gore

  • slika 3

d.o.o. Elektrovojvodina - 351-202-2014-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-202/2014-04
13. март 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233

            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву доо. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``Електродистрибуција Панчево`` са седиштем у Панчеву у улици М. Обреновића 6, у предмету издавања употребне дозволе за изграђен антенски стуб намене за потребе диспечерског центра ``ЕД Панчево`` на парцели бр. 1276/1. к.о. Алибунар, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14) и Решења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

            ОДОБРАВА СЕ доо. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``Електродистрибуција Панчево`` са седиштем у Панчеву, улица М. Обреновића 6 (у даљем тексту: Инвеститор), употреба челично-решеткастог антенског стуба за потребе диспечерског центра ЕД ``Панчево`` пословнице Алибунар, који је изграђен на парцели број 1276/1. к.о. Алибунар у насељеном месту Алибунар. Предметни стуб има функцију ношења система антена за радио везу за потребе Инвеститора.

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђен антенски стуб на парцели број 1276/1. к.о. Алибунар, у насељеном месту Алибунар, који носи систем антена за радио везу за потребе Инвеститора, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.

            Уз захтев за издавање употребне дозволе је поднета следећа документација:

·      Главни пројекат бр. 12-130/Г од септембра 2012. године, израђен од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад – Сектор за пројектовање, са седиштем у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100

·      Извођачки пројекат – детаљи челичне конструкције стуба и грађевински детаљи – бр. 12-130/И од октобра 2012. године – израђен од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад – Сектор за пројектовање, са седиштем у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100

·      Решење о именовању надзорних органа, донето од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад, под бројем 1.31.1-7551/1 од 26.06.2013. године

·      Решење о именовању одговорних извођача радова, донето од стране д.о.о. ``Енерготехника – Јужна Бачка`` Нови Сад, под бројем 1000-8279/1 од 12.06.2013. године

·      Изјава Инвеститора, Надзорног органа и Извођача радова да су сви грађевински и електромонтажни радови на предметном објекту завршени, изведени у свему према уговору, главном пројекту и извођачком пројекту и у складу са важећим техничким прописима

·      Записник Комисије за технички преглед предметног објекта (решење о образовању комисије донето дана 09.02.2015. године), по коме је Комисија извршила преглед предметног објекта дана 10.02.2015. године и том приликом констатовала да је предметни објекат подобан за употребу, при чему је дато миђење и предлог надлежном органу да изда употребну дозволу за предметни објекат

·      Ситуација изведеног стања број 286/2013 од 12.09.2013. године, израђена од стране д.о.о. ``Георад`` Панчево

·      Елаборат геодетских радова за подземне инсталације број 286/2013 од 06.03.2015. године, израђен од стране д.о.о. ``Георад`` Панчевo

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 – Одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, ценећи Записник Комисије за технички преглед, решено је као у диспозитиву овог Решења.

Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.

Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 430,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Решење доставити:

1.Подносиоцу захтева

3.Архиви 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81