Позив за подношење понуда 404-54/16-06 Набавка услуге одржавања софтвера „ТРЕЗОР-САВЕТНИК“

Овде можете преузети Конкурсну документацију - преузмите ПДФ фајл

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

бр. 404-54/16-06

Дана:  26.09.2016. године

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница Наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2. Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава;

3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

4. Опис предмета набавке: Набавка услуге- Набавка услуге одржавања софтвера „ТРЕЗОР - САВЕТНИК“;

Назив и ознака из општег речника набавке:  72267000- Услуге одржавања и поправке софтвера;

5. Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: лично, на адреси наручиоца, у канцеларији бр. 21 Одсека за општу управу и имовинско-правне послове, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.alibunar.org.rs;

7. Начин подношења понуде и рок: лично или поштом на адресу ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар, Трг слободе бр.4, у затвореној коверти са назнаком:

„Понуда за јавну набавку услуге одржавања софтвера „ТРЕЗОР - САВЕТНИК“,  

ЈН бр.  404-54/16-06- НЕ ОТВАРАТИ“,

на полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.

Рок подношења понуде је 06.10.2016. год. до 10 часова.

8. Место, време и начин отварања понуда: Канцеларија 21 Одељења за општу управу и имовинско-правне послове, 06.10.2016. год. у 10,30 часова, отварање је јавно;

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: писмена овлашћења, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, која се предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда;

10. Рок за доношење Одлуке: у року не дужем од 10 дана од  дана отварања понуда.

11. Лице за контакт:  Зоран Паровић 013/642-050

Štampa

FaLang translation system by Faboba