214 Услуге комуникације 60,000.00 0.00 60,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 765,000.00 0.00 765,000.00  
4234 Услуге информисања 5.000.00 0.00 5.000.00  
4235 Стручне услуге 595,000.00 0.00 595,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 55,000.00   55,000.00  
4237 Репрезентација 110,000.00   110,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 120,000.00 0.00 120,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00 0.00 70,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 260,000.00 0.00 260,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 160,000.00 0.00 160,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00   100,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 455,000.00 0.00 455,000.00  
4261 Администраивни материјал 130,000.00 0.00 130,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 125,000.00 0.00 125,000.00  
4266 Материјал за спорт 40,000.00   40,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 50,000.00 0.00 50,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 110,000.00 0.00 110,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483111 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 10,000.00   10,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,880,000.00 0.00 1,880,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,930,000.00 0.00 1,930,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Зоран Срдић, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Банатски Карловац

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 355,000.00 0.00 355,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00  
4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00  
4214 Услуге комуникације 80,000.00 0.00 80,000.00  
421411 Трошкови телефона, телефакса 90.000.00   90.000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00  
4234 Услуге информисања 5.000.00 0.00 5.000.00  
4235 Стручне услуге 595,000.00 0.00 595,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00 0.00 50,000.00  
4237 Репрезентација 130,000.00   130,000.00  
4239 Остале опште услуге 430,000.00 0.00 430,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00 0.00 70,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 250,000.00 0.00 250,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 340,000.00 0.00 340,000.00  
4261 Административни материјал 80,000.00 0.00 80,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 70,000.00 0.00 70,000.00  
4266 Материјал за спорт 20,000.00   20,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 70,000.00 0.00 70,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
4823 Новчане казне     0.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 2,245,000.00 0.00 2,245,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 30,000.00 0.00 30,000.00  
5129 Моторна опрема 10,000.00   10,000.00  
5122 Административна опрема 20,000.00 0.00 20,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 30,000.00 0.00 30,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 2,275,000.00 0.00 2,275,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Петар Радуловић, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Алибунар

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИБУНАР

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 140,000.00 0.00 140,000.00  
4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00  
4212 Енергетске услуге 5,000.00 0.00 5,000.00  
4212 Природни гас 5,000.00   5,000.00  
4213 Комуналне услуге 60,000.00 0.00 60,000.00  
4214 Услуге комуникације 70,000.00   70,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 900,000.00   900,000.00  
4234 Услуге информисања 20,000.00   20,000.00  
4235 Стручне услуге 570,000.00   570,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00   50,000.00  
4237 Репрезентација 200,000.00   200,000.00  
4239 Остале опште услуге 60,000.00   60,000.00  
4239 Остале опште услуге 60,000.00   60,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 90,000.00 0.00 90,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00   70,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 150,000.00 0.00 150,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 0.00 100,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 50,000.00 0.00 50,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 445,000.00 0.00 445,000.00  
4261 Администраивни материјал 70,000.00   70,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 200,000.00   200,000.00  
4264 Издаци за гориво 200,000.00   200,000.00  
4266 Материјал за спорт 50,000.00   50,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 25,000.00   25,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 30,000.00   30,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,765,000.00   1,765,000.00  
512 Административна опрема 80,000.00    80.000,00  
5122 Административна опрема 20,000.00   20,000.00  
5129 Моторна опрема 60,000.00   60,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 80,000.00 0.00 80,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,845,000.00 0.00 1,845,000.00  
           
  У К У П Н О: 1,845,000.00 0.00 1,845,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Давор Петровић, с.р.

Измена програма пословања – Ребаланс финансијског плана Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

за 2018. годину

КОЈЕ ЈЕ ЗАПОЧЕЛО СТАТУСНУ ПРОМЕНУ ПРИПАЈАЊА

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД

ДЕЛАТНОСТ: 42.11

МАТИЧНИ БРОЈ: 08407487

Алибунар, јул 2018. године

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Јавног предузећа за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

за 2018. годину

А. ПРИХОДИ

 1. Субвенција из буџета Општине........................................ 1.500.000,00
 2. Сопствени приходи од вршења поверених послова....... 1.619.300,00

УКУПНО ПРИХОДИ: 1+2:                                      3.119.300,00

Б. РАСХОДИ

I. ЗАРАДЕ

 1. Зараде в.д.директора.......................................................... 1.320.000,00
 2. Зараде запослених по Уговори о поверавању послова... 1.474.000,00

УКУПНО ЗАРАДЕ (1+2):                                         2.794.000,00

II.1 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-1

 1. Ел.енергија посл.прост.......................................................   5.000,00
 2. Гас пос.простор...................................................................   5.000,00
 3. Телефони............................................................................. 20.000,00
 4. Комуналије........................................................................... 20.000,00
 5. Канцеларијски материјал.................................................... 20.000,00
 6. Гориво за аутомобил........................................................... 85.000,00
 7. Дневнице – Надзорни одбор............................................... 20.000,00
 8. Платни промет.....................................................................   5.000,00

       СветаII.1.: 180.000,00

II.2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-2

Ел.енергија посл.прост.............................................................. 22.000,00

Гас посл.простор........................................................................   1.000,00

Телефони.................................................................................... 11.000,00

Канцеларијски материјал........................................................... 17.000,00

Гориво за службени аутомобил................................................. 20.000,00

Дневнице – Надзорни одбор...................................................... 35.000,00

Платни промет – провизија........................................................   3.000,00

ПТТ трошкови..............................................................................   6.600,00

Репрезентација...........................................................................   9.700,00

Порези.........................................................................................  10.000,00

Таксе............................................................................................  10.000,00

         СвегаII.2.:  145.300,00

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (II.1. +II.2.).........................................    325.300,00

УКУПНО РАСХОДИ Б (I +II.1. +II.2.).................................................... 3.119.300,00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ УКУПНО (А)......................................................................... 3.119.300,00

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (А.1.)..................................................... 1.500.000,00

ПРИХОСИ СОПСТВЕНИ (А.2.).................................................. 1.619.300,00

РАСХОДИ УКУПНО (Б).......................................................................... 3.119.300,00

А. РАСХОД СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА БI.1 + БII.1.)..............  1.500.000,00

Б.РАСХОД ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (БI.2 + БII.2)..... 1.619.300,00

В.Д. директора

Божидар Пајевић, с.р.

Председник Надзорног одбора

Октавијан Брошћанц, с.р.

Прва измена и допуна финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

Ф И Н А Н С И Ј С К И    П Л А Н

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

 ЗА 2018. ГОДИНУ – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Конто ОПИС

Вредност у 2018. години

Расходи из буџета

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) 7.973.000
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) 3.386.000
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) 150.000
413100 Накнаде у натури 150.000
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) 350.000
414400 Помоћ у медицинском лечењу запослног или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 350.000
415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) 2.636.000
415100 Накнаде трошкова за запослене 2.636.000
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) 250.000
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 167+175+181+190+198+201) 4.363.000
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 1.145.000
421100 Трошкови платног прометаи банкарских услуга 70.000
421200 Енергетске услуге 220.000
421300 Комуналне услуге 300.000
421400 Услуге комуникација 215.000
421500 Трошкови осигурања 320.000
421600 Закуп имовине и опреме 20.000
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) 104.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 104.000
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 663.000
423100 Административне услуге 10.000
423200 Компјутереске услуге 70.000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 225.000
423400 Услуге информисања 63.000
423500 Стручне услуге 155.000
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000
423700 Репрезентација 100.000
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) 1.280.000
424200 Услуге образовања, културе и спорта 450.000
424300 Медицинске услуге 20.000
424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 10.000
424900 Остале специјализоване услуге 800.000
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200) 395.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 375.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 20.000
426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 940.000
426100 Административни материјал 300.000
426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 150.000
426400 Материјал за саобраћај 80.000
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 60.000
426800