gore

  • slika 3

дом културе Alibunar 351-82-2015, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-82/15-04
Датум: 23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
            ОДОБРАВА СЕ Општини Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДОМ КУЛТУРЕ У АЛИБУНАРУ – радови на поправци и оправци крова над биоскопском салом на објектуДома културе  у Алибунару, у улици Трг Слободе број 6-7, на парцели топ.број 911 к.о. Алибунар. 
 
Саставнидеоовогрешењаје:
 
1.      Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 507-б/2015, који је израдило Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 19/1, одговорни пројектант дипл.инг.грађ. Јулијана Баба лиценца број 311 0616 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Општина Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, поднела је 17.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова објекта јавне намене Дом културе у Алибунару - радови на поправци и оправци крова над биоскопском салом на објекту Дома културе у Алибунару, на парцели топ.број  911 к.о. Алибунар.
 
 Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 507-б/2015, који је израдило Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ из Алибунарa, са седиштем у улици Трг Слободе број 19/1, одговорни пројектант дипл.инг.грађ. Јулијана Баба лиценца број 311 0616 03.
2.      Извод из листа непокретности број 4117 к.о. Алибунар за парцелу топ.број 911 к.о. Алибунар који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова објекта  јавне намене Дом културе у Алибунару - радови на поправци и оправци  крова над биоскопском салом на објекту Дома културе у Алибунару, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
                                  
                                                          
 
 Самостални стручни сарадник,ср.
                                                                                                  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81