gore

  • slika 3

Vujovic Isidor 351-53-15, Postavljeno 17.08.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-53/15-04
Датум: 30.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. годинеи члана 192. ЗУП-а, по захтеву Вујовић Исидора из Банатског Карловца, улица Ужичка број30, доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
 
            ОДОБРАВА СЕВујовић Исидору из Банатског Карловца, улица Ужичка број30,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСАу стамбеном објекту категорије А класификационре ознаке 111011, улица Ужичка бр.30 уБанатском Карловцу,  на парцели број 1073/2 к.о. Банатски Карловац.
Укупна предрачунска вредност радова износи 59.000,00динара.
Саставнидеоовогрешењаје:
1.      Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 09-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, одговорни пројектант дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић лиценца број 330 9896 04.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему премаприложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Вујовић Исидор из Банатског Карловца, поднео је15.07.2015.годинеовом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобраваизвођење радова на уградњи унутрашњих инсталација гаса у стамбеном објекту, улица Ужичка бр.30 у Банатском Карловцу,  на парцели број 1073/2 к.о. Банатски Карловац.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 09-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, одговорни пројектант дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић лиценца број 330 9896 04.
2.      Препис листа непокретности број 4546 к.о. Банатски Карловац за парцелу број 1073/2 к.о. Банатски Карловац који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-1706 од 31.03.2015. године;
3.      Геодетски снимак објекта коју је израдила Геодетска служба ''ГЕОПЛАН'' из Панчева 15.03.2015. године<
4.      Решење број 02-05-4-626/1 од 14.04.2015.год, које је издато од стране ЈП''Србијагас'' Нови Сад РЈ Дистрибуција Панчево .
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на уградњи унутрашњих инсталација гаса,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 09-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева урађен у складу са важећим преиспитаним ГУП-ом Банатског Карловца(„Службени лист општине Алибунар“ број 37/74, 2/93), одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласникРС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњу унутрашњих гасних инсталација у Банатском Карловцу поднео сву потребну документацију наведену у члану145. став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
               Дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
Обрада,
Корнелија Берлован
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81