gore

  • Baner Optina Alibunar

Hidrografske turističke vrednosti

Opština Alibunar nema prirodnih vodotoka. Teren zaobilaze Tamiš, Tisa, Karaš i Dunav. Jedini veštački vodotok je kanal Dunav-Tisa-Dunav, koji čini severoistočnu granicu opštine. Kod hidrografskih prilika ovde se javlja problem naizgled  kontradiktoran, manjak i višak podzemne vode. Celo područje ˝Donje terase˝ ima obilje vode i faktički se nalazi na površini jezera. Za  ˝Gornju terasu˝ u SZ delu Deliblatske peščare  može se reći da je siromašna vodom. U ovom delu ne postoje vodeni tokovi niti mesto na kojima bi se voda mogla zadržati. Podzemne vode su dosta duboko od površine. Na ˝Gornjoj terasi˝ na Devojačkom bunaru, postoje kopani bunari - Dolapi. Voda se vadila uz pomoć konjske vuče. Danas su ovi bunari zapušteni i ne koriste se. Postoji inicijativa da se bunar restaurira i da se za vreme manifestacija demonstrira njegov nekadašnji rad.

 

Termomineralne vode

Na teritoriji opštine Alibunar nalazi se jedan od ukupno šest lokaliteta Vojvodine u kojima se lekovita voda koristila, a koji su privremeno ili trajno napušteni. 

Na sektoru Janošik-Jermenovci u periodu 1973-1976 godine radilo je banjsko lečiličte.  Termomineralna voda se eksploatisala iz bušotine Je-17, sa dubine od 982m. Termomineralna voda dobija se iz gornje pontijskih peskova  i peščara sa dubine oko 700 do 800m. Voda ima temperaturu 48˚C a izdašnost bušotine je 300 litara u minuti. Odeljenje za balneoklimatologiju izvršilo je hemijsku analizu vode pri čemu je utvrđen sadržaj broma, joda, vodonik-sulfida,stroncijuma a evidentni su gvožđe i barijum.

Institut za nuklearne nauke ˝Boris Kidrič˝ u Vinči ispitao je radioaktivnost vode i utvrdio da ona iznosi 88pCi/l i da potiče od radona, radijuma  ali da se i pored velike radioaktivnosti može koristiti za kupanje.

Ovo je najbogatija voda jodom i najradioaktivnija voda za sada pronađena na tlu Vojvodine. U vreme rada bazena postojala je mogućnost smeštaja u 22 nove privatne kuće stambene kolonije Nafta-gasa. Zavod za urbanizam i komunalno-stambena pitanja iz Novog Sada tokom 1979 godine izradio je Urbanistički projekat Zdravstvenog i turističko-rekreativnogcentra u Janošiku, koji bi trebalo da ima različite funkcije i to:

  • zdravstveno-lečilišnu i rekreativnu,
  • sportsko-rekreativnu,
  • lovno-ribolovnu i
  • manifestacionu.

Stručno mišljenje o lekovitosti vode dalo je odeljenje za balneoklimatologiju, po čemu se voda može koristiti za lečenje hroničnih reumatskih oboljenja: išijasa, astme, oboljenja krvnih sudova i steriliteta. U balneološke svrhe korišćena su dva bazena. Zatvoreni bazen služio je za lečenje a otvoren za rekreaciju. Danas su oba bazena u zapuštenom stanju. Plan da se ove toplice razviju u kompleksan turistički centar Južnog Banata u kojem bi pored stacionarnog trebalo da se razvije i izletnički turizam za sada nije ostvaren. Centar bi se gradio na poljoprivrednom zemljištu opštine Alibunar, južno od puta Janošik-Jermenovci, duž kanala Dunav-Tisa-Dunav.

Na Devojačkom bunaru nalazi se izvor termalne vode sa temperaturom od 26˚ iz kog se snabdeva postojeći otvoreni bazen. 

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81