Измена конкурсне документације - Јавне набавке набавка радова на санацији уличне расвете у ОА 2

Овде можете преузети Измене конкурсне документације - Преузмите ПДФ фајл

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Комисија за јавне набавке

Број:404-63/16-03-02

Дана 30.09.2016 године

 

На основу члана 63, став 1. и став 5. Закона о јавним набвкама  („ Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) комисија за јавне набавке , објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном  поступку   набавке  бр:404-63/16-03.02

Набавка  радова –Санација уличне расвете  у ОА

 Комисја за јавне набавке  објављује Измену и допуну конкурсне документације  у поступку јавне набавке  број :404-63/16-03-02 набавка  радова – санација уличне расвете у ОА, наиме мења се у конкурсној документацији објављеној дана 23.09.2016 године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, страница 1/43 конурсне документације и уместо да  рок за подношење понуда  03.10.2016 године до10,00 часова, треба да гласи 05.10.2016 године у 10,00 часова, а отварање понуда уместо  03.10.2016 године у  10,30 часова,  треба да гласи 05.10.2016 гдоине у 17,00 часова,  на страни  9/43 конкурсне документације – Додатни услови, поглавље 4. Кадровски капацитет, нови став 3 гласи“ Минимум  5(пет) запослених са завршеним минимално средњом стручном спремом електро струке од којих  4 радника  имају лекарско уверење за рад на висини“, на истој страници у колини –Начин доказивања нови став гласи“Лекарско уверење за рад на висини“. На старници 33/43 , VII-поглавље-Упутство понуђачима како да сачине понуду-подношење понуда, уместо 03.10.2016 године у 10,00 часова, гласи 05.10.2016 године у 10,00 часова.

С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију дана 29.09.2016. год, што за собом повлачи и објављивање  Обавештења  о продужењу рока  за подношење понуда  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овим путем обавештавамо понуђаче да је нови рок за подношење понуда 05.10.2016 године до 10,00 часова, а време  отварања понуда је  05.10.2016 године  у 17,00 часова

С обзиром да је комкурсна документација обимна, наручилац је изменио конкурсну документацију и као такву измењену у целости објавио на Порталу јавних набавки и интернет старници наручиоца дана 29.09.2016 године.

Комисија за ЈНМВ бр. 404-63/16-03-02

Република Србија-АП Војводина
Општина Алибунар
Комисија за јавне набавке 
Број:404-63/16-03-02
Дана 30.09.2016 године
 
На основу члана 63, став 1. и став 5. Закона о јавним набвкама  („ Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) комисија за јавне набавке , објављује:
                                              ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                           У отвореном  поступку   набавке  бр:404-63/16-03.02
                                               Набавка  радова –Санација уличне расвете  у ОА
 Комисја за јавне набавке  објављује Измену и допуну конкурсне документације  у поступку јавне набавке  број :404-63/16-03-02 набавка  радова – санација уличне расвете у ОА, наиме мења се у конкурсној документацији објављеној дана 23.09.2016 године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, страница 1/43 конурсне документације и уместо да  рок за подношење понуда  03.10.2016 године до10,00 часова, треба да гласи 05.10.2016 године у 10,00 часова, а отварање понуда уместо  03.10.2016 године у  10,30 часова,  треба да гласи 05.10.2016 гдоине у 17,00 часова,  на страни  9/43 конкурсне документације – Додатни услови, поглавље 4. Кадровски капацитет, нови став 3 гласи“ Минимум  5(пет) запослених са завршеним минимално средњом стручном спремом електро струке од којих  4 радника  имају лекарско уверење за рад на висини“, на истој страници у колини –Начин доказивања нови став гласи“Лекарско уверење за рад на висини“. На старници 33/43 , VII-поглавље-Упутство понуђачима како да сачине понуду-подношење понуда, уместо 03.10.2016 године у 10,00 часова, гласи 05.10.2016 године у 10,00 часова.
С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију дана 29.09.2016. год, што за собом повлачи и објављивање  Обавештења  о продужењу рока  за подношење понуда  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овим путем обавештавамо понуђаче да је нови рок за подношење понуда 05.10.2016 године до 10,00 часова, а време  отварања понуда је  05.10.2016 године  у 17,00 часова
С обзиром да је комкурсна документација обимна, наручилац је изменио конкурсну документацију и као такву измењену у целости објавио на Порталу јавних набавки и интернет старници наручиоца дана 29.09.2016 године.
                                                                                                            Комисија за ЈНМВ бр. 404-63/16-03-02

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81